Aktualności

14-12-2015|

Ogłoszenie o naborze Partnera do projektu spoza sektora finansów publicznych.

Gmina Poniatowa informuje, że na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146).

ogłasza otwarty nabór partnera/partnerów

do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Poniatowa – kraina zdrowego oddechu”
w ogłoszonym przez Zarząd Województwa Lubelskiego – Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 konkursie nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15 Oś priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Cel partnerstwa:

Zrównoważone wykorzystanie i zachowanie dziedzictwa naturalnego prowadzące do rozwoju turystyki na terenie Obszaru Funkcjonalnego Powiśle

Zakres tematyczny projektu:

– roboty budowlane, modernizacja i wyposażenie infrastruktury ułatwiającej dostęp do miejsc
i obszarów atrakcyjnych turystycznie – istniejące zbiorniki wodne w dolinie rzeki Kraczewianki,

– powiązanie zmodernizowanej infrastruktury stanowiącej atrakcję turystyczną z ofertą turystyczną obszaru

Wymagania wobec partnera:

1) Doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz dysponowanie potencjałem, w szczególności:

 1. a) z zakresu tworzenia i zarządzania ofertą turystyczną, produktami turystycznymi,
 2. b) technologią ICT dla celów marketingu terytorialnego, w szczególności związanego z turystyką dla obszaru spójnego z planowanym projektem,
 3. c) istniejącym systemem informacji turystycznej (sąsiadującym z infrastrukturą wspartą w projekcie), dzięki którym nawiązana zostanie współpraca z innymi obszarami, uzupełniona zostanie oferta i dzięki czemu wzrośnie liczba odbiorców,

2)     Zgodność oferowanego wkładu potencjalnego partnera w realizację celu partnerstwa.

3)     Uczestnictwo w realizacji projektu w zakresie merytorycznym związanym z ofertą turystyczną i tworzoną infrastrukturą.

4)     Wniesienie do projektu bezkosztowo: zasobów ludzkich (doradztwo, opiniowanie), organizacyjnych (w zakresie tworzenia produktów turystycznych), technicznych (portal internetowy w zakresie udostępniania informacji o potencjale turystycznym miejsca objętego projektem).

5) Za udział w projekcie Partner nie będzie pobierał wynagrodzenia oraz nie będzie uzyskiwał korzyści rzeczowych

Dokumenty, które należy przedstawić celem weryfikacji spełnienia przedstawionych wymagań:

 • Wykaz zrealizowanych: zadań/projektów z zakresu przedsięwzięć o podobnym charakterze, w szczególności: z zakresu tworzenia i zarządzania ofertą turystyczną, produktami turystycznymi,
 • Wykaz posiadanej przez Partnera technologii ICT dla celów marketingu terytorialnego
  w szczególności związanego z turystyką dla obszaru spójnego z planowanym projektem,
 • Wskazanie produktu/ów turystycznych, w które może się wpisać tworzona w ramach projektu infrastruktura,
 • Wykaz informacji turystycznych sąsiadujących z infrastrukturą wspartą w projekcie, dzięki którym nawiązana zostanie współpraca z innymi obszarami, uzupełniona zostanie oferta
  i dzięki czemu wzrośnie liczba odbiorców.

Ponadto:

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na upublicznienie informacji o wyborze instytucji na Partnera projektu.

Oferty składne przez potencjalnych Partnerów muszą zawierać także następujące dokumenty:

 1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiedniego wyciągu z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny potencjalnego Partnera.
 2. Dane zgłaszającego i osób uprawnionych do reprezentowania podmiotu oraz osób do kontaktów
  w sprawie współpracy.

Składanie ofert:

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie Partnera do projektu w ramach 7.1 RPO WL w ramach konkursu zamkniętego nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-002/15” osobiście, pocztą lub kurierem na adres: Urząd Miejski w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa od dnia 15 grudnia 2015 do dnia 15 stycznia 2016, do godziny13:00.

Rozpatrywane będą tylko oferty złożone w terminie.

Kryteria wyboru Partnera:

 1. Zgodność działania potencjalnego Partnera z celami partnerstwa.
 2. Deklarowany wkład potencjalnego Partnera w realizację celu partnerstwa.
 3. Doświadczenie w realizacji projektów o podobnym charakterze.

Informacja o wyborze Partnera zostanie upubliczniona i ogłoszona na stronie internetowej.

Informacje dodatkowe:

1) Partnerem projektu może być podmiot spoza sektora finansów publicznych, który wniesie do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne w postaci portalu internetowego i wspólnie
z Wnioskodawcą uczestniczyć będzie w przygotowaniu wniosku
o dofinansowanie oraz realizacji projektu.

2) Partnerem nie może być podmiot wykluczony z możliwości otrzymania dofinansowania określony w Regulaminie Konkursy

3) Planowany termin realizacji projektu: styczeń 2017 r.– grudzień 2017 r.

4) Ogłaszający nabór ma prawo do wyboru więcej niż jednego Partnera.

5) Udział Partnera w realizacji projektu nie jest gwarantowany i będzie on uzależniony od uzyskania dofinansowania ze środków UE.

6) Ogłaszający nabór zastrzega sobie prawo unieważnienia naboru bez podawania przyczyny.

7) Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: 81 820 48 36 wew. 16