19.12.2018 r.

UMOWA NA REWITALIZACJĘ MIASTA PODPISANA

W dniu 19.12.2018 r. Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk w obecności Skarbnika Gminy Poniatowa Anny Ruty, podpisał umowę na realizację projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” dofinansowanego ze środków RPO WL 2014-2020.

W ramach projektu zaplanowano rewitalizację Placu Konstytucji 3-go Maja wraz z otoczeniem, w tym przekształcenie części ul.Targowej na ulicę dwukierunkową; rewitalizację obszaru pomiędzy ul. Brzozową (budowa ścieżek komunikacyjnych, wykonanie ścieżki rowerowej, wymiana nawierzchni asfaltowej, budowa chodników, budowa małej sceny letniej, montaż siłowni zewnętrznej, oświetlenie terenu); modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w celu nadania mu funkcji społecznych, wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej oraz likwidacją barier architektonicznych. Zostanie także wymienione oświetlenie drogowe od skrzyżowania z drogą wojewódzką z ul. Kraczewicką. Trwają prace związane z remontem kładki spacerowej dla pieszych, w ciągu alei spacerowej nad stawami, przy Hotelu Słowik. Ponadto, zostaną zrefundowane koszty związane z przebudową ul. Słonecznej oraz wyodrębnienia z chodnika przy ul. Nałęczowskiej ścieżki rowerowej.

Przypominamy, że projekt znalazł się na 4 miejscu w rankingu i otrzymał najwyższe dofinansowanie wśród złożonych projektów z całego Województwa Lubelskiego. Całkowita wartość inwestycji to 11 378 700,30 zł, dofinansowanie z środków Unii Europejskiej to 6 746 118,84 zł, dofinansowanie z budżetu Państwa 715 892,33 zł.

http://um.poniatowa.pl/wp-content/uploads/2018/12/48376330_1955843544531450_3031755678386487296_n-1024x577.jpg

06.07.2020 r.

Modernizacja oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej i ul. Nałęczowskiej.

Zakończono prace dotyczące modernizacji oświetlenia drogowego przy ul. Fabrycznej i ul. Nałęczowskiej w Poniatowej. Inwestycja realizowana była w  ramach projektu: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa.”

Prace dotyczyły m.in.: przebudowy sieci elektroenergetycznej 0,4 kV wraz z montażem szafy oświetlenia ulicznego; wymiany urządzeń oświetleniowych poprzez montaż 34 sztuk stylowych słupów oświetlenia drogowego z oprawami LED na wysięgniku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Podpisano umowę na modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk podpisał umowę z prezesem firmy „Homeway” Panem Piotrem Bartkowskim na realizację zadania inwestycyjnego w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych obejmujących modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Modernizacja budynku i jego otoczenia obejmuje m.in.:

montaż wewnętrznej platformy przychodowej dla niepełnosprawnych, montaż zewnętrznej platformy pionowej dla niepełnosprawnych w szybie o konstrukcji samonośnej wraz z wykonaniem fundamentów, montaż zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych, remont istniejących i budowę nowych schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wybranych pomieszczeń, wykonanie nowych posadzek wybranych pomieszczeń, wymianę podłogi sportowej w sali sportowej, remont posadzek i parapetów z lastryko, wykonanie nowych okładzin ściennych i malowanie pomieszczeń, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych dla nowoprojektowanych pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej sali sportowej oraz hydrantowej, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.

Wartość robót budowlanych: 3 448 662,75 zł brutto
Termin realizacji: do 30.04.2021 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

11.08.2020 r.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Poniatowej

Prace wykonywane są w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Roboty budowlane obejmujące modernizację budynku przy ul. Szkolnej 9 w Poniatowej wraz z uporządkowaniem terenu i zagospodarowaniem przestrzeni publicznej. Modernizacja budynku i jego otoczenia obejmuje m.in.: montaż wewnętrznej platformy przychodowej dla niepełnosprawnych, montaż zewnętrznej platformy pionowej dla niepełnosprawnych w szybie o konstrukcji samonośnej wraz z wykonaniem fundamentów, montaż zewnętrznych pochylni dla niepełnosprawnych, remont istniejących i budowę nowych schodów zewnętrznych, wykonanie izolacji przeciwwilgociowych wybranych pomieszczeń, wykonanie nowych posadzek wybranych pomieszczeń, wymianę podłogi sportowej w sali sportowej, remont posadzek i parapetów z lastryko, wykonanie nowych okładzin ściennych i malowanie pomieszczeń, wykonanie nowych instalacji wewnętrznych sanitarnych dla nowoprojektowanych pomieszczeń, wykonanie wentylacji mechanicznej sali sportowej oraz hydrantowej, wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych
i teletechnicznych.

