Aktualności

Kapitał Ludzki

1. Projekt Rozwinąć skrzydła to dodatkowo ponad 2 230 000 zł na edukację uczniów w roku szkolnym 2010/2011 w gminie Poniatowa

Kluczowym zadaniem oświaty jest podwyższanie wyników osiąganych przez uczniów gimnazjum i szkół podstawowych zdających egzaminy zewnętrzne. Analiza wyników tych egzaminów wskazuje, że uczniowie z terenów wiejskich i z małych miasteczek osiągają gorsze wyniki niż uczniowie uczęszczający do szkół usytuowanych w większych miastach. Z analizy danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej wynika, że to chłopcy osiągają dużo gorsze wyniki w egzaminach zewnętrznych niż dziewczęta. Powyższa zależność znajduje potwierdzenie w raporcie Ślepa na płeć – edukacja równościowa po polsku, Warszawa 2008 i generuje potrzebę wsparcia w postaci dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w szczególności skierowanych do chłopców celem wyrównania dysproporcji w wykształceniu.

Niski poziom osiągnięć edukacyjnych widoczny jest w zakresie kluczowych kompetencji, w których skład wchodzą m.in. znajomość języków obcych, technologie IT/ITC, gdzie szczególnie widoczny jest brak umiejętności w obsłudze pakietów biurowych.

Polscy uczniowie charakteryzują się również brakiem umiejętności planowania własnej ścieżki edukacyjnej. W dużej mierze spowodowane jest to słabym systemem doradztwa edukacyjno-zawodowego. Dodatkowo wielu uczniów boryka się z problemami zdrowotnymi takimi jak wady wymowy czy wady postawy.

Szkoły w naszej gminie z powodu braku środków zmuszone są rezygnować z wprowadzenia dodatkowych zajęć w formie kół zainteresowań, ponieważ istnieją inne, bardziej palące problemy wymagające nakładu finansowego.

Projekt Rozwinąć Skrzyła realizuje działania ukierunkowane na rozwój usług edukacyjnych oraz wzrostu kompetencji kluczowych i tych niezbędnych do zdobycia zatrudnienia. Projekt wzmocni atrakcyjność i podniesie jakość oferty edukacyjnej instytucji systemu oświaty oraz podniesie poziom wykształcenia i wiedzy mieszkańców.

Grupę docelową stanowi 930 uczniów w tym min. 511 chłopców uczęszczających do Szkół Podstawowych w Kowali, Kraczewicach, Niezabitowie, Poniatowej Kolonii, Poniatowej oraz Gimnazjum im. J. P. II w Poniatowej. Beneficjenci otrzymają materiały dydaktyczne w formie podręczników, skryptów i materiałów dodatkowych. O wynikach rekrutacji uczestnicy zostaną powiadomieni przez wychowawców klas. Podział na zajęcia wynikać będzie z deklaracji uczniów przy czym każdy będzie mógł wybierać spośród poniższych zajęć jedno lub kilka (maks 3).

ZAJĘCIA JĘZYKOWE MOJA EUROPA

– do wyboru język angielski lub niemiecki, zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów przy zastosowaniu tablic multimedialnych z oprogramowaniem interaktywnym do konkretnego podręcznika.

ZAJĘCIA KOMPUTEROWE ECDL

– będą prowadzone metodą warsztatową. Obejmują m.in. posługiwanie się narzędziami IT/ITC w zastosowaniach praktycznych.

ZAJĘCIA Z PRZEDMIOTÓW MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

– prowadzone będą metodą warsztatową aktywizującą ukierunkowane na wyrównanie dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych.

ROZWÓJ WŁASNYCH ZAINTERESOWAŃ

– zajęcia prowadzone będą w formie zajęć służących rozwijaniu pasji.

SZKOLNY OŚRODEK KARIERY

– zajęcia w ramach SZOK z psychologiem, doradcą zawodowym, logopedą i spec. ds. wad postawy. Zajęcia pozwolą uczestnikom na określenie swoich mocnych stron i ich optymalne wykorzystanie w procesie nauki, podejmowaniu decyzji o wyborze szkoły wyższej, a także na wyrównanie wad wymowy i postawy.

Do mierzenia rezultatów posłużą sprawozdania z realizacji programu rozwojowego, dzienniki zajęć, listy obecności, wyniki semestralne uczniów, uzyskane certyfikaty, orzeczenia specjalisty oraz testy wiedzy. Rezultaty miękkie będą badane za pomocą obserwacji trenera, który w połowie i na zakończenie zajęć dokona oceny każdego uczestnika za pomocą karty obserwacji.

Projekt będzie w całości realizowany przez Miejsko-Gminny Zespół ds. Obsługi Oświaty w Poniatowej. W ramach projektu Gmina planuje zakup m.in.: tablic multimedialnych, zestawów matematycznych, wag, mikroskopów, aparatów fotograficznych, pianina, nowych szaf, biurek oraz w całości wyposażyć 6 Szkolnych Ośrodków Kariery.

W planie są również wyjazdy edukacyjne: 9 dniowy obóz językowy, 3 dniowe do Torunia i Malborka, a także wiele wycieczek: dwudniowa do Warszawy oraz jednodniowe do Lublina i Bałtowa. Rekrutacja uczniów na wyjazdy edukacyjne będzie zależała przede wszystkim od aktywności na zajęciach stacjonarnych. W pierwszej kolejności przyjmowani będą uczniowie, którzy uzyskali najwyższą frekwencję oraz dzieci z ubogich rodzin.

rrr