Regulacje prawne

UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W PONIATOWEJ

UCHWAŁA NR XXXII/210/17

RADY MIEJSKIEJ W PONIATOWEJ

z dnia 31 marca 2017 r.

w sprawie

przyjęcia programu „Poniatowska Karta Seniora”

Na podstawie:

art. 18 ust. 1, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniatowej uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Program „Poniatowska Karta Seniora” w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZAŁĄCZNIK DO UCHWAŁY

Załącznik do uchwały nr XXXII/210/17

Rady Miejskiej w Poniatowej

z dnia 31 marca 2017 r.

PROGRAM „PONIATOWSKA KARTA SENIORA”

§ 1

  1. Organizatorem Programu „Poniatowska Karta Seniora” jest Gmina Poniatowa.
  2. Program skierowany jest do osób powyżej 60 roku życia, zamieszkałych na terenie Gminy Poniatowa.
  3. Celem programu jest aktywizacja społeczna seniorów, zwiększenie dostępności do dóbr kulturalnych i sportowych realizowanych przez jednostki organizacyjne Gminy oraz stworzenie i rozwijanie systemu promocji, ulg i rabatów oferowanych przez partnerów Programu.

§ 2

Ilekroć w Programie jest mowa o:

1) programie – należy przez to rozumieć Program „Poniatowska Karta Seniora”;

2) organizatorze – należy przez to rozumieć Gminę Poniatowa;

3) uczestniku – należy przez to rozumieć osobę powyżej 60 roku życia, zamieszkującą na terenie Gminy Poniatowa;

4) partnerze – należy przez to rozumieć podmiot, który podpisał porozumienie współpracy z Gminą Poniatowa o realizacji programu;

5) karcie – należy przez to rozumieć kartę „Poniatowska Karta Seniora” uprawniającą uczestników Programu do korzystania z ulg
i zwolnień oferowanych przez jednostki organizacyjne Gminy i partnerów programu.

§ 3

  1. Dokumentem poświadczającym udział seniora w Programie jest „Poniatowska Karta Seniora”, zwana dalej „Kartą”, wydana na wniosek Uczestnika programu.
  2. Karta wydawana jest seniorom bezpłatnie na czas realizacji programu.
  3. W celu przystąpienia do programu należy wypełnić wniosek o wydanie karty. Wniosek należy złożyć w siedzibie Organizatora.
  4. Karta zostanie wydana po zweryfikowaniu danych zawartych we wniosku o wydanie karty w terminie 14 dni od złożenia wniosku.
  5. Uczestnik programu może posiadać jedną „Poniatowską Kartę Seniora”. W przypadku zgubienia Karty jej posiadacz składa oświadczenie o zgubieniu karty i może wnioskować o wydanie duplikatu karty.
  6. Karta jest ważna wyłącznie z dokumentem tożsamości Uprawnionego.
  7. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg i zniżek, które zostały przewidziane dla posiadaczy Karty będzie naklejka informująca o honorowaniu Poniatowskiej Karty Seniora umieszczona w witrynach obiektów uczestniczących w Programie.

§ 4

Informacje dotyczące realizacji programu, w tym aktualny katalog ulg i preferencji oraz wykaz partnerów, zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Poniatowej – um.poniatowa.pl.

§ 5

Wzór wniosku o wydanie karty, wzór karty, wzór naklejki przeznaczonej do umieszczenia w witrynach partnerów, wzór porozumienia z partnerem programu ustalone zostaną w drodze zarządzenia Burmistrza Poniatowej.