Aktualności

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

Ogłoszenie o publicznych konsultacjach

 

Na podstawie Uchwały nr XLV/267/10 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami których mowa w art. 3 ust 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji oraz programów współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Burmistrz Poniatowej

przedstawia do konsultacji w formie bezpośredniej, projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok.

Termin konsultacji:    05.11.2015 r., godz. 13:00,

Miejsce konsultacji: Sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24- 320 Poniatowa.

Niniejsze konsultacje przeprowadza się w celu poznania opinii organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w sprawie poddanej konsultacjom.