Wykonawca zadania: „Homeway” Piotr Bartkowski z siedzibą przu ul. Spokojnej 8a/20, 20-066 Lublin

Wartość robót budowlanych: 3 448 662,75 zł brutto

Termin realizacji: do 30.04.2021 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

10.09.2020 r.

„REWITALIZACJA PLACU KONSTYTUCJI, ULICY TARGOWEJ I ULICY BRZOZOWEJ W PONIATOWEJ”

W dniu 10 lutego 2021 r. Burmistrz Poniatowej Pan Paweł Karczmarczyk podpisał umowę z przedstawicielami wykonawcy Firmy STANDROG – Przedsiębiorstwem Budownictwa Drogowego dotyczącą realizacji zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wykonawca:

Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
ul. Orlanda 19
20-712 Lublin,

W ramach inwestycji zaplanowano:

– remont asfaltowej nawierzchni Placu Konstytucji polegający na wymianie nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej i  wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej;

– remont nawierzchni jezdni manewrowej i parkingów wydzielonych z Placu Konstytucji poprzez wykonanie 28 miejsc parkingowych z kostki brukowej, z wydzieloną drogą manewrową asfaltową o szerokości 5,5 m;

– remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej, polegającego na wykonaniu w miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej nowej jezdni z kostki kamiennej grafitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji, w tym wykonanie w miejscu istniejących miejsc parkingowych o nawierzchni asfaltowej po lewej stronie – 34 miejsc parkingowych z kostki brukowej;

– remont nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Targowej, polegającego na wykonaniu nowej nawierzchni asfaltowej, chodnika z kostki brukowej,  wykonaniu 34 miejsc parkingowych z kostki brukowej oraz budowy nowego asfaltowego zjazdu publicznego na drogę manewrową obsługującą parking na Placu Konstytucji;

– wykonanie zieleni w obrębie rewitalizowanego terenu  poprzez nasadzenia układu roślinności niskiej i wysokiej, w tym drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz krzewinek zadarniających wraz z wykonaniem trawników;

– dostawę wraz z montażem małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy na śmiecie, stojaków na rowery, pergol drewnianych, pergoli o konstrukcji stalowej z zadaszeniem oraz masztu flagowego aluminiowego;

– wykonanie robót elektrycznych i teletechnicznych w zakresie budowy rozdzielni RG, wykonania oświetlenia terenu w tym montażu nowych słupów oświetleniowych z oprawami LED sterowanymi z zastosowaniem zegara astronomicznego oraz montażu systemu zewnętrznego monitoringu wizyjnego CCTV  umożliwiającego podgląd, identyfikację osób przebywających w dozorowanym otoczeniu i rejestrację zdarzeń poprzez montaż trzech kamer stacjonarnych zewnętrznych IP i 1 kamery obrotowej;

Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.09.2021 roku.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Rozpoczęcie robót budowlanych „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”

Trwają roboty budowlane na ul. Brzozowej w Poniatowej związane z realizacją zadania pn.: „Rewitalizacja Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej”.

Realizację inwestycji rozpoczęto od remontu  nawierzchni jezdni, chodników i parkingów na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej. W miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej powstanie nowa nawierzchnia z kostki kamiennej, granitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji.

W kolejnych etapach realizacji inwestycji  przeprowadzone zostaną roboty budowlane na ulicy Targowej i Placu Konstytucji. W obrębie rewitalizowanego terenu zaplanowano wykonanie nowych nawierzchni, chodników i miejsc parkingowych, budowę nowego  zjazdu na drogę manewrową obsługującą parking na Placu Konstytucji, wykonanie zieleni oraz montaż małej architektury, tj. ławek z oparciem, koszy na śmieci, stojaków na rowery, pergoli drewnianych, pergoli z zadaszeniem oraz masztu flagowego.  Zamontowane zostaną nowe słupy oświetleniowe z oprawami LED  i system  zewnętrznego monitoringu wizyjnego CCTV umożliwiającego identyfikację osób przebywających w dozorowanym otoczeniu i rejestrację zdarzeń.

