Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2024-2030”

Informujemy, że w okresie od 15.03.2024r. do  13.06.2024r. w Gminie Poniatowa były prowadzone ponowne konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2024-2030”.

Konsultacje społeczne były prowadzone poprzez: zbieranie uwag w postaci elektronicznej, papierowej i ustnej oraz wypełnienie anonimowej ankiety konsultacyjnej w formie elektronicznej bądź papierowej.

Poniżej przedstawiamy sporządzony raport podsumowujący przebieg konsultacji zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszeniu ewentualnych uwag wraz z odniesieniem się do nich. Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych została opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).

Ponowne konsultacje Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2024 – 2030

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Poniatowa do zapoznania się z treścią Obwieszczenia Burmistrza Poniatowej dotyczącego rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2024 – 2030”.

Poniżej dołączone są pliki do pobrania tj.:

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 15.05.2024 r. do 13.06.2024 r.

Pliki do pobrania:


GPR 2022-2030

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030”

Informujemy, że w okresie od 16.11.2023r.  do  15.12.2023r. w Gminie Poniatowa były prowadzone konsultacje społeczne projektu dokumentu pn. „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030”.

Konsultacje społeczne miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, w szczególności projektu gminnego programu rewitalizacji, a także służyły wymianie wiedzy i informacji w sprawach związanych z tym procesem, jak również umożliwiły zgłoszenie opinii i uwag do przygotowywanych dokumentów.

Konsultacje społeczne były prowadzone poprzez: zbieranie uwag w postaci elektronicznej, papierowej i ustnej, wypełnienie anonimowej ankiety konsultacyjnej oraz zorganizowanie otwartego spotkania konsultacyjnego dla mieszkańców.

Poniżej przedstawiamy sporządzony raport podsumowujący przebieg konsultacji zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych została opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.).

——————————————————————————————————————–

Zapraszamy Mieszkańców Gminy Poniatowa do zapoznania się z treścią Obwieszczenia Burmistrza Poniatowej dotyczącego rozpoczęcia konsultacji społecznych projektu dokumentu pod nazwą „Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022 – 2030”.

Poniżej dołączone są pliki do pobrania tj.:

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 16.11.2023 r. do 15.12.2023 r.

——————————————————————————————————————–

Zapraszamy mieszkańców Gminy Poniatowa do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Dnia 9 czerwca 2023 r. uprawomocniła się Uchwała nr LXX/502/23 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa natomiast 16 czerwca 2023 r. Rada Miejska w Poniatowej przyjęła uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2020-2030.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje osiedle Stare Miasto w Poniatowej oraz sołectwo Niezabitów.

W związku z powyższym zapraszamy Mieszkańców Gminy Poniatowa, przedsiębiorców, organizacje społeczne (stowarzyszenia, KGW, fundacje itp.) oraz gminne jednostki organizacyjne (OPS, CKPiT, szkoły itp.) do wypełnienia KARTY PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO w ramach opracowania Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030.

Wypełniony formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Poniatowej w godzinach funkcjonowania urzędu, przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@um.poniatowa.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205.

Karty można składać do 14 lipca 2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji, tj. na osiedlu Stare Miasto i w sołectwie Niezabitów.

Wpisanie projektu na listę planowanych przedsięwzięć w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030 umożliwi Gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wskazane przez Państwa przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.). Aby przedsięwzięcie mogło zostać zaliczone do podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu.

Link do pobrania karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych:

______________________________________________________________________________

16 czerwca 2023 r. Rada Miejska w Poniatowej przyjęła uchwałę ws. przystąpienia do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji
dla Gminy Poniatowa na lata 2020-2030.

Przyjęcie w/w uchwały rozpoczyna proces opracowania dokumentu GPR, zawierającego projekty rewitalizacyjne, na które Gmina Poniatowa oraz przedsiębiorcy, instytucje z obszarów rewitalizowanych będą mogły się ubiegać o dotacje z funduszy zewnętrznych na rewitalizację.

UCHWAŁA NR LXX/502/23 RADY MIEJSKIEJ W PONIATOWEJ z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa

——————————————————————————————————————–

INFORMACJA PODSUMOWUJĄCA PRZEPROWADZONE KONSULTACJE SPOŁECZNE

projektu uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Poniatowa

Zgodnie z art. 5 i art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) przeprowadzone zostały konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Poniatowa, które miały na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa.

