Aktualności

16-01-2017|

Nieodpłatna pomoc prawna na terenie powiatu opolskiego

Od początku 2016 r. na terenie powiatu opolskiego funkcjonują dwa punkty nieodpłatnej pomocy prawnej – w Opolu Lubelskim i Poniatowej – w których osoby uprawnione, wskazane w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255), mogą uzyskać darmową poradę prawną.

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna?
Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, która spełnia co najmniej jeden z następujących warunków:
1) w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało jej przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i w tym okresie nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2) posiada ważną Kartę Dużej Rodziny;
3) uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
4) posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
5) nie ukończyła 26 lat;
6) ukończyła 65 lat;
7) w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty;
8) jest w ciąży.
W jaki sposób należy wykazać uprawnienia do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej?
1) osoba, której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 wyżej wymienionej ustawy oraz składa pisemne oświadczenie, że nie wydano wobec niej decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia;
2) osoba, która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny wykazuje przez jej przedłożenie;
3) osoba, która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego wykazuje przez przedłożenie powyższego zaświadczenia;
4) osoba, która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa wykazuje przez przedłożenie jednej z powyższych legitymacji;
5) osoba, która nie ukończyła 26 lat wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
6) osoba, która ukończyła 65 lat wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
7) osoba, która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z powyższych okoliczności;
8) osoba, która jest w ciąży wykazuje przez przedłożenie dokumentu
potwierdzającego ciążę.
Osobom uprawnionym wymienionym w punktach 1–6 i 8 wymagających niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia o posiadaniu uprawnień do uzyskanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz niemożności przedstawienia wymaganych
dokumentów z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe.