Aktualności

Gminne inwestycje i remonty – podsumowanie 2016 roku

W Gminie Poniatowa w 2016 roku przeprowadzono szereg inwestycji infrastrukturalnych. W dużej mierze były to remonty, naprawy, modernizacje obiektów funkcjonujących na terenie Gminy, ale również zakupy inwestycyjne i budowa nowych dróg. Dużą cześć zadań udało się zrealizować dzięki środkom z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, z Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz z budżetu Państwa.

Warto podkreślić, że realizacja wielu z nich będzie kontynuowana w 2017 i 2018 roku. Dotyczy to przede wszystkim projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, do których w 2016 roku przygotowano szereg dokumentacji, będących warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się o dofinansowanie.

W zakresie infrastruktury drogowej i mostowej wykonano:

Na terenie miasta:

 1. Przebudowano most z kładkami na rzece Poniatówka wraz z dojazdami do mostu km 0+132,60 drogi powiatowej nr 2630L Poniatowa-Chodel. W ramach pomocy finansowej dla Powiatu opolskiego Gmina Poniatowa udzieliła dofinansowania w wysokości 448 638,00 zł na realizację inwestycji.
 2. Zrealizowano I etap inwestycji związanej z przebudową ul. Fabrycznej, w ramach której wykonano prace brukarskie polegające na modernizacji i przebudowie chodnika,  oraz ciąg pieszo-jezdny dla konduktów żałobnych o długości 162 m. Inwestycja była realizowana wspólnie z Powiatem Opolskim, a dofinansowanie wyniosło 154 067,00 zł. Druga część inwestycji będzie kontynuowana w 2017 roku i obejmie m.in. następujące prace: naprawę nawierzchni, plantowanie zieleńców, oznakowanie pionowe i poziome dróg na odcinku od szpitala do skrzyżowania z ulicą 11-Listopada, zatokę przystankową, remont pozostałych chodników i zjazdów
 3. Nawierzchnię asfaltową o długości 175 m, na ulicy Lawendowej (osiedle Henin) w Poniatowej. Wartość inwestycji to ponad 138 982,59 zł.
 4. Nawierzchnię asfaltową na ulicy Konwaliowej, od parkingu przy ulicy Krokusowej do drogi wojewódzkiej nr 823, o długości 220 m. Wartość inwestycji to 108 190,86 zł.
 5. Rozpoczęto prace związane z uzbrojeniem terenu pod budownictwo jednorodzinne na osiedlu Henin, obejmujące ułożenie linii kablowych, oświetlenie terenu i uzbrojenie w infrastrukturę teletechniczną. Koszt inwestycji to 56 630,87 zł. Realizacja inwestycji polegającej na wymianie oświetlenia z energochłonnego na energooszczędne – LED na terenie całego miasta będzie kontynuowana w 2017 roku.
 6. Drogę dojazdową do Powiatowego Centrum pomocy Rodzinie, na odcinku 74 m. Całkowita wartość inwestycji to 33 519,11 zł
 7. Budowę zatoki postojowej na ulicy 1 Maja. Wartość inwestycji to 30 583,26 zł

Z wydatków bieżących na terenie miasta sfinansowano m.in.:

 1. Zakup nowych ławek (1 szt.), donic (14 szt.), śmietników (30 szt.), koszy na psie odchody (13 szt.), stojak na rower (1 szt.) w m. Poniatowa, za łączna kwotę 31 143,00 zł.
 2. Nowe chodniki o łącznej długości ok 200 m przy ul. Żeromskiego i przy ul. Słonecznej. Remont obejmował rozbiórkę starych nawierzchni wykonanych z trelinki i płyt chodnikowych oraz ułożenie nowej kostki brukowej. Wartość zadania to 28 380,00 zł.
 3. Gniazda śmieciowe w m. Poniatowa, na ul. Przechodniej i Wesołej, za łączną kwotę ok 14 700,00 zł.
 4. Przebruki i zabruki starych chodników, m.in. na terenie parku oraz wzdłuż ul. Nałęczowskiej. Łącznie wyremontowano 52 m chodników za kwotę ok 6 300,00 zł.

Na terenie wiejskim wykonano:

 1. Drogę gminną 108062L Kowala-Kraczewice na odcinku 2491 m. Całkowita wartość robót to ok 936 473,52 zł, z czego 563 551,00 zł pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
 2. Drogę w Poniatowej Kolonii, na odcinku 625 m. Wartość zadania to 113 695,60 zł.
 3. Drogę w Kolonii Niezabitów, na odcinku 340 m. Wartość inwestycji to 108 617,25 zł.
 4. Przebudowę drogi w Dąbrowie Wronowskiej na odcinku 600 m, w ramach pomocy finansowej dla powiatu opolskiego. Gmina Poniatowa na ten cel przeznaczyła 94 073,00 zł.
 5. Skrzyżowanie w Kraczewicach Rządowych, na odcinku 182 m. Wartość inwestycji to 49 592,60 zł.
 6. Drogę w Kraczewicach Rządowych. Dobudowany został fragment nawierzchni wraz z odwodnieniem na odcinku 70 m, łączący drogę dojazdową z drogą powiatową Poniatowa- Szczuczki. Wartość inwestycji to 40 622,78 zł.
 7. Dokumentację techniczną za kwotę 4 929,00 zł do inwestycji związanej z przebudową nawierzchni asfaltowej w Wólce Łubkowskiej na odcinku ok 700 m.

W ramach poprawy stanu technicznego budynków gminnych wykonano:

 1. Remont krytej pływalni w Poniatowej. Stan techniczny obiektu wymagał wykonania niezbędnych prac m.in. wymiany folii basenu i brodzika, wymiany oświetlenia, modernizacji wentylacji, remontu zbiorników wyrównawczych, wymiana izolacji i piaskowych złóż filtracyjnych. Wartość całego zadania to 473 164,23 zł. Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki wyniosło 100 000,00 zł.
 2. Dokumentację techniczną na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej, która stanowi obligatoryjny element ubiegania się o dofinansowanie ze środków zewnętrznych. Koszt wykonania dokumentacji to 177 946,39 zł. Całkowita wartość projektu to 8,6 mln, z czego  dofinansowanie stanowi 85% kosztów kwalifikowanych – ok 5,9 mln. Wniosek obecnie podlega ocenie przez Urząd Marszałkowski. Projektem termomodernizacji zostaną objęte następujące placówki:
 • Budynek Gimnazjum w Poniatowej – docieplenie budynku, częściowa wymiana stolarki, przebudowa instalacji c.o. i c.w.
 • Budynek Szkoły Podstawowej w Poniatowej – docieplenie budynku, częściowa wymiana stolarki, przebudowa instalacji c.o. i c.w.
 • Budynek Urzędu Miejskiego w Poniatowej – docieplenie budynku, częściowa wymiana stolarki, przebudowa instalacji c.o. i c.w. wymiana przyłącza c.o. do budynku, montaż instalacji fotowoltaicznej.
 • Budynek Centrum Kultury Promocji i Turystyki – docieplenie budynku, częściowa wymiana stolarki, przebudowa instalacji c.o. i c.w., modernizacja węzła cieplnego.
 • Szkoła Podstawowa w Niezabitowie – docieplenie budynku, wymiana stolarki, przebudowa instalacji c.o. i c.w., montaż instalacji solarnej.
 • Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej – docieplenie budynku, wymiana stolarki, przebudowa kotłowni i instalacji c.o., c.w., przebudowa dachu.
 • Kino „Czyn” w Poniatowej – docieplenie budynku, wymiana stolarki, wykonanie nowego przyłącza c.o.
 • Budynek Stołówki przy Szkole Podstawowej w Kowali – docieplenie budynku, wymiana stolarki, przebudowa instalacji c.o. i c.w

3. Dokumentację techniczną do projektu pn. „Zwiększenie aktywnego udziału mieszkańców w przedsięwzięciach kulturalnych organizowanych przez  Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej poprzez modernizację obiektów” zakładającego rozbudowę budynku CKPiT oraz remont Kina „Czyn” z adaptacją do potrzeb osób niepełnosprawnych. Koszt sporządzonej dokumentacji to 117 753,70 zł. Wartość całego przedsięwzięcia oszacowano na kwotę 4,9 mln, z czego dofinansowanie z UE będzie stanowić 85% kosztów kwalifikowanych. Obecnie wniosek podlega ocenie w Urzędzie Marszałkowskim.

W ramach pozostałych inwestycji infrastrukturalnych wykonano:

 1. Dokumentację techniczną sieci wodociągowej z przyłączami o długości 21000 m w msc. Niezabitów, Kolonia Niezabitów, Fiodorówka, Obliźniak, Zofianka oraz dokumentację niezbędną do przebudowy stacji uzdatniania wody. Koszt inwestycji to 112 873,50 zł.
 2. Infrastrukturę turystyczna w mieście Poniatowa, w tym .m.in. Napis „Poniatowa” i nową fontannę, za kwotę 93 892,00 zł.
 3. Dokumentację do projektu pn. „Poniatowa – kraina zdrowego oddechu”, za kwotę 80 720,00 zł. Jest ona niezbędnym elementem do ubiegania się o dofinansowanie z Unii Europejskiej na działania związane z zagospodarowaniem infrastruktury wokół zbiorników wodnych w Poniatowej. Obecnie wniosek jest na drugim miejscu listy rezerwowej.
 4. Dokumentację techniczną związaną z przebudową boiska sportowego w Poniatowej Wsi, za kwotę 20 712,50 zł.
 5. Aktualizację dokumentacji do inwestycji związanej z rozbudową strażnicy OSP w Spławach, za kwotę 4991,00 zł
 6. Wiatę przystankową wraz z betonową podstawą w m. Szczuczki Kolonia, za kwotę 5 973,00 zł.

W ramach tzw. EKO- ENERGII wykonano:

 1. Dokumentację techniczną za kwotę 31 217,40 zł do projektu pn. „Eko-Energia w Gminie Poniatowa- etap II”, będącą warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się o dofinansowanie na zakup i montaż 410 zestawów kolektorów słonecznych dla gospodarstw domowych. Dnia 22 grudnia 2016 roku Urząd Marszałkowski WL ogłosił listę rankingową projektów które uzyskały dofinansowanie. Wśród nich znalazła się Poniatowa. Przewidywany termin realizacji inwestycji to 2017 – 2018 rok.
 2. Dokumentację techniczną za kwotę 25 290,74 zł do projektu pn. „Eko-Energia w Gminie Poniatowa – etap III”, będącą warunkiem obligatoryjnym do ubiegania się o dofinansowanie na zakup i montaż 69 zestawów ogniw fotowoltaicznych dla gospodarstw domowych.

W ramach pozostałych zadań inwestycyjnych środki z budżetu gminy przeznaczono na:

 1. Zestaw hydrauliczny do ratownictwa drogowego OSP m. Poniatowa, za kwotę 6000,00 zł.
 2. Monitoring w m. Poniatowa – 3 kamery, osprzęt, za kwotę 9 798,47 zł.
 3. Ciągnik siodłowy z funkcją kosiarki dla OSiR, za kwotę 15 799,00 zł