Konsultacje odbyły się w terminie od 10.03.2023 r. do 11.04.2023 r. Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy o rewitalizacji, o przeprowadzeniu konsultacji mieszkańców poinformowano w następujący sposób:

 • zamieszczono ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: www.umponiatowa.bip.lubelskie.pl,
 • zamieszczono ogłoszenie na stronie internetowej Gminy Poniatowa: www.um.poniatowa.pl,
 • zamieszczono ogłoszenie na tablicach ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

Konsultacje odbyły się w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej, papierowej i ustnej:

w postaci elektronicznej za pomocą:

w postaci papierowej za pomocą:

 • formularza zgłaszania uwag zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl,
 • formularza zgłaszania uwag w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205,

wypełnione formularze w formie papierowej można było złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Poniatowej: ul. Młodzieżowa 2,
  24-320 Poniatowa,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa  w pokoju nr 204/205, poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00.

W postaci ustnej:

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Poniatowej pod numerem telefonu (81) 820-48-36 wew. 16/42 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w pokoju nr 204/205.

W ramach zbierania uwag w formie papierowej wpłynęły 3 formularze zgłaszania uwag, natomiast przy pomocy formularza online wpłynęły 2 formularze. Uwagi dotyczyły przede wszystkim propozycji włączenia innych obszarów Gminy Poniatowa do obszaru rewitalizacji. Treść uwag oraz odniesienie się do nich przedstawia poniższa tabela. W postaci ustnej nie wpłynęła żadna uwaga.

2. Wypełnienie ankiety konsultacyjnej:

w postaci elektronicznej za pomocą:

 • formularza ankiety w formacie .docx, który był dostępny do pobrania na stronie: www.um.poniatowa.pl oraz przesłanie za pomocą:
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: projekty@um.poniatowa.pl,
 • skrytki ePUAP na adres: /UMPoniatowa/Skrytka_ESP,
 • interaktywnego formularza ankiety on-line: https://forms.gle/EhJUobB3wABynuqH7

w postaci papierowej za pomocą:

 • formularza ankiety zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl,
 • formularza ankiety w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205,

wypełnione ankiety konsultacyjne w formie papierowej można było złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Poniatowej: ul. Młodzieżowa 2,
  24-320 Poniatowa,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa  w pokoju nr 204/205, poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00.
W trakcie konsultacji społecznych, w wyznaczonym terminie, w formie papierowej wpłynęło 40 ankiet, natomiast za pomocą formularza online – 1, jednak była to ankieta złożona przez tę samą osobę co jedna z ankiet papierowych, zawierająca tożsamą treść, więc nie została uwzględniona w poniższych statystykach. Na pytanie dotyczące opinii na temat projektowanego przebiegu granic obszaru zdegradowanego na terenie Gminy Poniatowa udzielono następujących odpowiedzi: zdecydowanie pozytywna – 27 osób (67,5%)pozytywna – 11 osób (27,5%)zdecydowanie negatywna – 1 osoba (2,5%)brak odpowiedzi – 1 osoba (2,5%) Na pytanie dotyczące opinii na temat projektowanego przebiegu granic obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Poniatowa udzielono następujących odpowiedzi: zdecydowanie pozytywna – 26 osób (65%)pozytywna – 12 osób (30 osób)zdecydowanie negatywna – 1 osoba (2,5%)brak odpowiedzi – 1 osoba (2,5%) W przypadku odpowiedzi zdecydowanie negatywnej wymagane było w ankiecie uzasadnienie. Zostało ono przedstawione w poniższej tabeli wraz z odniesieniem się do niego.

3. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych, które odbyło się w dniu 22.03.2023 r. od godz. 16:30 w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa.

Podczas spotkania przedstawiony został projekt uchwały wyznaczającej obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji w Gminie Poniatowa oraz wyniki przeprowadzonych analiz, które pomogły wskazać te obszary. W spotkaniu wzięło udział 18 osób. Byli to przedstawiciele organizacji pozarządowych, stowarzyszeń i placówek publicznych, radni Gminy Poniatowa, dyrektor szkoły, kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy Poniatowa oraz Zastępca Burmistrza Poniatowej. Uczestnikom zapewniona została możliwość przedstawienia swoich wniosków, a także swobodnego udziału w dyskusji nad przedstawionymi propozycjami obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji. Podczas spotkania nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji zmian projektu uchwały.

Tabela 1. Zestawienie uwag i wniosków zgłoszonych w trakcie konsultacji społecznych

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Poniatowa

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA PONIATOWEJ

Burmistrz Poniatowej

na podstawie art. 6 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.)

powiadamia o rozpoczęciu konsultacji społecznych

projektu uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej

w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Poniatowa

Przedmiotem konsultacji społecznych jest projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Poniatowa.