Planowany termin zakończenia prac zgodnie z umową do 30.09.2021 roku.
Wykonawca:
Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego
ul. Orlanda 19,
20-712 Lublin.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Informacja na temat etapów realizacji prac związanych z rewitalizacją terenu w obrębie ul. Targowej, ul. Brzozowej i Placu Konstytucji w Poniatowej: http://um.poniatowa.pl/aktualnosci-wpisy/informacja-na-temat-prac-zwiazanych-z-rewitalizacja-terenu-w-obrebie-ul-targowej-i-brzozowej-w-poniatowej/

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Trwają prace zadania w ramach projektu pn. „REWITALIZACJA TERENU POMIĘDZY ULICĄ BRZOZOWĄ A ZBIORNIKIEM WODNYM W PONIATOWEJ”

Trwają prace zadania realizowanego w ramach projektu pn. „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.
Inwestycja przewiduje wykonanie ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki, budowę chodnika z drewnianych kręgów wzdłuż rzeki i punktu widokowego od ul. Nałęczowskiej, budowę sceny plenerowej z zadaszeniem, strefy rekreacyjnej i aktywnego wypoczynku z siłownią zewnętrzną i parkiem linowym.
Wymianie będzie podlegała nawierzchnia miejsc parkingowych oraz budowa nowych miejsc parkingowych przy ul. Brzozowej. Wykonana zostanie instalacja elektryczna zewnętrzna wraz z oświetleniem terenu. Zamontowane zostaną nowe ławki, kosze na śmieci oraz zadaszenie z paleniskiem.
Dodatkowo zostaną wykonane nowe nasadzenia zieleni, wymienione będą trawniki wraz z warstwą humusową.
Teren od strony rzeki części południowej zostanie ogrodzony.

Wykonawca:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10
05-800 Pruszków

Planowany termin zakończenia prac, zgodnie z umową, to 31.08.2021 r.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png

Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa”

Zakończono roboty budowlane realizowane w ramach projektu „Rewitalizacja Poniatowej szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze Gminy Poniatowa” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś. Priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna, Działanie 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Na terenie miasta realizowano  równocześnie dwa zadania inwestycyjne: „Rewitalizację Placu Konstytucji, ulicy Targowej i ulicy Brzozowej w Poniatowej” oraz „Rewitalizację terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej”.

W ramach  rewitalizacji Placu Konstytucji wykonano remont asfaltowej nawierzchni Placu Konstytucji polegający na wymianie nawierzchni placu na nawierzchnię z kostki kamiennej granitowej i  wykonaniu chodników z kostki brukowej betonowej.  
Na ulicy Brzozowej na odcinku od Placu Konstytucji do ulicy Wesołej, w miejscu dotychczasowej jezdni asfaltowej, ułożono nawierzchnię z kostki kamiennej grafitowej z obustronnymi chodnikami z kostki brukowej i zjazdami do przyległych posesji, wykonano remont nawierzchni i chodników na ulicy Targowej.
W obrębie rewitalizowanego terenu  wykonano nasadzenia układu roślinności niskiej i wysokiej, w tym drzew i krzewów liściastych i iglastych oraz krzewinek zadarniających wraz z wykonaniem trawników. Zamontowano małą architekturę m.in. ławki z oparciem, kosze na śmieci, stojaki na rowery, pergole drewniane, wiatę stalową z zadaszeniem oraz maszt flagowy. Teren oświetlają nowe stylowe lampy ledowe.

Wykonawcą była firma:
Król Stanisław STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego ul. Orlanda 19, 20-712 Lublin

 Na terenie pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja terenu pomiędzy ulicą Brzozową a zbiornikiem wodnym w Poniatowej”, utwardzono teren placu i ciągi komunikacyjne z zastosowaniem rozwiązań ekologicznych – geokrat, wykonano ścieżkę rowerową i spacerową wzdłuż zbiornika wodnego. Powstała strefa rekreacyjna i aktywnego wypoczynku z  siłownią zewnętrzną wraz z parkiem linowym oraz scena plenerowa.

Mieszkańcy mogą korzystać z nowej zadaszonej altany z miejscem do grillowania. Wykonano nasadzenia zieleni i założono nowe trawniki.
Teren został oświetlony, ustawiono nowe ławki i  kosze na śmieci.

Generalnym wykonawcą robót była firma:
STRABAG Sp. z o. o.
ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków.

Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie obraz.png