strona główna | środa 24 kwietnia 23:34| | Wysoki kontrast | PL | ENG

Nowości

Ankieta monitorująca efekty działań rewitalizacyjnych w Gminie Poniatowa w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Ankieta do wypełnienia – należy kliknąc w obrazek 


FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG do dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 aktualizacja


UMOWA NA REWITALIZACJĘ MIASTA PODPISANA

W dniu 19.12.2018 r. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk w obecności Skarbnika Gminy Poniatowa Anny Ruty, podpisał umowę na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” dofinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano rewitalizację Placu Konstytucji 3-go Maja wraz z otoczeniem, w tym przekształcenie części ul.Targowej na ulicę dwukierunkową; rewitalizację obszaru pomiędzy ul. Brzozową (budowa ścieżek komunikacyjnych, wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa chodników, budowa małej sceny letniej, montaż siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu); modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w celu nadania mu funkcji społecznych, wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz likwidacją barier architektonicznych. Zostanie także wymienione oświetlenie drogowe od skrzyżowania z drogą wojewódzką z ul. Kraczewicką. Trwają prace związane z remontem kładki spacerowej dla pieszych, w ciągu alei spacerowej nad stawami, przy Hotelu Słowik. Ponadto, zostaną zrefundowane koszty związane z przebudową ul. Słonecznej oraz wyodrębnienia z chodnika przy ul. Nałęczowskiej ścieżki rowerowej.

Przypominamy, że projekt znalazł się na 4 miejscu w rankingu i otrzymał najwyższe dofinansowanie wśród złożonych projektów z całego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji to 11 378 700,30 zł, dofinansowanie z środków Unii Europejskiej to 6 746 118,84 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa 715 892,33 zł.

GMINA PONIATOWA OTRZYMAŁA DOFINANSOWANIE NA REWITALIZACJĘ MIASTA !

Burmistrz Poniatowej  Zygmunt Wyroślak kończy swoją kadencję wspaniałym akcentem. Po trzech latach ciężkiej pracy i przygotowań otrzymano dofinansowanie w ramach RPO WL 2014-2020,  na realizację tak długo oczekiwanego projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”. Projekt znalazł się na 4 miejscu w rankingu i otrzymał najwyższe dofinansowanie wśród złożonych projektów z całego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji  to 11 378 700,30 zł,  dofinansowanie z środków  Unii Europejskiej to  6 746 118,84 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa 715 892,33 zł.

Zakres projektu obejmuje m.in. refundację kosztów związanych z  przebudową ulicy Słonecznej oraz wyodrębnienie z chodnika przy ul. Nałęczowskiej ścieżki rowerowej. W ramach projektu zaplanowano  rewitalizację Placu Konstytucji 3-go Maja wraz z otoczeniem, w tym przekształcenie części ul.Targowej na ulicę dwukierunkową;  rewitalizację obszaru pomiędzy ul. Brzozową (budowa ścieżek komunikacyjnych, wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa chodników, budowa małej sceny letniej, montaż siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu); modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w celu nadania mu funkcji społecznych, wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz likwidacją barier architektonicznych. Została podpisania także umowa na remont kładki spacerowej dla pieszych, w ciągu alei spacerowej nad stawami, przy Hotelu Słowik.

Inwestycja przewiduje także budowę dwóch nowych budynków. Na miejscu szaletu miejskiego powstanie budynek usługowy z przeznaczeniem pod wynajem na prowadzenie małej działalności gospodarczej wraz z częścią sanitarną. Obok otwartego basenu funkcjonować będzie  Punkt Informacji Turystycznej z częścią sanitarną, przebieralnią oraz częścią usługową.

Umowę na realizacje projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” podpisze już nowo wybrany Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk.

Ogłoszenie o konsultacjach aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji

Burmistrz Poniatowej

przedstawia do konsultacji społecznych aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 16.10.2017 roku.

Z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pok. 204 i 205 w okresie od 29.09. 2017 r.  do 13.10.2017 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej gminy: Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 – aktualizacja

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza zgłaszania uwag do dokumentów LPR, które dostępne są na stronie internetowej  (formularz do zgłaszania uwag)

  • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: urzad@um.poniatowa.pl – w tytule maila prosimy o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR aktualizacja”,
  • przy pomocy poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do UM )na adres: Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR aktualizacja”,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w Punkcie Obsługi Interesanta.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Burmistrz Poniatowej. (Obwieszczenie Burmistrza Poniatowej)


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PONIATOWA NA LATA 2017-2023

 

Burmistrz Poniatowej

przedstawia do konsultacji społecznych aktualizację Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 16.10.2017 roku.

