RPO WL 2007-2013

Tytuł projektu: „Promocja Gospodarcza gminy Poniatowa”
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna
Nazwa Działania 2.4 Marketing gospodarczy
Schemat B

Celem głównym projektu jest poprawa możliwości promocyjnych gminy Poniatowa poprzez stworzenie marki gminy jako miejsca przyjaznego inwestorom z wykorzystanie jej istniejących możliwości i szans inwestycyjnych. Dzięki temu potencjalni inwestorzy zobaczą korzyści związane z inwestowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej na terenie naszej gminy.
W celu realizacji założonego celu głównego wyznaczono szereg celów szczegółowych m.in. opracowanie i wdrożenie Strategii Promocji Gospodarczej Gminy, opracowanie Jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) oraz szczegółowych zasad jego użytkowania zawartych w Księdze Identyfikacji Wizualnej.
Cel projektu jest także zwiększenie rozpoznawalności gminy Poniatowa z szczególnym nastawieniem na osoby związany z sektorem biznesu. Ostatnim celem szczegółowym projektu jest podniesienie integracji lokalnego środowiska gospodarczego oraz zwiększenie możliwości w zakresie współpracy z administracją samorządową.
Zrealizowanie wymienionych celów przyczyni się do profesjonalizacji działań gminy w zakresie promocji gospodarczej, polepszenia jej wizerunku oraz podniesienia jakości usług związanych z obsługą inwestycji.
Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w wysokości 326 827,11 zł, co stanowi 85 % całkowity kosztów kwalifikowanych.


Tytuł Projektu: EKO-ENERGIA w Gminie Poniatowa

Projekt “EKO-ENERGIA w Gminie Poniatowa” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Przedmiotem projektu jest realizacja indywidualnych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej ok. 1,11 MW. Zakres Projektu obejmuje w szczególności instalację:

– 303 szt. zestawów kolektorów słonecznych w obiektach prywatnych do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy ok. 1,106 MW,

– 2 szt. zestawów instalacji kolektorów słonecznych w budynkach użyteczności publicznej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej o sumarycznej mocy ok. 0,012 MW są to:

Szkoła Podstawowa w Kraczewicach Prywatnych – 1 instalacja

Budynek stołówki wraz z biblioteka w Kowali Drugiej – 1 instalacja

Ponadto Projekt obejmie opracowanie portalu internetowego promującego wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii oraz zawierającego informacje dotyczące Projektu. Serwis zawierał będzie m.in. moduły umożliwiające dokonywanie konsultacji on-line dot. zgłaszania przez użytkowników problemów z funkcjonowaniem instalacji, awarii lub drobnych remontów, kalkulator redukcji zanieczyszczeń, system wizualizacji pracy systemów solarnych

Wartość projektu ogółem – 2612595,20 zł

Dofinansowanie z UE – 2220705,92 zł

CEL GŁÓWNY PROJEKTU

Wzrost poziomu życia mieszkańców województwa lubelskiego, w tym Gminy Poniatowa, dzięki inwestycjom w nowoczesne technologie – przyjazne środowisku źródła energii odnawialnej.

CELE BEZPOŚREDNIE PROJEKTU:

CEL 1: Upowszechnienie technologii wytwarzania czystej energii wśród mieszkańców poprzez powszechny montaż odnawialnych źródeł energii na terenie gmin.

CEL 2: Redukcja zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego poprzez zmniejszenie emisji związków szkodliwych dzięki zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych.

CEL 3: Zmniejszenie obciążeń finansowych społeczności lokalnej wynikających z opłat za energię dzięki utworzeniu indywidualnych instalacji wykorzystujących OZE.