Konsultacje społeczne mają na celu zapewnienie udziału interesariuszy w przygotowaniu dokumentów dotyczących procesu rewitalizacji, wymianę wiedzy i informacji oraz poznanie opinii w sprawie propozycji wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa.

Konsultacje społeczne będą prowadzone w okresie od 10.03.2023 r. do 11.04.2023 r. w następujących formach:

 1. Zbieranie uwag w postaci elektronicznej, papierowej i ustnej:

w postaci elektronicznej za pomocą:

 • formularza zgłaszania uwag w formacie .docx dostępnego do pobrania na stronie: um.poniatowa.pl oraz przesłanie za pomocą:
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: projekty@um.poniatowa.pl,
 • skrytki ePUAP na adres: /UMPoniatowa/Skrytka_ESP,
 • interaktywnego formularza zgłaszania uwag on-line: https://forms.gle/9rzgo1Km8cuWi4Xh8,

w postaci papierowej za pomocą:

 • formularza zgłaszania uwag zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl,
 • formularza zgłaszania uwag w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205,

wypełnione formularze w formie papierowej można złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Poniatowej: ul. Młodzieżowa 2,
  24-320 Poniatowa,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa w pokoju nr 204/205, poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00.

Interesariusze chcący uczestniczyć w formach konsultacji, jakimi są: zbieranie uwag w postaci papierowej i elektronicznej proszeni są o skorzystanie z przygotowanych formularzy.

w postaci ustnej:

w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Poniatowej pod numerem telefonu (81) 820-48-36 wew. 16/42 lub osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, w pokoju nr 204/205.

 1. Wypełnienie ankiety konsultacyjnej:

w postaci elektronicznej za pomocą:

 • formularza ankiety w formacie .docx dostępnego do pobrania na stronie: um.poniatowa.pl oraz przesłanie za pomocą:
 • poczty elektronicznej na adres e-mail: projekty@um.poniatowa.pl,
 • skrytki ePUAP na adres: /UMPoniatowa/Skrytka_ESP,
 • interaktywnego formularza ankiety on-line: https://forms.gle/EhJUobB3wABynuqH7

w postaci papierowej za pomocą:

 • formularza ankiety zamieszczonego do pobrania oraz wydrukowania ze strony internetowej: www.um.poniatowa.pl,
 • formularza ankiety w formie papierowej udostępnionego w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205,

wypełnione ankiety konsultacyjne w formie papierowej można złożyć:

 • drogą korespondencyjną na adres Urzędu Miejskiego w Poniatowej: ul. Młodzieżowa 2,
  24-320 Poniatowa,
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa w pokoju nr 204/205, poniedziałek, środa, czwartek w godzinach: 7:30 – 15:30, wtorek: 7:30 – 16:00, piątek: 7:30 – 15:00.
 1. Otwarte spotkanie konsultacyjne dla mieszkańców ze szczególnym uwzględnieniem partnerów społeczno-gospodarczych zaplanowane w dniu 22.03.2023 r. od godz. 16:30 w Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa.

Po zakończeniu każdej z form konsultacji niezwłocznie przygotowane zostanie podsumowanie oraz po zakończeniu konsultacji sporządzony zostanie raport podsumowujący ich przebieg, zawierający dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówieniu ich przebiegu oraz zgłoszone uwagi wraz z odniesieniem się do nich. Informacja podsumowująca każdą z form konsultacji społecznych zostanie opracowana zgodnie z art. 6 ust 7 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. z 2021 r. poz. 485 z późn. zm.) oraz zamieszczona na stronie internetowej: www.um.poniatowa.pl

Materiały podlegające konsultacjom, tj.:

 • projekt uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • uzasadnienie projektu uchwały,
 • mapy w skali 1:5000 określające granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji,
 • dokument „Diagnoza służąca delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa”.

zostaną udostępnione w wersji:

 • elektronicznej na stronie internetowej: www.um.poniatowa.pl,
 • papierowej w Urzędzie Miejskim w Poniatowej: ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205,

Informacja o konsultacjach społecznych zostanie podana do publicznej wiadomości:

Formularze przesłane przed rozpoczęciem i po zakończeniu konsultacji społecznych oraz formularze anonimowe nie będą brane pod uwagę. W przypadku dostarczenia uwag za pośrednictwem poczty tradycyjnej decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego w Poniatowej.