Z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pok. 204 i 205 w okresie od 29.09. 2017 r.  do 13.10.2017 r. (w godzinach pracy urzędu) oraz na stronie internetowej gminy: (dokument w formacie pdf)

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza zgłaszania uwag do dokumentów LPR, które dostępne są na stronie internetowej  (formularz do zgłaszania uwag)

  • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: urzad@um.poniatowa.pl – w tytule maila prosimy o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR aktualizacja”,
  • przy pomocy poczty tradycyjnej (decyduje data wpływu do UM )na adres: Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR aktualizacja”,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w Punkcie Obsługi Interesanta.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Burmistrz Poniatowej. (Obwieszczenie Burmistrza Poniatowej)


OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI GMINY PONIATOWA NA LATA 2017-2023 WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DO PROJEKTU DOKUMENTU

Burmistrz Poniatowej

przedstawia do konsultacji społecznych projekt Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko do projektu dokumentu. W związku z powyższym zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz inne podmioty do wnoszenia uwag i opinii w terminie do 10 maja 2017 roku.

Treść obwieszczenia dostępna jest: TU i TU

Z projektem Lokalnego Programu Rewitalizacji i Prognozą Oddziaływania na Środowisko można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pok. 204 i 205 w okresie od 20 kwietnia 2017 r.  do 10 maja 2017 r. (w godzinach pracy urzędu).

1. Projekt dokumentu Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 dostępny jest TU-KLIK
2. Projekt Załącznika nr 1 do LPR dostępny jest TU-KLIK
3. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 dostępny jest TU-KLIK

Uwagi i opinie można zgłaszać przy pomocy formularza zgłaszania uwag do dokumentów LPR oraz Prognozy oddziaływania na środowisko projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023:

1. Poniatowa – formularz zgłaszania uwag LPR
2. Poniatowa – formularz zgłaszania uwag POŚ

  • przy pomocy poczty elektronicznej na adres: urzad@um.poniatowa.pl – w tytule maila prosimy o wpisanie „Konsultacje społeczne LPR lub POŚ LPR”,
  • przy pomocy poczty tradycyjnej na adres: Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa z dopiskiem „Konsultacje społeczne LPR lub POŚ LPR”,
  • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w Punkcie Obsługi Interesanta.

Organem rozpatrującym uwagi i wnioski będzie Burmistrz Poniatowej.


Kończymy proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

W dniu 10 kwietnia 2017 roku w Centrum kultury Promocji i Turystyki odbyło się ostatnie  spotkanie z mieszkańcami miasta, kończące proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji, realizowanym w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Konferencję podsumowującą rozpoczął Burmistrz Poniatowej, który powitał przybyłych gości, uczestników oraz krótko podsumował efekty prac. Następnie głos zabrał Pan Dariusz Brzozowski Kierownik Oddziału Planowania Przestrzennego w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, który wygłosił wykład na temat roli rewitalizacji w procesie rozwoju miast w świetle regionalnej polityki miejskiej.

Przedstawiciele firmy EuroCompass podsumowali prace nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 oraz omówili możliwości wdrożenia i finansowania zidentyfikowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych w Gminie Poniatowa.

Na koniec eksperci ds. wykonalności architektoniczno-urbanistycznej, Pan Sebastian Łuczkiewicz i Pani Joanna Mużykowska zaprezentowali koncepcję funkcjonalno-przestrzenną rewitalizacji obszaru centrum Miasta Poniatowa, czyli jak Poniatowa mogłaby wyglądać w perspektywie najbliższych lat.

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni plan działań w 5 sferach: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności. Celem jego opracowania i wdrożenia jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych i stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego oraz przeciwdziałanie zjawiskom wykluczenia społecznego w zagrożonych patologiami obszarach miast.

Program jest również podstawą do starania się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, jak też środków krajowych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne. Można powiedzieć, że stworzenie LPR-u jest pierwszym i najważniejszym krokiem, który pozwoli na wprowadzenie realnych zmian w naszym mieście. Bowiem już we wrześniu planowane jest ogłoszenie przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego konkursu 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, do którego zamierzamy aplikować.