Realizacja projektu uzyskiwania C.W.U. z instalacji solarnych w gminie zapewni następujące długoterminowe konsekwencje i korzyści:

  • bezpieczeństwo energetyczne gminy w zakresie zaspokojenia potrzeb energetycznych;
  • minimalizację kosztów paliw i nośników energetycznych oraz opłat za usługi energetyczne;
  • poprzez podniesienie poziomu życia mieszkańców oszczędności przełożą się na konsumpcję;
  • przybliżenie się gminy do spełnienia ustawowych wymogów produkcji energii ze źródeł odnawialnych;
  • ograniczenie zanieczyszczenia środowiska naturalnego głównie poprzez obniżenie emisji zanieczyszczeń powietrza z obiektów energetycznych w zakresie emisji pyłów, SO2, NOx, CO2 oraz CO, z uwzględnieniem istniejących zanieczyszczeń emitowanych z innych źródeł energii konwencjonalnych;

całkowita eliminacja emisji w/w zanieczyszczeń w sytuacji, gdy jedynym źródłem będą kolektory słoneczne; podniesienie atrakcyjności turystycznej i walorów przyrodniczych gminy poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń.

http://www.ekoenergia-poniatowa.pl/


Tytuł Projektu: Rozbudowa sieci wodno – kanalizacyjnej na terenie gminy Poniatowa i gminy Wojciechów

Beneficjent: Gmina Poniatowa

Nr wniosku: RPLU.06.01.00-06-074/09

Program, działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego / 6.1. Ochrona i kształtowanie środowiska

Lokalizacja: powiat opolski / Poniatowa, powiat lubelski / Wojciechów

Wartość projektu ogółem: 5 417,16 tys. PLN

Wartość dofinansowania: 4 047,16 tys. PLN

Projekt obejmuje kilka działań w ramach jednej inwestycji:

– budowa sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w miejscowościach gminy Poniatowa: Kraczewice Prywatne, Kraczewice Rządowe i Kolonia Poniatowa

– budowa sieci wodociągowej zlokalizowana jest w miejscowościach Kraczewice Prywatne, Kolonia Szczuczki gminy Poniatowa oraz w Szczuczki Wieś i Szczuczki Kolonia 6 gminy Wojciechów

– sieć włączona będzie w istniejące uzbrojenie terenu w miejscowości Kraczewice Prywatne

– modernizacja stacji ujęcia wody realizowana będzie w miejscowości Kraczewice Prywatne

– monitoring stacji pomp i sieci wodociągowej

– system zarządzania jakością ISO 9001 i ISO 14001

– E-BOK – elektroniczne biuro obsługi klienta

Celem strategicznym projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, polepszania warunków życia ludności wiejskiej oraz poprawy i kontroli stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Poniatowa i gminy Wojciechów. Realizacja projektu pozwoli na uzupełnienie brakujących części sieci kanalizacji sanitarnej
i wodociągowej wraz z modernizacją ujęcia wody na obszarze gmin Poniatowa
i Wojciechów.

Sieć kanalizacji sanitarnej

W wyniku realizacji projektu powstanie sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-pompowej wykonana z rur z tworzyw sztucznych. Do sieci sanitarnej zostanie podłączonych w sumie 385 gospodarstw domowych.

Sieć wodociągowa

W wyniku realizacji projektu powstanie sieć wodociągowa wykonana z rur z tworzyw sztucznych. Powstała sieć wodociągowa zostanie włączona w istniejące uzbrojenie terenu
w miejscowości Kraczewice Prywatne. Projekt obejmuje ogółem 120453 km przewodów, przewiertów i przyłączy w gminach Poniatowa i Wojciechów.

Stacja ujęcia wody

Po realizacji projektu zostanie zmodernizowana stacja ujęcia wody w Kraczewicach Prywatnych. Zostanie wykonana nowa technologia uzdatniania wody. Po pracach remontowych powstanie budynek parterowy niepodpiwniczony o konstrukcji murowanej oraz nowe ogrodzenie i utwardzenie terenu SUW.

Monitoring stacji pomp i sieci wodociągowej

Po realizacji projektu powstanie nowoczesny system monitorujący pracę sieci wodociągowej.

System ten pozwoli na ciągłą kontrolę parametrów pracy sieci i urządzeń pracujących na obiektach w sieci wodociągowej rozproszonych na terenach gminy. Operatorzy na stacjach dyspozytorskich będą mieli wgląd do aktualnych parametrów pracy obiektów oraz do historii zdarzeń na nich występujących, co pozwoli na odtworzenie pracy obiektu i lokalizację przyczyny powstawania awarii.

