Aktualności

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW NA PRZYDOMOWE ZBIORNIKI

OGŁOSZENIE DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW NA PRZYDOMOWE ZBIORNIKI  NA WODĘ DESZCZOWĄ


Burmistrz Miasta Poniatowa informuje, że Gmina Poniatowa  rozpoczyna przygotowania do pozyskania zewnętrznych środków finansowych na kolejną inwestycję proekologiczną – „Instalację podziemnych zbiorników na wodę deszczową w Gminie Poniatowa”.   

Takie instalacje pozwolą mieszkańcom znacznie obniżyć rachunki za wodę w okresie letnim przy jednoczesnej ochronie środowiska, zwłaszcza w kontekście odczuwalnych zmian klimatu.   

Poziom dofinansowania wynosi aż 85% kosztów kwalifikowalnych (podatek VAT jest niekwalifikowalny). 

W związku z tym zapraszamy wszystkich chętnych mieszkańców do składania – deklaracji udziału w Projekcie. Plik z deklaracją w załączeniu (poniżej). Deklaracje są dostępne również w Urzędzie Miejskim w Poniatowej w pokoju nr 202.

Gmina Poniatowa będzie odpowiedzialna za przygotowanie i wdrożenie projektu.   

Uczestnicy projektu powinni mieć zweryfikowane możliwości posadowienia wybranej instalacji dla danego gospodarstwa domowego – ważny jest optymalny dobór zbiornika w kontekście m.in. dostępnej powierzchni działki czy powierzchni dachu.  

Mieszkańcy biorący udział w Projekcie zobowiązani będą dostarczyć do Urzędu Miejskiego  (lub elektronicznie na wskazany adres email) mapę zasadniczą w skali 1:500 (ewentualnie 1:1000 jeżeli 1:500 jest niedostępna) pozyskaną z Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Opolu Lubelskim.  

Efektem działań poprzedzających oraz inspekcji technicznych będzie zgłoszenie robót budowlanych dla Projektu oraz pozyskanie dofinansowania na budowę zbiorników w Państwa gospodarstwach domowych. Opłata za inspekcję terenową ponoszona przez właściciela posesji wyniesie 300 zł brutto  Krok po kroku:  

  1. Organizacja spotkań informacyjno-edukacyjnych w Państwa Gminie (informacja na stronie WWW Urzędu)  
  2. Wypełnianie deklaracji przez mieszkańców oraz podpisywanie umów na wykonanie inspekcji technicznych (w Urzędzie Miejskim)   
  3. Dostarczenie przez mieszkańca mapy zasadniczej (pozyskanej ze Starostwa Powiatowego) oraz dostarczenie do DOEKO (mail: mapy@doekogroup.pl) lub do Urzędu Miejskiego  
  4. Przygotowanie dokumentacji do wniosku.  
  5. Zgłoszenie robót budowlanych.  
  6. Przygotowanie oraz złożenie wniosku o dofinansowanie.  

Wszelkie pytania dotyczące strony technicznej przedsięwzięcia można kierować do działu technicznego:  

tel. 12 446 4297 lub mailowo: dt@doekogroup.pl   

Deklaracje uczestnictwa w projekcie oraz umowy na  analizę technicznych możliwości budowy instalacji Z-N można składać w od 09.07.2020 r. do  17.07.2020 r. 

Osoby które nie uiszczą opłaty w wyznaczonym terminie nie będą mogły wziąć udziału w Projekcie.  

ZAŁĄCZNIKI   

  • deklaracja uczestnictwa w projekcie  
  • wzór umowy na analizę możliwości technicznych budowy zbiornika na wodę deszczową