Aktualności

ZPORR

Tytuł Projektu: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Poniatowej

 

Konieczność modernizacji oczyszczalni ścieków wymusiły nowe przepisy dotyczące jakości odprowadzanych ścieków po wejściu Polski do Unii Europejskiej. Modernizacja była niezbędna także ze względów technicznych, gdyż po 20-letnim okresie eksploatacji stan obiektów i urządzeń uległ znacznej degradacji. Wszystkie czynniki jak i normy jakościowe oczyszczanych ścieków spowodowały, że PGK sp. z o.o. zmuszona była ponosić koszty za przekraczanie najwyższych dopuszczalnych ładunków odprowadzanych do wód powierzchniowych. Wyżej wymienione przesłanki zmusiły władze Poniatowej do podjęcia działań zmierzających do rozwiązania tego nawarstwiającego się problemu. Modernizacja części mechanicznej (krata schodkowa, punkt zlewny ścieków, piaskownik pionowy) została zrealizowana przez PGK w Poniatowej. Na realizację pozostałej części przedsięwzięcia na początku lipca 2004 roku przygotowano projekt i złożono go do Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie. Okazało się, że nasz projekt zyskał aprobatę Regionalnego Komitetu Sterującego oraz Zarządu Województwa. Na 114 złożonych wniosków dofinansowanie otrzymało 8, a wśród nich był z Poniatowej.

Uroczyste otwarcie oczyszczalni miało miejsce 29 grudnia 2005 roku. Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni daje nowe możliwości Poniatowej i jej mieszkańcom. Nowa oczyszczalnia jest w stanie przyjąć i oczyścić każdą ilość ścieków z obszaru po zakładach EDA oraz nowych terenów, przewidzianych w planie zagospodarowania, pod inwestycje. Dzięki oczyszczalni będzie kontynuowana rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej sołectw: Poniatowa wieś, Kraczewice, Dąbrowa Wronowska, Pllizin.

Zastosowana bezzapachowa technologia obróbki osadów pościekowych umożliwia likwidację 300-metrowej strefy ochronnej i przywrócenie do użytkowania kilkunastu hektarów gruntu oraz eliminuje uciążliwość zapachową dla okolicznych mieszkańców.

Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o wydajność 3200 m3 ścieków komunalnych na dobę. W instalacji oczyszczania mechanicznego następuje oddzielenie różnorodnych części stałych, które po odwodnieniu trafiają do pojemników a następnie na wysypisko. Oczyszczanie biologiczne polega na hodowaniu mikroorganizmów, które w warunkach naturalnych występują w niewielkim stężeniu, natomiast tutaj dostarczając im powietrza i pożywienia w postaci ścieków, stwarzamy mikroorganizmom warunki do szybkiego rozwoju i kontrolowanego rozkładu zanieczyszczeń.

Zadanie zostało zfinansowane w:

  • 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 3 061 771,70 zł,
  • 10 % z budżetu państwa – 408 236,22 zł,
  • 15 % z budżetu Gminy Poniatowa – 612 354,36 zł,

Projekt modernizacji oczyszczalni zamknął się kwotą około 4,082 mln zł.

inw5

inw6

inw7

inw8

inw9

inw10


 

 

Tytuł Projektu: Budowa kanalizacji w Poniatowej Wsi

 

W latach 2000-2003 zrealizowano I etap, polegający na wykonaniu przedłużenia systemu kanalizacji w mieście. Poniatowa oraz wykonania kanalizacji w części wsi przylegającej do miasta. Projekt złożony do Urzędu Marszałkowskiego obejmuje II etap budowy kanalizacji sanitarnej w Poniatowej wsi oraz częściowo na terenie Kol. Poniatowa ( budynek Szkoły Podstawowej i 10 gospodarstw rolnych bezpośrednio przylegających do Poniatowej wsi).

Projektowana budowa jest końcowym etapem realizacji zadania polegającego na skanalizowaniu gospodarstw domowychi położonych po dwu stronach rzeki Poniatówka. Kanalizacja realizowana jest w systemie grawitacyjnym. Systemowi temu sprzyja naturalne ukształtowanie terenu. Rurociągi są układane ze spadkiem terenu wyznaczonym przez ciek wodny.

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie 5,38 km sieci kanalizacjyjnej, podłączenie 103 istniejących siedlisk, likwidację 56 szamb. Zmniejszy się także ryzyko zagrożenia epidemiologicznego oraz poprawi stan czystości wód podziemnych i powierzchniowych.

Projekt nie obejmuje wykonania przyłączy do poszczególnych gospodarstw. Przyłącza wykonywać będą własnym staraniem i na własny koszt właściciele poszczególnych posesji. Zgodnie z obowiązującym „Regulaminem Utrzymania Czystości w Gminie Poniatowa” właściciele posesji zobowiązani są do wykonania przyłączy w terminie 12 miesięcy od daty odbioru kanalizacji.

Wykonawcą zadania, wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego jest firma PEKUM Sp. z o.o., 35-103 Rzeszów ul. Hanasiewicza 17a

Terminy realizacji tej inwestycji:

  • Rozpoczęcie – 3 października 2006 roku,
  • Zakończenie – listopad 2007 roku.

Projekt budowy kanalizacji w Poniatowej Wsi zamyka się kwotą 1 943133,42 zł., w tym:

  • Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 1 454 644,58 zł (75%),
  • Dotacja z budżetu państwa 19 3952,61zł (10%)
  • Udział własny Gminy Poniatowa 290 928,92zł (15%).

 

kana


 

 

Tytuł Projektu: Informatyczna obsługa spraw i interesantów w gminie Poniatowa

 

W styczniu 2006 roku pracownicy Urzędu Miejskiego w Poniatowej złożyli dokumentację konkursową do Urzędu Marszałkowskiego, w celu dofinansowania realizacji projektu w ramach działania 1.5 Infrastruktura Społeczeństwa Informatycznego.

Rozpatrywanych było 28 wniosków. Ze zbiorczej listy rankingowej sporządzonej przez Panel Ekspertów wynikało, że nasz projekt znalazł się na drugim, bardzo wysokim miejscu. Dla mieszkańców Poniatowej oznaczało to, że otrzymujemy dofinansowanie realizacji przedsięwzięcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Rozwoju Regionalnego.

Projekt miał na celu rozbudowę sieci komputerowej w Urzędzie Miejskim wraz z wprowadzeniem systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wdrożeniem podpisu elektronicznego, integrację systemów informatycznych oraz utworzenie punktów dostępowych do Internetu w centrum miasta oraz PIAP Telecentrum.

Stworzenie infrastruktury informatycznej w Urzędzie Miejskim oraz możliwości korzystania z niej przez interesantów w utworzonych PIAP – ach i PIAP – Telecentrum będzie korzystnie wpływało na proces przystosowania mieszkańców Poniatowej do aktywnego i pełnego uczestnictwa w strukturach społeczeństwa informacyjnego. Używając prostego języka oznacza to, że mieszkańcy Poniatowej będą mieli powszechny dostęp do Internetu poprzez PIAP-y oraz bezprzewodowy HOT SPOT.

www