System Zarządzania Jakością ISO 14001 i ISO 9001

ISO 9001 – Wdrożenie systemu zarządzania jakością zwiększa wydajność pracy poprzez fakt wyznaczenia poszczególnym pracownikom ich celów oraz odpowiedzialności. Nastąpi redukcja kosztów dzięki zwiększonej produktywności ale również dzięki temu, że wady usług są łatwiejsze do zidentyfikowania. ISO 14001 – Wdrożenie systemu zarządzania środowiskowego jest metodą rozpoznania i kontroli wpływu jaki przedsiębiorstwo wywiera na środowisko naturalne.

E-BOK internetowe biuro obsługi klienta

Po realizacji projektu zostanie wdrożone Internetowe Biuro Obsługi Klienta. Jego zadaniem będzie ułatwienie kontaktu klienta z pracownikami odpowiedzialnymi za jego prowadzenie
a w skutek tego jeszcze lepsze postrzeganie przedsiębiorstwa przez odbiorców. Można w nim inicjować sprawy i w zależności od uprawnień także śledzić ich stan.

Bajka Jak Król Wojciech i Królowa Poniatowa wodociąg pobudowali

Kolorowanka dla dzieci – miejsca pełne barw – kolorowanka


Tytuł Projektu: Strefa Przemysłowa w Poniatowej

Priorytet.  3 – Atrakcyjność Obszarów Miejskich i Tereny Inwestycyjne

Działanie. 3 – Tworzenie terenów inwestycyjnych

Okres realizacji projektu:

Planowane rozpoczęcie inwestycji: 01-04-2010

Planowane zakończenie inwestycji: 31-12-2010

Budżet projektu:

Całkowita wartość projektu: 4 655 370,43 zł

Dofinansowanie z EFRR: 3 491 527,82 zł

Cele projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Gminy Poniatowa poprzez przebudowę infrastruktury technicznej terenów przemysłowych po byłych zakładach „EDA” w Poniatowej stwarzających korzystne warunki do powstawania przedsiębiorstw konkurencyjnych i otwartych na innowacyjne.

Efektem społeczno – gospodarczym projektu ( oddziaływanie projektu) jest zwiększenie spójności społeczno- gospodarczej oraz rozwoju społeczno – gospodarczego Gminy Poniatowa poprzez podniesienie jakości życia mieszkańców Gminy Poniatowa objętych oddziaływaniem projektu.

Realizacja projektu pozwoli na osiągnięcie szczegółowych celów, do których należą:

– profesjonalne przygotowanie terenu inwestycyjnego o łącznej powierzchni 100 ha do obsługi istniejących i potencjalnych podmiotów gospodarczych,

– zagospodarowanie niewykorzystanych zasobów lokalowych terenu inwestycyjnego po zakładach EDA S.A,

– pozyskanie inwestorów, szczególnie takich, którzy dysponują nowoczesnymi rozwiązaniami zarówno w zakresie technologii jak i organizacji przedsiębiorstw, którzy mogą przyczynić się do zwiększenia udziału na rynku regionalnym i krajowym poprzez eksport towarów i usług.

– wykorzystanie zasobów ludzkich regionu- absolwentów Szkoły Technicznej w Poniatowej, kształcącej młodzież na potrzeby lokalnego rynku pracy,

– poprawa warunków funkcjonowania 14 – stu firmom działającym obecnie na terenie inwestycyjnym zatrudniającym łącznie 600 osób,

– poprawa dostępności do strefy o najwyższym potencjale inwestycyjnym w mieście.