Kończąc prace nad dokumentem trzeba podkreślić, że jest on dokumentem otwartym i elastycznym, ponieważ wszystkie podmioty tj. przedsiębiorcy, organizacje społeczne, stowarzyszenia, spółdzielnie, przychodnie, szpitale, instytucje kultury, instytucje oświatowe, Urzędy Pracy, OPS itp., które chcą się rozwijać za pomocą funduszy zewnętrznych mogły i mogą w dalszym ciągu zgłaszać propozycje swoich projektów, które następnie zostaną wpisane do LPR. Umieszczenie takiego projektu w dokumencie daje konkretne korzyści w postaci dodatkowych punktów przy jego ocenie. Dlatego zachęcamy wszystkie podmioty, które w okresie do 2023 roku chciałyby zrealizować inwestycję społeczną bądź infrastrukturalną do zgłaszania swoich pomysłów.

Lokalny program rewitalizacji to również sumaryczny efekt pracy urzędników, radnych, ekspertów, specjalistów, ale przede wszystkim samych mieszkańców Poniatowej. Tworząc dokument staraliśmy się dotrzeć i włączyć w jego realizację jak największą liczbę podmiotów działających na terenie Poniatowej, tak aby zapisy w nim zawarte odpowiadały różnym grupom interesu. Stąd trzy razy organizowaliśmy konsultacje społeczne, w których mogli uczestniczyć wszyscy mieszkańcy, zorganizowaliśmy szkolenie wyjazdowe dla interesariuszy procesu rewitalizacji, przeprowadziliśmy spacer badawczy ulicami miasta oraz 3 spotkania z ekspertem ds. wykonalności architektoniczno-urbanistycznej. Dla mieszkańców, którzy nie mogli uczestniczyć w spotkaniach, przeprowadziliśmy internetowe formularze do zgłaszania uwag i ankietę internetową, w której mogli wyrazić swoją opinię na temat sytuacji w gminie i przedstawić własną propozycję zmian.

Dziękujemy wszystkim za udział w potkaniach,  konsultacjach społecznych, zaangażowanie, poświęcony czas i włożony trud. Bez tak licznych pomysłów, sugestii i uwag, nie udałoby się sporządzić dokumentu w tak rzetelny i przemyślany sposób.


Konferencja Podsumowująca proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa

Serdecznie zapraszamy na konferencję podsumowującą, podczas której omówiony zostanie proces prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa i przedstawione zostaną możliwości realizacji dokumentu.

Konferencja odbędzie się 10 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.00  w Centrum Kultury Promocji i Turystyki.

Na konferencję zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Poniatowa: mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

W ramach promocji projektu uczestnicy konferencji otrzymają materiały informacyjne: broszurę informacyjną, zdjęcie obszaru rewitalizacji, notatnik, długopis, pendrive (16GB).


Trzecie Konsultacje Społeczne już za nami. Czas na podsumowanie.

W środę 15 marca 2017 r. w Centrum kultury Promocji i Turystyki odbyły się  trzecie i już ostatnie konsultacje społeczne, realizowane w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  gminy Poniatowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Podczas spotkania, w pierwszej kolejności zostały zaprezentowane zgłoszone działania rewitalizacyjne. Wśród najważniejszych zadań do realizacji zaplanowano m.in.

– Kreację reprezentacyjnego placu miejskiego na terenie obecnego placu Konstytucji 3 Maja. W ramach najistotniejszych działań zaplanowano ułożenie nowej posadzki, wyposażenie w elementy małej architektury, nowe nasadzenia zieleni.

– Kreację bulwaru Brzozowa – ul. Brzozowa na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Wesołej będzie stanowić deptak i uzupełnienie dla reprezentacyjnego placu miejskiego.

– Program rewitalizacji podwórek – zakłada się, że przestrzeń między sklepami, zlokalizowanymi wzdłuż ul. Brzozowej ulegnie estetycznej poprawie oraz wyposażeniu w elementy małej architektury i zieleni.

– remont obiektów handlowo-usługowych położonych przy placu Konstytucji 3 Maja.

– Poprawę funkcjonowania handlu targowego, poprzez prace związane z uporządkowaniem placu, wymianą nawierzchni placu położonego przy ul. Brzozowej.

