Aktualności

Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej

UCHWAŁA NR …/…/15
RADY MIEJSKIEJ W PONIATOWEJ
z dnia …….. 2015 r.

w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku publicznego na 2016 rok.
Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 – tekst jednolity z późn. zm.) oraz 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) Rada Miejska w Poniatowej uchwala, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2010 r., Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o pożytku publicznym”, w zakresie realizacji zadań pożytku publicznego.
§ 2. 1. Celem głównym programu jest rozwijanie zasad i form współpracy Gminy Poniatowa z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1 uchwały.
2. Celem szczegółowym programu jest usprawnienie współpracy Gminy z organizacjami i podmiotami, o których mowa w § 1, realizowane poprzez:
1) określenie priorytetowych zadań publicznych na 2016 rok,
2) podanie wysokości środków przeznaczonych na realizację programu,
3) racjonalne wykorzystanie publicznych środków finansowych,
4) określenie trybu powoływania i zasad działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert,
5) zwiększenie znaczenia organizacji pozarządowych w życiu publicznym Gminy.
§ 3. 1. Podstawowymi zasadami współpracy organów Gminy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami mogącymi realizować zadania pożytku są zasady: publicznego, równego i zgodnego z przepisami ustawy o pożytku publicznym dostępu tych organizacji i podmiotów do realizacji zadań pożytku publicznego oraz środków publicznych na tą realizację, partnerstwa, efektywności oraz uczciwej konkurencji, jawności postępowania, pomocniczości i suwerenności.
2. Podmiotami realizującymi program są:
1) Rada Miejska w Poniatowej, w zakresie wytyczania kierunków współdziałania i określania wielkości środków publicznych przeznaczonych na ten cel,
2) Burmistrz Poniatowej, Wydziały Urzędu Miejskiego, w zakresie realizacji współpracy z organizacjami i podmiotami oraz zlecania im konkretnych zadań Gminy do realizacji,
3) Jednostki organizacyjne Gminy,
4) Organizacje pozarządowe.
§ 4. Współpraca Gminy Poniatowa z organizacjami pozarządowymi może się odbywać w formach:
1) zlecania im realizacji zadań pożytku publicznego, poprzez powierzanie lub wspieranie wykonania zadania i udzielania dotacji na ten cel, poprzedzonych otwartym konkursem ofert, o którym mowa  w ustawie o pożytku publicznym,
2) z pominięciem otwartych konkursów ofert,
3) użyczenia lub wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków komunalnych oraz udostępniania lokali na spotkania podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego,
4) wzajemnego informowania się o planowanych kierunkach działalności w celu zharmonizowania tych kierunków,
5) konsultowania z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
6) uczestnictwa i pomocy w organizacji wspólnych spotkań mających na celu wypracowanie efektywnych metod realizacji zadań pożytku publicznego,
7) wspólnych działań mających na celu pozyskiwanie środków finansowych na działalność pożytku publicznego z innych źródeł niż budżet Gminy,
8) udzielanie rekomendacji organizacjom współpracującym z Gminą.
§ 5. 1. Przedmiotowy zakres współpracy obejmuje wspólne wykonywanie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 ustawy o pożytku publicznym, w celu zaspakajania istniejących potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Poniatowa.
2. Do priorytetowych zadań publicznych w 2016 r. zalicza się następujące zadania publiczne dotyczące:
1) pomocy społecznej w zakresie świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych,
2) pomocy społecznej, w tym rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób,
3) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
4) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w zakresie:
a) udzielania rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
b) prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w celu rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności dla dzieci i młodzieży,
c) prowadzenia świetlicy profilaktyczno-wychowawczej dla dzieci z terenu Gminy Poniatowa,
5) podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
6) ochrony promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618, 788 i 905),
7) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
8) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
9) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
10) działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży,
11) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, w zakresie:
a) organizowania i udziału w festiwalach, koncertach, jubileuszach, warsztatach, plenerach, wystawach i innych zadaniach w zakresie kultury o zasięgu gminnym, powiatowym, wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym,
b) organizowania wydarzeń kulturalnych,
c) promowania twórczości literackiej poprzez wydawanie książek, czasopism społeczno-literackich i innych publikacji oraz organizowanie konkursów literackich i literacko-plastycznych,
d) wspierania periodyków i wydawnictw o charakterze regionalnym,
e) wspierania twórczości ludowej, ochrony unikalnych zawodów i umiejętności artystycznych.
12) turystyki i krajoznawstwa,
13) promocji i organizacji wolontariatu,
14) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w zakresie:
a) współdziałania z klubami sportowymi z terenu Gminy na rzecz szkolenia dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu, w zakresie zakupu ubiorów, sprzętu sportowego oraz dofinansowania klubów sportowych za wyniki,
b) współorganizowania, organizowania i udziału w zawodach mistrzowskich, gminnych, powiatowych, wojewódzkich, krajowych i międzynarodowych,
c) organizacji imprez sportowych o „Puchar Burmistrza”,
d) realizacja programów szkolenia sportowego w dziedzinie piłki nożnej z wykorzystaniem infrastruktury stadionu sportowego przy ul. 11-go listopada w Poniatowej.
§ 6. 1. Realizacja programu odbywa się przez podmioty, o których mowa w § 3 ust. 2 uchwały.
2. Niniejszy program realizowany będzie w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 r. Termin realizacji poszczególnych zadań określony będzie w warunkach konkursu.
3. Zlecanie w drodze konkursu realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym obejmować będzie w pierwszej kolejności zadania określone jako priorytetowe.
4. Jeśli przepisy przewidują inny tryb zlecania lub dane zadanie można zrealizować efektywniej, dopuszcza się realizację zadania na podstawie odrębnych przepisów.
5. Poza zlecaniem zadań, podejmowana będzie bieżąca współpraca z organizacjami pozarządowymi.
6. Organizacje będą zapraszane na wszystkie spotkania o tematyce związanej z rozwojem Gminy, w tym na spotkania z lokalną grupą przedsiębiorców. Celem spotkań będzie nawiązanie współpracy pomiędzy tak ważnymi dla środowiska lokalnego grupami.
7. Gmina Poniatowa będzie pomagała organizacjom w pozyskiwaniu środków z innych niż budżet Gminy źródeł finansowania poprzez przekazywanie informacji o możliwych źródłach finansowania oraz poprzez odpowiednie rekomendacje.
§ 7. 1. Wysokość środków finansowych przeznaczonych w projekcie budżetu 2016 roku, na realizację programu wynosi 215 000,00 zł. Kwota ta może ulec zmianie w trakcie roku budżetowego.
2. Wysokość środków na poszczególne zadania pożytku publicznego określa projekt uchwały budżetowej Gminy.
§ 8. 1. Burmistrz Poniatowej przedłoży Radzie Miejskiej w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku obowiązywania programu sprawozdanie z jego realizacji.
2. Ocena realizacji programu będzie oparta na informacjach o:
a) liczbie organizacji, które współpracowały z Gminą w realizacji zadań na rzecz społeczności lokalnej,
b) wysokości środków wydatkowanych na realizację programu,
c) wysokości wkładu własnego organizacji w realizację wspólnych zadań,
d) liczbie i rodzaju zadań zrealizowanych w ramach programu oraz o beneficjentach tych zadań,
e) liczbie zadań, które nie zostały zrealizowane w wyniku zerwania, rozwiązania lub unieważnienia umów.
§ 9. 1. Projekt uchwały w sprawie rocznego programu współpracy opracowywany jest przez Burmistrza Poniatowej w terminie do 31 października roku poprzedzającego rok obowiązywania programu i ogłaszany na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Poniatowej.
2. Konsultacje odbędą się w sposób określony w uchwale Nr XLIII/267/10 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
§ 10. Określa się tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Poniatowej.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