Przedmiotowa inwestycja uzasadniona jest koniecznością poprawy dostępności komunikacyjnej obszaru o zabudowie techniczno –produkcyjno- usługowej poprzez zabudowę przebudowę nawierzchni i doprowadzenie obszaru do parametrów technicznych przewidzianych obecnie obowiązującymi przepisami. Celem inwestycji jest także poprawa bezpieczeństwa i funkcjonalności, a także dostosowanie terenu do wymogów wynikających z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w szczególności:

– ładu przestrzennego w zakresie urbanistyki i architektury,

– walorów architektonicznych i krajobrazowych,

– wymagań ochrony środowiska,

– wymagań ochrony zdrowia oraz bezpieczeństwa ludzi oraz mienia, a także potrzeb osób niepełnosprawnych,

– ograniczenia oddziaływania projektowanego obiektu na środowisko,

Cele projektu zostaną osiągnięte poprzez wykonanie rzeczowego zakresu inwestycji.

Rezultaty Projektu:

KSI- R.100 – Przewidywana całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) (szt.)- 200.

Streszczenie projektu:

Projekt „Strefa Przemysłowa w Poniatowej” obejmuje swoim zakresem między innymi:
– roboty przygotowawcze:
– wycięcie kolidującego zadrzewienia,
– roboty rozbiórkowe (wymienianych elementów ulicy),
– zabezpieczenie i przebudowa kolidującego uzbrojenia,
– rozbudowa jezdni ulicy z dostosowaniem do obciążeń 115 kN/oś – 930 m.
– budowa placu nawrotowego (rondo o średnicy zewnętrznej – 38 m) – 1 szt.,
– budowa zatok postojowych dla pojazdów ciężarowych – 7 stanowisk (dług. 52+112 m),
– budowa linii oświetleniowej o długości 810 m, (46 słupów oświetleniowych),
– przebudowa i remont kanalizacji deszczowej o długości 610 m. (budowa nowych wpustów
– deszczowych wraz z osadnikami – 52 szt.)
– przebudowa sieci wodociągowej o długości – 590 m.
– przebudowa sieci ciepłowniczej o długości – 165 m,
– budowa ścieżek rowerowych o dł. 600 m.
– budowa ciągu pieszo-rowerowego długości 100 m
– budowa i przebudowa chodników o długości 1 006 m,
– budowa i przebudowa kanalizacji teleinformatycznej – zabezpieczenia rurami osłonowymi –ok. 310 m,
– przełożenie kabli telekomunikacyjnych (wraz z zabezpieczeniami) – ok. 60 m
– przebudowa skrzyżowań z drogami wewnętrznymi – 9 szt.,
– przebudowa skrzyżowań z drogami publicznymi – 1 szt.
– wykonanie zjazdów publicznych (w tym dostosowane do ruchu samochodów ciężarowych) – 26 szt.
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.
– nasadzenie nowych drzew i krzewów.


Tytuł Projektu:  Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej

Projekt Gminy Poniatowa pn: „Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej, którego całkowita wartość według umowy wynosi 4 421 510,28 zł zaś dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego opiewa na kwotę 3 315 675,20 zł został uznany za najlepszy w  województwie lubelskim i zajął pierwszą pozycję na liście projektów wybranych do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013, Osi Priorytetowej III Atrakcyjność obszarów miejskich i tereny inwestycyjne, Działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych.

Celem głównym Projektu jest wzrost zainteresowania inwestorów lokowaniem swej działalności na terenie Gminy Poniatowa oraz zwiększenie napływu kapitału inwestycyjnego. Ma on być osiągnięty poprzez zapewnienie lepszego wykorzystania potencjału inwestycyjnego Gminy Poniatowa równoznacznego z poprawą jej atrakcyjności inwestycyjnej. Docelów bezpośrednich należy zaliczyć m.in. zapewnienie efektywnego rozwiązania komunikacyjnego, spełniającego wymagania ruchu ciężkiego, zapewnienie niezbędnych rozwiązań w zakresie uzbrojenia, budowę infrastruktury towarzyszącej tj. chodników, oświetlenia, parkingów, uporządkowanie terenu.

„Inwestycyjny Sporniak” obejmuje obszar w zachodniej części miasta Poniatowa, zlokalizowany jest pomiędzy ulicami Kraczewicką i Opolską. W wyniku realizacji Projektu wybudowane zostały 2 odcinki drogi, które stworzyły dojazd do w/w terenów inwestycyjnych o łącznej powierzchni 31,03 ha.

