Pracownicy

  • Sekretarz Gminy – Dominik Molesta – Kierownik Wydziału Organizacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
  • Samodzielne stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej

Jolanta Dacka – Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

  • Wydział Organizacji, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych

Witold Szwajgier – Zastępca Kierownik Wydziału
Kinga Świrydo – Specjalista ds. kadr
Magdalena Kowalska – Referent ds. archiwum i obsługi kancelaryjnej
Izabela Józefacka – Pomoc administracyjna ds. obsługi POI
Monika Pluta – Pomoc administracyjna
Renata Orzeł – Pomoc administracyjna ds. obsługi sekretariatu
Karolina Kapelko – Podinspektor ds. organizacyjnych
Jerzy Bartkowiak – Informatyk, administrator sieci komputerowej
Arkadiusz Pawełkiewicz – Informatyk, administrator systemów informatycznych
Jacek Pietraś – stanowisko ds. OSP i ochrony p.poż.

  • Skarbnik Gminy – Anna Ruta – Kierownik Wydziału Finansowo-Budżetowego
  • Wydział Finansowo – Budżetowy

Katarzyna Witczak – Główny Księgowy
Magdalena Dróżdż – Inspektor ds. księgowości wydzielonej części budżetu
Anna Długosz – Inspektor ds. księgowości podatkowej i opłat
Agnieszka Pyda – Inspektor ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej
Mariola Piorun – Inspektor ds. wymiaru podatków i księgowości podatkowej
Ewa Pokraka – Inspektor ds. opłat za gospodarowanie odpadami
Lidia Pyta – Specjalista ds. rozliczeń finansowych
Kinga Jęczeń – Referent ds. księgowości budżetowej i płac
Dorota Górecka – Referent ds. księgowości budżetowej i płac
Iwona Kobiałka – Pomoc administracyjna ds. księgowości podatkowej i opłat
Joanna Nowomiejska-Bucior – Pomoc administracyjna

  • Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych oraz USC

Małgorzata Pietroń – Kierownik Wydziału, Kierownik USC
Monika Młyniec – Zastępca Kierownika USC, Inspektor ds. ewidencji ludności
Hanna Piątek – Podinspektor ds. dowodów osobistych
Anna Piątek – Pomoc administracyjna

  • Wydział Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej

Lidia Kuna – Kierownik Wydziału
Grzegorz Lenartowicz – Zastępca Kierownika Wydziału
Halina Pyszczak – Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
Gnypek Dorota – Referent ds. gospodarki nieruchomościami
Skrzypek Patrycja – Referent ds. pozyskiwania środków pomocowych oraz ich realizacji
Justyna Kuś – Referent ds. planowania przestrzennego i zamówień publicznych
Anna Misztal-Czępińska – Referent ds. inwestycji i zamówień publicznych

  • Wydział Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska i Rolnictwa

Justyna Kwiatkowska – Kierownik Wydziału
Grzegorz Wojnicki – Inspektor ds. gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ochrony środowiska
Sergiusz Hacia – Podinspektor ds. nadzoru i eksploatacji urządzeń komunalnych i dróg
Edyta Wąsik – Referent ds. rolnictwa, leśnictwa i dodatków mieszkaniowych
Paweł Wojciechowski – Referent ds. wspierania rozwoju rolnictwa i programów pomocowych dla wsi
Aleksandra Bednarz – Pomoc administracyjna

  • Wydział Promocji i Obsługi Inwestora

Marzena Wójtowicz – Kierownik Wydziału
Drozd-Bownik Agnieszka – Referent ds. promocji i rozwoju Gminy, obsługi inwestora oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Katarzyna Rymanowska-Kuzioła – Referent ds. promocji i rozwoju Gminy, obsługi inwestora oraz współpracy z organizacjami pożytku publicznego
Adrianna Koniak – Pomoc administracyjna