– Rewitalizację Zespołu Szkoły Podstawowej, w której docelowo zlokalizowany będzie Dom Seniora czyli miejsce spotkań dla osób starszych, pełniące funkcję edukacyjną, zdrowotną i kulturalną oraz miejsce dla dzieci i młodzieży związane z profilaktyką nadwagi i wad postawy.

– Rewitalizację terenów zielonych.

– Rewitalizację Zespołu Obiektów Kultury.

-Rewitalizację obszaru Parku Miejskiego.

W kolejnej części spotkania omówiono system wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jego monitoring, ewaluację i aktualizację oraz zaprezentowano model 3D wybranej części obszaru rewitalizacji. W ten sposób zaprezentowano koncepcję architektoniczno-urbanistycznej i wizję tego, jak obszar mógłby wyglądać po przeprowadzeniu rewitalizacji.

Modele 3D stanu aktualnego:

Na koniec odbyły się warsztaty Charrette, czyli dyskusja na temat podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli tego co można w mieście jeszcze zrobić.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność i zaangażowanie nad procesem prac nad LPR. Były to ostatnie konsultacje, jednak proces prac nad LPR jeszcze się nie kończy.

Najważniejszą wartością dodaną płynącą z opracowania LPR jest to, że dokument jest otwarty i służący interesom wielu środowisk. Wszystkie podmioty tj. przedsiębiorcy, organizacje społeczne, stowarzyszenia, spółdzielnie, przychodnie, szpitale, instytucje kultury, instytucje oświatowe, Urząd Pracy, OPS itp., które chcą się rozwijać za pomocą funduszy zewnętrznych mogą zgłaszać propozycje swoich projektów, które następnie zostaną wpisane do LPR. Umieszczenie takiego projektu w dokumencie daje korzyści w postaci dodatkowych punktów przy jego ocenie przez Urząd Marszałkowski. Dlatego zachęcamy wszystkie podmioty, które w okresie do 2023 roku chciałyby zrealizować inwestycję społeczną bądź infrastrukturalną do zgłaszania swoich pomysłów. Termomodernizacja, infrastruktura ochrony zdrowia, infrastruktura usług społecznych, kształcenie, rozwój przedsiębiorczości to tylko niektóre z propozycji działań, na które można otrzymać dofinansowanie i dodatkowe punkty.  Wzór Karty Projektów i lista projektów, na realizację których można otrzymać środki dostępny jest  w tym miejscu:

Karta projektu rewitalizacyjnego LPR Poniatowa

Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego


Przedkładamy Państwu projekt dokumentu pn. „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” część diagnostyczną, delimitacyjną, uzupełnioną o wizję i cele. Na załączonym formularzu proszę zgłaszać uwagi do ww. dokumentu i przesyłać na adres mailowy: fundusze@um.poniatwa.pl, projekty@um.poniatowa.pl lub składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej.

LPR Gminy Poniatowa – projekt

Załącznik nr 1 do LPR Gminy Poniatowa 06.02.2017

Formularz-zgłaszania-uwag-do-LPR-Gminy-Poniatowa

Informujemy również, że do 17 lutego 2017 roku można jeszcze zgłaszać karty projektu. Pierwsze karty znajdą się w pierwotnie uchwalonym dokumencie.

Karta projektu rewitalizacyjnego LPR Poniatowa

Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego

Zamieszczamy także link do modelu 3D – stan obecny. Można w stosunku do niego zgłaszać uwagi i pomysły.

Strefa turystyczno-rekreacyjna i centrum: model 3D

Strefa przemysłowa: model 3D


II Konsultacje Społeczne za nami – co nowego?

W Centrum Kultury Promocji i Turystyki 32 stycznia 2017 roku odbyły się II konsultacje społeczne, zorganizowane w ramach projektu pn. „Lokalny Program  Rewitalizacji – szansa na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy Poniatowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej na czele z Burmistrzem Poniatowej Panem Zygmuntem Wyroślakiem.

W pierwszej części spotkania krótko podsumowano dotychczasowe spotkania konsultacyjne i ankiety przeprowadzone wśród mieszkańców. Dużą uwagę skupiono na wnikliwym przedstawieniu delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa. Omówiono również typy projektów rewitalizacyjnych, do których mogą aplikować m.in. przedsiębiorcy, spółdzielnie mieszkaniowe, instytucje oświatowe, instytucje pomocy społecznej, a także organizacje pozarządowe. Wpisanie danego projektu do LPR zwiększa możliwość otrzymania dofinansowania w ramach konkursu. Propozycje projektów do 17 lutego 2107 roku można jeszcze zgłaszać na specjalnej karcie projektu dostępnej na naszej stronie internetowej (KLIK i KLIK).

W drugiej części spotkania odbyła gra „Future city game”, podczas której uczestnicy otrzymali karty rozmowy zawierające cele z 5 sfer; społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej. Podczas gry omawiana była po kolei każda sfera. Osoby posiadające kartę danej sfery wypowiadały się jakie działania są dla nich najważniejsze. Następnie kartę rozmowy wyświetlano na slajdzie, aby każdy uczestnik spotkania mógł wypowiedzieć się na temat potrzeb w określonej sferze. Efektem gry było zapisanie propozycji mieszkańców na tablicy flipchart i skonfrontowanie ich z sugestiami ekspertów.

Podczas spotkania zaprezentowano również dwa modele 3D; Strefy turystyczno- rekreacyjnej i Strefy Przemysłowej, przedstawiające stan obecny Poniatowej.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu. Wszelkie pomysły i koncepcje zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego i finalnego dokumentu, jakim będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2013-2023.


Zaproszenie na II Konsultacje Społeczne

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

w ramach realizacji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zaprezentowania obszaru rewitalizacji w gminie Poniatowa i modelu 3d oraz identyfikacji celów rewitalizacji wyznaczonego obszaru

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godzinie 14.30 w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Poniatowa: mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Druga cześć to gra („future city game”) prowadząca do identyfikacji celów rewitalizacji.

W ramach promocji projektu uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne:

notatnik, długopis, pendrive (16 GB) oraz mapę obszaru rewitalizacji.

14:30-14:35 Powitanie uczestników spotkania przez Burmistrza Poniatowej
14:35-14:50 Podsumowanie dotychczasowych spotkań konsultacyjnych i ankiety dla mieszkańców
14:50-15:10 Prezentacja delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Poniatowa
15:10-15:20 Prezentacja I etapu prac nad modelem 3d wybranej części obszaru rewitalizacji – stan obecny
15:20-15:40 Identyfikacja projektów rewitalizacyjnych przy pomocy karty projektu i podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach RPO WL na lata 2014-2020
15:40-15:45 Przerwa
15:45-16:20 „Future city game” – metoda umożliwiająca wypracowanie perspektyw i wspólnej wizji rozwoju danego obszaru:1.      Uczestnicy gry posiadają karty rozmowy zawierające elementy, z których mogą składać się cele w ramach 5 sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,2.      Rozpoczynamy grę, podczas której omawiamy po kolei każdą sferę – osoby posiadające kartę wypowiadają się jakie działania są dla nich najważniejsze w danej sferze, następnie pokazujemy kartę rozmowy na slajdzie i wspólnie dyskutujemy nad celem rewitalizacji,3.      Propozycje mieszkańców przyklejamy/zapisujemy na tablicy flipchart.
16:20-16:30 Prezentacja eksperckich celów rewitalizacji i porównanie ich do propozycji mieszkańców – powstają cele rewitalizacji łączące potrzeby mieszkańców i sugestie ekspertów.

Zaproszenie na spotkanie z ekspertem ds. wykonalności architektoniczno-urbanistycznej


Przedkładamy Państwu projekt dokumentu pn „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” (część diagnostyczna i delimitacja). Na załączonym formularzu proszę zgłaszać uwagi do ww. dokumentu.

LPR Poniatowa 16.01.2017 – diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji

Uwagi można zgłaszać na specjalnie przygotowanym formularzu zgłaszania uwag do LPR Gminy Poniatowa

__________________________________________________________________________________________________________________

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Poniatowa w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: część osiedla Nowe Miasto (bez ul. Kraczewickiej i 1 Maja), część Osiedla Tysiąclecia (bez ul. Kraczewickiej), część Osiedla Stare Miasto (bez ul. Modrzewiowej) oraz Osiedle Przylesie.

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2.