Zakres inwestycji w branży drogowej obejmował:

– budowę jezdni o nawierzchni bitumicznej długości 1.261,06 mb, pow. 7.784,20 m2

– budowę 48 nowych miejsc parkingowych, pow. 496,80 m2

-budowę chodników o nawierzchni z kostki brukowej, pow. 2.144,30 m2

– budowę zjazdów o nawierzchni z kostki brukowej, pow. 1.650,17 m2

– budowę opaski bezpieczeństwa z kostki brukowej o pow. 249,42 m2

Przedmiotowe tereny w wyniku realizacji Projektu uzbrojone zostały w:

  • sieć wodociągową,o łącznej długości 1.200,10 m

  • kanalizację sanitarną o łącznej długości 564,20 m

  • kanalizację deszczową, o łącznej długości 1.628,90 m

  • kanalizację teletechniczną, o łącznej długości 370,00m

  • sieć elektroenergetycznąo długości 1.579,00 m z oświetleniem ulicznym,

W dniu 12 listopada 2012 r. odbył się oficjalny odbiór robót budowlanych kończący przedmiotową inwestycję.

Należy zaznaczyć, iż przedsięwzięcie wpisuje się w długofalową politykę Gminy Poniatowa w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów i przyciągania kapitału inwestycyjnego. Operacja jest już drugim znaczącym działaniem beneficjenta, zmierzającym do kompleksowego uzbrojenia terenów inwestycyjnych w Poniatowej. Pierwszą operacją był projekt pn „Strefa Przemysłowa w Poniatowej”, który także uzyskał dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.

O celowości realizacji tego typu przedsięwzięć świadczy fakt, że już na etapie realizacji inwestycji dwóch przedsiębiorców przejęło od Gminy Poniatowa w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowe, wchodzące w skład „Inwestycyjnego Sporniaka”.

Firma Stalmont s.c. specjalizująca się w zakresie projektowania, produkcji i montażu maszyn do przemysłu spożywczego, chemicznego, browarniczego i farmaceutycznego przejęła nieruchomość gruntową o pow 0,2400 ha. Firma Stalmont s.c. wiosną 2013 r. zaplanowała w ramach nowej inwestycji uruchomienie hali produkcyjnej oraz zatrudnienie ok. 10 osób.

Firma Lubsad Spółka z o.o., zajmująca się głownie sprzedażą hurtową i detaliczną owoców i warzyw oraz przetwórstwem, przejęła nieruchomość gruntową o pow 1,7171 ha. Aktualnie firma Lubsad Sp. z o.o. jest na ukończeniu opracowywania dokumentacji dotyczącej nowej inwestycji, której lokalizacja jest przewidziana na terenie „Inwestycyjnego Sporniaka”. Uruchomienie produkcji owoców miękkich mrożonych w ilości ponad 1000 ton w sezonie, Spółka planuje rozpocząć w latach 2013-2014.

Zainteresowanie nieruchomościami pojawiło się niemal natychmiastowo w chwili rozpoczęcia przez Gminę prac budowlanych, otworzyło to bowiem możliwość dotarcia do części potencjalnych terenów inwestycyjnych, które pozostawały niedostępne i niezagospodarowane.

Podsumowując, wysoki standard infrastruktury technicznej stanowi jeden z najistotniejszych czynników wpływających na podejmowanie działań inwestycyjnych. Głównie wysoka jakość dróg i dostępność komunikacyjna jest najważniejszym elementem, który przedsiębiorcy biorą pod uwagę przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Realizacja niniejszego Projektu połączona z systemem preferencji podatkowych funkcjonującym na terenie Gminy wpłynie na poprawę atrakcyjności inwestycyjnej i przyciągnie nowy kapitał. Oczywiście realizacja projektu „Inwestycyjny Sporniak w Poniatowej, była możliwa jedynie dzięki pozyskaniu przez Gminę Poniatową dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego 2007-2013.