Aktualności

11.07.2022 r. – SESJA ABSOLUTORYJNA

11 lipca 2022 r. w CKPiT w Poniatowej odbyła się sesja Rady Miejskiej w Poniatowej, podczas, której podejmowane były m.in. uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Poniatowej wotum zaufania oraz uchwały dotyczące rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poniatowa w 2021 r. oraz uchwały w sprawie absolutorium.

Sesja rozpoczęła się od zaprzysiężenia Radnej Rady Miasta Poniatowa Katarzyny Krupy, która objęła mandat po śp. Krystynie Czuryszkiewicz. Po odczytaniu protokołu z pracy komisji wyborczej, po przeprowadzonych 3 lipca br. wyborach uzupełniających, nowa Radna złożyła ślubowanie i oficjalnie została włączona do grona Radnych naszej gminy.

Następnie burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk przedstawił prezentację z działań inwestycyjnych, realizowanych projektów, pozyskanych funduszy w kolejnych latach kadencji, począwszy od 2018 roku, a skończywszy na bieżących pracach, tak przez Urząd Miejski, jak i podległe jednostki organizacyjne. Prezentacja nawiązywała również do raportu o stanie Gminy Poniatowa i właśnie ta część za 2021 rok, była najdłużej omawiana. Przy okazji prezentowanych działań, burmistrz podziękował radnym za konstruktywne dyskusje, znajdowanie wspólnych rozwiązań, sołtysom za wspieranie inicjatyw, kierownikom i pracownikom urzędu za współpracę.  Po zakończeniu krótkiej debaty nad raportem, odbyło się głosowanie w sprawie udzielenia burmistrzowi Poniatowej wotum zaufania. Przy dwóch głosach wstrzymujących się, 13. radnych głosowało „za” udzieleniem wotum.

W kolejnej części sesji, przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Jan Wójcik, odczytał uchwałę Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021 r. W dalszej kolejności przewodniczący Komisji Rewizyjnej Łukasz Pruchniak odczytał wniosek o udzielenie absolutorium burmistrzowi Poniatowej z tytułu wykonania budżetu w 2021 r. oraz uchwałę RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Poniatowej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2021 r. Następnie przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Poniatowej odczytali opinie swoich Komisji w sprawie ww. sprawozdań oraz wystąpili z wnioskami o udzielenie absolutorium. Każda komisja wnioskowała o udzielenie absolutorium jednogłośnie lub większością głosów.

Na zakończenie tej części obrad sesji odbyło się głosowanie Radnych, w którym jednogłośnie, 15 głosami burmistrz Poniatowej otrzymał absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy Poniatowa za 2021 r. Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska wraz z wiceprzewodniczącymi Januszem Nowomiejskim i Sewerynem Świątkiem na ręce burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka oraz zastępcy burmistrza Poniatowej Anety Poniatowskiej złożyli kwiaty i gratulacje za wykonaną pracę. Burmistrz jeszcze raz podziękował wszystkim zgromadzonym na sesji radnym miejskim za zaufanie i przyznanie absolutorium, radnym powiatowym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz kierownikom wydziałów i pracownikom Urzędu Miejskiego w Poniatowej, za wspieranie inicjatyw, wspólne działania na rzecz społeczności całej gminy.