Propozycje można zgłaszać na specjalnie przygotowanej Karta projektu rewitalizacyjnego

i przesyłać w formie mailowej na adres: fundusze@um.poniatowa.pl

lub składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego


Szkolenie wyjazdowe w ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji

W Gminie Poniatowa trwają intensywne prace związane z tworzeniem Lokalnego Programu Rewitalizacji. Po dokonaniu wnikliwej diagnozy obszarów Gminy, nadszedł czas na szkolenie wyjazdowe, organizowane w ramach projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020. W dniach 12-13 grudnia 2016 r. grupa 15 interesariuszy procesu rewitalizacji udała się do Chęcin, aby zapoznać się z procedurami i aspektami technicznymi tworzenia LPR-u oraz zainspirować się działaniami jakie zostały z powodzeniem zrealizowane w gminie o podobnym charakterze i wielkości w stosunku do Poniatowej.

Celem wizyty była obserwacja obszarów zrewitalizowanych, konsultacje z osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie procesu rewitalizacji w Chęcinach, a także zapoznanie się z dobrymi praktykami w zakresie rewitalizacji. Gmina Chęciny w wielu aspektach przytaczana jest jako przykład miejsca, w którym proces rewitalizacji został zrealizowany w sposób wzorcowy, dlatego właśnie ją wybraliśmy na miejsce szkolenia wyjazdowego.

Pierwszego dnia powitał nas Pan Robert Jaworski Burmistrz Miasta i Gminy Chęcin wraz z pracownikami Urzędu, który przedstawił zrealizowane przedsięwzięcia, opowiedział o tym jak przebiegał proces rewitalizacji w ich mieście, z jakimi trudnościami trzeba było się zmierzyć oraz jakie są finalne korzyści. Następnie grupa interesariuszy mogła obejrzeć budynek urzędu, który przeszedł kapitalny remont, a następnie wszyscy zostali zaproszeni do Niemczówki, renesansowej kamienicy z 1570 roku, w której obecnie mieści się Centrum Informacji Turystycznej i Historycznej Gminy Chęciny. W tym miejscu Pan Burmistrz wnikliwie przedstawił inwestycje i przedsięwzięcia zrealizowane w ramach rewitalizacji. Druga połowa dnia przebiegała pod znakiem intensywnego szkolenia z zakresu aspektów prawnych, korzyści płynących z realizacji LPR, finansowania działań dotyczących rewitalizacji w nowej perspektywie UE oraz dobrych praktyk.

Drugi dzień wyjazdu rozpoczął się od szkolenia teoretycznego z zakresu przesłanek opracowania LPR, metodyki delimitacji, wykorzystania narzędzi GIS, modelingu 3D i włączania mieszkańców gminy w proces prac nad LPR. Następnie uczestnicy udali się na szkolenie w terenie, które zapoczątkował spacer na Wzgórze Zamkowe i Zamek Królewski- symbol gminy, którego rewitalizacja przyczyniła się do ożywienia gospodarczego gminy, w szczególności w zakresie rozwoju funkcji turystycznej.

Te dwa intensywne dni szkolenia były pełne wrażeń, atrakcji i nowych informacji. Jednak głównym celem wyjazdu było zachęcenie społeczności lokalnej do włączenia się w tworzenie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz wzbudzenie chęci do działania i współpracy, ponieważ osiągnięcie dużych efektów jest możliwe, ale potrzeba do tego wspólnego zaangażowania władz gminy i przede wszystkim jej mieszkańców.

Serdecznie dziękujemy gospodarzom za miłe przyjęcie i udzielenie cennych wskazówek, instrukcji, które będą dla nas ważną lekcją przy tworzeniu własnego Lokalnego Programu Rewitalizacji.


Spacer Badawczy

W środę, 7 grudnia mieszkańcy Poniatowej, radni, pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej wraz z Burmistrzem i ekspertem ds. wykonalności architektoniczno-budowlanej udali się na spacer badawczy ulicami miasta. Jest to jedna z metod badawczych wykorzystywanych podczas realizacji projektów rewitalizacyjnych. Dzięki jej zastosowaniu możliwe jest nie tylko dokonanie bezpośredniej obserwacji, lecz także swobodnej dyskusji o propozycjach i potrzebach zmian w przestrzeni miejskiej.

Uczestnicy spotkania w pierwszej kolejności udali się do centrum Poniatowej, które według wstępnej analizy i delimitacji stanowi jeden z najbardziej zdegradowanych obszarów w mieście. Uczestnicy zatrzymali się na placu Konstytucji 3 Maja. W tym miejscu zgłaszali swoje pomysły i wspólnie z architektem zastanawiali się nad realną możliwością wprowadzenia zmian w życie. Następnie, udali się na plac targowy i spacer dookoła stawów. Finał spotkania odbył się w sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim, gdzie omówione zostały poszczególne funkcje obszarów przeznaczonych do rewitalizacji, a następnie padły konkretne propozycje zmian. Na podstawie zgłaszanych pomysłów opracowana zostanie wstępna koncepcja funkcjonalo -przestrzenna dla wybranego obszaru miasta, która zostanie zaprezentowana podczas kolejnego spotkania z ekspertem.

JAKIE WNIOSKI?

W mieście potrzebne są zmiany związane z zagospodarowaniem i uporządkowaniem przestrzeni miejskiej. Niezbędne jest stworzenie nowych miejsc i przebudowa starych obiektów, które w ten sposób zyskają nowe funkcje. Potrzeby i pomysły jakie były wymienione podczas spotkania, to przede wszystkim:

– utworzenie reprezentacyjnego centrum, skweru w mieście, który byłby miejscem wypoczynku i spotkań dla mieszkańców,

– uporządkowanie przestrzeni i estetyki miasta, poprzez nowe nasadzenia roślinności i elementy małej architektury,

– utworzenie zadaszonej, ocieplonej wiaty przystankowej, która będzie stanowić poczekalnię dla pasażerów komunikacji miejskiej,

– stworzenie zadaszonych miejsc dla lokalnych sprzedawców produktów rolnych i tym samym odblokowanie ul. Brzozowej dla ruchu pojazdów,

– poszerzenie parku miejskiego poprzez wybudowanie nowych ścieżek pieszych i rowerowych wokół zbiorników wodnych,

– budowa nowego oświetlenia wokół istniejących chodników i alejek

– przebudowa starego szaletu miejskiego i nadanie nowemu budynkowi funkcji usługowo- handlowych,

– utworzenie miejsca spotkań dla młodzieży,

– utworzenie dziennego domu opieki dla osób starszych,

– budowa muszli koncertowej.I Konsultacje Społeczne już za nami… jakie wnioski?

W Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej, 1 grudnia 2016 roku odbyły się I konsultacje społeczne, zorganizowane w ramach projektu pn. „Lokalny Program  Rewitalizacji – szansa na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Lokalny Program Rewitalizacji to wieloletni program działań w sferze społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju. Stanowi on narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji. Program jest również podstawą starania się o wsparcie finansowe ze środków Unii Europejskiej, jak też środków krajowych na przedsięwzięcia rewitalizacyjne.

W I spotkaniu konsultacyjnym wzięli udział mieszkańcy Poniatowej, przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji społecznych, pozarządowych, radni oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej na czele z Burmistrzem Poniatowej Panem Zygmuntem Wyroślakiem.

W pierwszej części spotkania omówiono wyniki analizy i diagnozy oraz zaprezentowano obszar zdegradowany, wstępnie wyznaczony do rewitalizacji. Prezentacji towarzyszyła ożywiona dyskusja uczestników. W drugiej części odbyła się dyskusja nad problemami społecznymi, środowiskowymi, ekonomicznymi, z jakimi boryka się gmina. Mieszkańcy zgłaszali swoje propozycje w zakresie przedsięwzięć, które wpłynęły by na polepszenie sytuacji w gminie.

Remonty budynków, modernizacja ulic i chodników, zagospodarowanie terenów zieleni, uporządkowanie estetyki miasta, utworzenie miejsc aktywności dla seniorów i młodzieży to tylko niewielka część propozycji działań jakie pojawiły podczas dyskusji.

Serdecznie dziękujemy Wszystkim za udział w spotkaniu. Wszelkie pomysły i koncepcje zostaną wzięte pod uwagę przy tworzeniu koncepcji zagospodarowania przestrzennego i finalnego dokumentu, jakim będzie Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2013-2023.


