………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Zakończono roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 201, 459 oraz 293, 438 w Dąbrowie Wronowskiej”.

W ramach umowy podpisanej w dn. 28.06 201 roku wykonawca  wykonał roboty budowlane: 

  • na odcinku I na działce nr ewid. 201 i 459 od km 0+000 do km 0+140, dł. 0,140 km
  • na odcinku II na działce nr ewid. 293 i 438 na odcinku od km 0+000 do km 0+134,00 dł. 0.134 km.

    Zakres robót obejmował wykonanie podbudowy drogi z kruszywa stabilizowanego mechanicznie, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego,  czyszczenie przepustu pod drogą, odnowę powłoki malarskiej stalowych barier i słupków betonowych oraz wykonanie oznakowania.

Wykonawca robót: 
– PPTHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek
Godów 1, 24-350 Chodel

Wartość zadania: 119 833,86 zł brutto.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Trwają roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.:
„Budowa chodnika przy ul. Leśniczówka”

W ramach zadania zostaną wykonane roboty brukarskie obejmujące budowę chodnika przy drodze gminnej nr 108083L ul. Leśniczówka na odcinku od km 0+000 do km 1+037, dł. 1,037 km.
W ramach podpisanej w dn. 10.08.2021 roku nr. INP.271.8.2021  umowy Wykonawca wykona chodnik z kostki brukowej betonowej o szerokości ok. 1,60 m usytuowany bezpośrednio przy jezdni drogi gminnej, wykona zjazdy w ciągu chodnika  do nieruchomości, spusty deszczowe wraz ze studniami i  przykanalikami oraz zamontuje barierki chodnikowe.

Wartość umowy wynosi 328 844,35 zł brutto.
Planowany termin realizacji zadania 08.12.2021 roku.
Wykonawcą robót jest firma:
Ermanos Sp. z o. o.
ul. Rzemieślnicza 5/9, 26-110 Skarżysko-Kamienna

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w celu nadania mu funkcji społecznych wraz z uprządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”

Zakończono roboty budowlane prowadzone w ramach zadania pn.:

„Modernizacja budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej w celu nadania mu funkcji społecznych wraz z uprządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej”, które realizowane było w ramach projektu: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”.

W ramach zadania przeprowadzono modernizację budynku, która obejmowała remont pomieszczeń wewnątrz budynku w tym: sal dydaktycznych, korytarzy, pomieszczeń technicznych, szatni, klatek schodowych i  łazienek. Wykonano nowe instalacje sanitarne, instalację hydrantową, elektryczną, teletechniczną oraz oddymiającą.  W Sali gimnastycznej wymieniono podłogę sportową oraz zamontowano wentylację mechaniczną wraz klimatyzacją.

Zadanie obejmowało również roboty budowlane w zakresie zagospodarowania przestrzeni publicznej wokół budynku, wykonano nowe schody wejściowe oraz utwardzenie terenu, wymieniono ogrodzenie i zamontowano oświetlenie zewnętrzne.  Wykonano nasadzenia zieleni wysokiej i niskiej.  Na terenie betonowego placu za budynkiem powstało patio w którym ustawiono ławki i kosze na śmieci.

Budynek został w pełni przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, zamontowano zewnętrzną windę,  zbudowano terenową pochylnię dla osób niepełnosprawnych, wewnątrz budynku zamontowano oznaczenia naprowadzające dla osób niewidomych.

Roboty na terenie budynku trwały od 22 lipca 2020 roku.

Generalnym wykonawcą robót była firma:
HOMWEY Piotr Bartkowski z siedzibą w Jakubowicach Końskich
ul. Świerkowa 38, 21-003 Ciecierzyn.

Przeprowadzone prace wykonano zgodnie z umową nr INP.271.11.2020 z dn. 17.07.2020 roku.
Wartość inwestycji wyniosła: 3 790 595,12 zł brutto.

W sąsiedztwie budynku przeprowadzono remont sketeparku, w ramach zadania pn.: „Rozbudowa skate-parku z montażem nowych elementów”.

Na terenie sketeparku zamontowano nowe żelbetowe  elementy min. funbox z grinboxem i piramidę wraz z montażem zabezpieczeń krawędzi jezdnych.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

„MALUCH+” 2019

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” 2019, finansowany z dwóch źródeł: ze środków budżetu państwa oraz ze środków Funduszu Pracy

Nazwa programu – „Program MALUCH+ 2019”

Nazwa zadania – „Utworzenie w 2019 r. 32 nowych miejsc w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, w tym w zakresie wydatków inwestycyjnych: rozbudowa budynku na potrzeby pobytu dzieci w wieku do lat 3 w żłobku – Żłobek Miejski w Poniatowej, ul. Szkolna 8A, 24-320 Poniatowa”

Wartość dofinansowania – 958 947,00 zł

Całkowita wartość zadania – 1 198 947,00 zł

Celem Programu jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.

W ramach inwestycji zostały wykonane roboty budowlane, polegające na rozbudowie istniejącego budynku przedszkola o pomieszczenia przeznaczone na żłobek. W zakresie robót budowlanych, wykonano fundamenty, ściany zewnętrzne i wewnętrzne stropy, posadzki na gruncie, stropy i konstrukcje dachu wraz ze stolarką okienną i drzwiową. W zakresie instalacji wewnętrznych wykonano instalację wodociągową, elektryczną, kanalizację sanitarną, centralne ogrzewanie i wentylację mechaniczną. Roboty wykończeniowe to m.in. wykonanie tynków, podłóg w pomieszczeniach pomocniczych, terakoty, glazury. Roboty elewacyjne to wykonanie tynków, cokołów, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, wykończenie kominów i kanałów. Zagospodarowanie terenu to wykonanie opaski wokół budynku, podejść i podjazdów, miejsca postojowego i zieleni. Zakupiono sprzęt, meble i wyposażenie żłobka.

„MALUCH+” 2021

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………