Załącznik do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Poniatowej
z 2015 r.

Tryb powoływania i zasady działania komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert.
§ 1. 1. Komisje konkursowe oraz jej przewodniczący powoływani są wśród osób, o których mowa w art. 15 ust. 2a-2f ustawy o pożytku publicznym, w trybie zarządzenia Burmistrza Poniatowej. Zastępcę przewodniczącego powołują członkowie komisji zwykłą większością głosów.
2. Wszelkie postanowienia podejmowane są w drodze uchwał przy założeniu decydującego głosu przewodniczącego w przypadku równej ilości głosów.
3. Celem działania komisji jest opiniowanie ofert składanych przez organizacje pozarządowe w ogłaszanych przez Gminę otwartych konkursach ofert.
4. Komisje mogą mieć charakter stały (wieloletni) lub doraźny – do danego roku lub konkursu. Organ wykonawczy Gminy może też zdecydować o powołaniu odrębnej komisji do wyboru ofert w danej dziedzinie pożytku publicznego.
§ 2. 1. Posiedzenia komisji zwołuje i prowadzi przewodniczący, a w przypadku jego nieobecności zastępca przewodniczącego komisji.
2. Przewodniczący przedstawia porządek posiedzenia komisji.
3. W trakcie swojej pracy komisja kieruje się informacjami i warunkami zawartymi w ogłoszeniu konkursu.
§ 3. 1. Komisja konkursowa opiniuje przekazane przez Burmistrza, złożone zgodnie z warunkami ogłoszenia oferty w obecności co najmniej połowy swojego składu.
2. Komisja sporządza protokół, w którym poza formalnymi informacjami o swoim posiedzeniu, przedstawia swoje opinie do poszczególnych ofert.
3. Przewodniczący komisji konkursowej niezwłocznie po zakończeniu prac komisji – nie dłużej niż w terminie 5 dni roboczych – przekazuje całość dokumentacji konkursowej Burmistrzowi Poniatowej.
4. Burmistrz kierując się opiniami komisji dokonuje ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert.
5. Informacje o złożonych ofertach oraz o udzieleniu dotacji umieszczane są na stronie BIP Urzędu Miejskiego w Poniatowej.