Program Spotkania

16:00-16:10 Powitanie uczestników spotkania przez Burmistrza Poniatowej
16:10-16:20 Omówienie przesłanek opracowania LPR, jego cech, struktury i procesu prac nad dokumentem
16:20-16:45 Przedstawienie wyników diagnozy Gminy Poniatowa w sferze środowiskowej, przestrzennej, społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej
16:45-17:10 Omówienie metodyki delimitacji obszarów przeznaczonych do rewitalizacji oraz prezentacja wstępnie zidentyfikowanego obszaru rewitalizacji
17:10-17:55 „Warsztaty przyszłościowe”:1.      Przedstawienie reguł spotkania oraz tematu będącego przedmiotem dyskusji oraz zapoznanie się grupy,2.      Faza krytyki – na podstawie doświadczeń wszystkich uczestników i w oparciu o burzę mózgów gromadzone są informacje o problemach i potencjałach gminy Poniatowa, zapisywane następnie na tablicy flipchart3.      Faza utopii (fantazji) – w formie „zabawy” uczestnicy podają rozwiązania, które przyczynią się do zniwelowania problemów i wykorzystania potencjałów gminy bez zwracania uwagi na ograniczenia, które nakłada rzeczywistość4.      Faza realizacji – próba urzeczywistnienia najlepszych elementów fazy fantazji: doprecyzowanie wymyślonych elementów, uczestnicy osobiście przejmują odpowiedzialność i szukają partnerów do zawierania sojuszów, konkretyzacja propozycji i weryfikacja możliwości ich realizacji oraz ustalenie konkretnych kroków dalszych działań
17:55-18:00 Podsumowanie spotkania

 ANKIETA DOTYCZĄCA PRAC NAD LOKALNYM PROGRAMEM REWITALIZACJI

Szanowni Państwo!

W związku z rozpoczęciem prac nad opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023 zwracamy się z prośbą o wypełnienie poniższej ankiety dotyczącej określenia najbardziej problemowych obszarów w gminie oraz sposobów na przywrócenie ich do życia.

LINK DO ANKIETY


Zapytanie ofertowe na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na Lata 2017-2023

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe na Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Dla Gminy Poniatowa Na Lata 2017-2020″

Przedmiotem zamówienia jest współpraca przy opracowaniu Lokalnego Programu rewitalizacji na lata 2017-2023. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji- szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Miejsce publikacji: BIP

Treść zapytania ofertowego: KLIK

Załącznik nr 1: Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2: Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 3: Spełnienie warunku udziału w postępowaniu

Załącznik nr 4: Oświadczenie o braku powiązań


Zawiadomienie

Zawiadomienie w sprawie zapytania ofertowego pn. „Zapytanie ofertowe na wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2017-2023″ z dnia 13.09.2016 KLIK


Zaproszenie do składania ofert

Zapraszamy do składania ofert w odpowiedzi na „Zapytanie ofertowe na Wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Dla Gminy Poniatowa Na Lata 2017-2020″

Przedmiotem zamówienia jest współpraca przy opracowaniu Lokalnego Programu rewitalizacji na lata 2017-2023. Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pt. „Lokalny Program Rewitalizacji- szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” realizowanego przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Miejsce publikacji: https://umponiatowa.bip.lubelskie.pl/index.php?id=6

Treść zapytania ofertowego: Zapytanie

Załączniki:

sprostowanie omyłki

Formularz Ofertowy zał. nr 1

Wykaz zreal. usług zał. nr 2

Wykaz osób za. nr 3

Oświadczenie zał nr 4


Nowe inwestycje w Gminie Poniatowa

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w dniu 18 lipca 2016 r. podpisano umowę na dofinansowanie realizacji projektu pn „Lokalny Program Rewitalizacji- szansą na ożywienie społeczno- gospodarcze Gminy Poniatowa”.  Projekt jest dofinansowany w 90 % w ramach programu operacyjnego „Pomoc Techniczna 2014-2020”, wsparcie z Funduszu Spójności w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia” w Polsce.

Głównym celem projektu jest pomoc finansowa dla Gminy Poniatowa  w celu przygotowania rzetelnego dokumentu  jakim będzie Lokalny Program Rewitalizacji.  LPR powstanie podczas konsultacji  i przy współpracy z naszymi mieszkańcami. Określona zostanie w nim diagnoza i analiza obszaru zdegradowanego Poniatowej.

Lokalny Program Rewitalizacji jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie w planowanym ubieganiu się o środki z funduszy Unii  Europejskiej, na realizację dużych projektów inwestycyjnych.

Kwota  uzyskanego dofinansowania to 174 195,00 zł.