Poradnik dla interesanta

Dodatki Mieszkaniowe

Karta informacyjna
Wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego
Zaświadczenie o dochodach w celu uzyskania dodatku mieszkaniowego


Dowody osobiste

 • Wydawanie dowodów osobistych – wymiana:

Wniosek o wydanie dowodu osobistego

 • Zgłoszenie utraty dowodu osobistego

Karta Informacyjna

Formularz zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego 


Działalność gospodarcza

W celu rejestracji, zawieszenia bądź likwidacji działalności gospodarczej oraz dokonania zmian we wpisie, stosowany jest jeden rodzaj wniosku CEIDG, który można pobrać, wydrukować i wypełnić samemu KLIK, a następnie dostarczyć go do urzędu.

Wniosek można również złożyć osobiście w Urzędzie Miasta w pokoju nr. 205 bez potrzeby jego wcześniejszego wypełniania.

Wymagane dokumenty: Dowód osobisty/Paszport

Poradnik jak założyć działalność gospodarczą: KLIK lub OBEJRZYJ FILM

Watch how to register your own business in Poland on-line: CLICK


Utrzymanie czystości i porządku na trenie Gminy Poniatowa


Ewidencja ludności, meldunki

 • Postępowanie administracyjne w sprawie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

Karta Informacyjna
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
pełnomocnictwo

 • Udostępnianie danych ze zbioru danych osobowych

Karta Informacyjna
Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

 • Wydawanie zaświadczeń z akt ewidencji ludności

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności
Pełnomocnictwo

 • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące. Zgłoszenie wyjazdu za granicę na pobyt czasowy ponad 3 miesiące

Karta Informacyjna
Wniosek o wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego ponad 3 miesiące
Pełnomocnictwo

 • Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego

Karta Informacyjna
Zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego
Pełnomocnictwo

 • Zameldowanie na pobyt czasowy

Karta Informacyjna
Zgłoszenie pobytu czasowego
Pełnomocnictwo

 • Zameldowanie na pobyt stały

Karta Informacyjna

Zgłoszenie pobytu stałego
Pełnomocnictwo


Lokale Komunalne

 • Legalizacja stanu prawnego po śmierci najemcy

Karta Informacyjna
Wniosek o zalegalizowanie stanu prawnego

 • Sprzedaż Lokalu Mieszkalnego na Rzecz Najemcy

Karta Informacyjna
Wniosek o sprzedaż lokalu mieszkalnego

 • Wykreślenie Hipoteki

Karta Informacyjna
Wniosek o wykreślenie hipoteki


Nieruchomości

 • Aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Bonifikata od opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Nabycie nieruchomości gruntowej w drodze bezprzetargowej

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Przedłużenie umowy dzierżawy gruntu

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Rezygnacja z dzierżawy gruntów

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Rozgraniczenie nieruchomości

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Umieszczanie reklam na terenach stanowiących własność Gminy Poniatowa

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Zajęcie gruntu Gminy Poniatowa celem wykonania uzbrojenia lub innej inwestycji

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Zmiana stawki procentowej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Ustalenie numeru porządkowego nieruchomości

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Zaopiniowanie wstępnego podziału działki

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Wydanie decyzji zatwierdzającej projekt podziału działki

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Dzierżawa gruntu pod garażem

Wniosek w sprawie dzierżawy gruntu pod garażem
Wniosek o przedłużenie umowy dzierżawy gruntu pod garażem


Ochrona środowiska

 • Zezwolenie na wycięcie drzew i krzewów

Karta Informacyjna
Wniosek w sprawie wydania zezwolenia na wycinkę drzew i krzewów
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew rosnących na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą

 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Karta Informacyjna przedsięwzięcia

 • Wydawanie zezwoleń na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną

Karta Informacyjna
Wniosek o zezwolenie na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną


Planowanie przestrzenne

 • Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Karta Informacyjna
Wniosek o wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

 • Przyjmowanie wniosków w sprawie zmiany istniejącego MPZP

Karta Informacyjna
Wniosek w sprawie zmiany istniejącego mpzp

 • Zaświadczenie o przeznaczeniu terenu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o przeznaczeniu terenu


Podatki i opłaty

Uchwały dotyczące stawek podatków na rok 2023:

Uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej nr LXIV/452/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Poniatowa na rok 2023

Uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej nr LXIV/453/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2023 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej nr LXIV/454/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Poniatowa na rok 2023.

Uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej nr XXXV/230/21 z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie zwolnień z podatku nieruchomości należących do podatników tworzących nowe miejsca pracy w związku z nowymi inwestycjami na terenie Gminy Poniatowa

Uchwały dotyczące stawek podatków na rok 2022:

Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Poniatowa na rok 2022

Uchwała w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2022 r

Uchwała w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Poniatowa na rok 2022

Uchwały dotyczące stawek podatków na rok 2020:

Uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej nr XVIII/95/19 z dnia 29 listopada 2019 r. – w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Poniatowa na rok 2020.

Uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej nr XVIII/96/19 z dnia 29 listopada 2019 r. – w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2020 r.

Uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej nr XVIII/98/19 z dnia 29 listopada 2019 r. – w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie Gminy Poniatowa na rok 2020.

Uchwała Rady Miejskiej w Poniatowej nr XVIII/107/19 z dnia 9 grudnia 2019 r. – w sprawie zmiany uchwały Rady Miejskiej w Poniatowej nr XVIII/95/19 z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Poniatowa na rok 2020

 • Osoby fizyczne:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz korekta wysokości podatku od nieruchomości.

Informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1 (1))

Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu (ZIN-1 (1))
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIN-2 (1))
Załącznik do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych – dane pozostałych podatników (ZIN-3 (1))

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz korekta wysokości podatku rolnego.

Informacja o gruntach (IR-1 (1))

Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu (ZIR-1)
Załącznik do informacji o gruntach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIR-2 (1))
Załącznik do informacji o gruntach – dane pozostałych podatników (ZIR-3)

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz korekta wysokości podatku leśnego.

Informacja o lasach (IL-1)

Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu (ZIL-1 (1))
Załącznik do informacji o lasach – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZIL-2 (1))
Załącznik do informacji o lasach – dane pozostałych podatników (ZIL-3 (1))

 • Osoby prawne:

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz korekta wysokości podatku od nieruchomości.

Deklaracja na podatek od nieruchomości (DN-1 (1))

Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu (ZDN-1 (1))
Załącznik do deklaracji na podatek od nieruchomości – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDN-2 (1))

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz korekta wysokości podatku rolnego.

Deklaracja na podatek rolny (DR-1 (1))

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu (ZDR-1 (1))
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDR-2 (1))

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz korekta wysokości podatku leśnego.

Deklaracja na podatek leśny (DL-1)

Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania podlegające opodatkowaniu (ZDL-1 (1))
Załącznik do deklaracji na podatek rolny – dane o przedmiotach opodatkowania zwolnionych z opodatkowania (ZDL-2 (1))

Powstanie lub wygaśnięcie obowiązku podatkowego oraz korekta wysokości podatku od środków transportowych.

Deklaracja na podatek od środków transportowych (DT-1 (6))

Załącznik do deklaracji na podatek od środków transportowych (DT-1/A (6))

 • Wnioski w sprawach ulg (umorzeń, odroczeń, rat) w podatku od nieruchomości, od środków transportowych, rolny i leśny od osób fizycznych.

Karta Informacyjna
Wnioski o umorzenie, odroczenie płatności i o rozłożenie na raty zaległości podatkowych
Oświadczenie o nieznajdowaniu się w trudnej sytuacji ekonomicznej
Informacja o otrzymanej pomocy De Minimis
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości osób fizycznych 

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o ustaleniu dochodów z gospodarstwa rolnego.

Karta Informacyjna
Wniosek

 • Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości

Karta Informacyjna
Wniosek


Rolnictwo i leśnictwo

 • Cechowanie Pozyskanego z Lasu Drewna

Karta Informacyjna
Zawiadomienie o pozyskaniu drewna z lasu

 • Zezwolenie Na Uprawę Maku

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zezwolenia na uprawę maku

 • Poświadczenie Oświadczenia o Prowadzeniu Gospodarstwa lub o Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie poświadczenia

 • Zaświadczenie o Pracy w Gospodarstwie Rolnym

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia

 • Zwrot Podatku Akcyzowego Zawartego w Cenie Oleju Napędowego Wykorzystywanego Do Produkcji Rolnej

Karta Informacyjna
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego


Sprawy komunalne (drogi, usługi)

 • Zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie reklamy

Karta Informacyjna
Wniosek o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego pod umieszczenie reklamy

 • Zajęcie pasa drogowego pod budowę przyłączy do budynków mieszkalnych

Karta Informacyjna
Wniosek o pozwolenie na zajęcie pasa drogowego po budowę przyłączy do budynków mieszkalnych

 • Zajęcie pasa drogowego pod budowę sieci

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego po budowę sieci

 • Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności

Karta Informacyjna
Wniosek wydanie pozwolenia na zajęcie pasa drogowego na zasadzie wyłączności

 • Włączenie do układu komunikacyjnego

Karta Informacyjna
Wniosek o pozwolenie na włączenie do układu komunikacyjnego

 • Zezwolenie na świadczenie usług komunalnych

Karta Informacyjna
Wniosek na zezwolenie na świadczenie usług komunalnych


Sprawy obywatelskie

 • Pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

Karta Informacyjna
Wniosek o pozwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej

 • Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej

Karta Informacyjna
Wniosek o zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej


Sprawy wyborcze

 • Wpisanie do rejestru wyborców

Karta Informacyjna
Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

 • Reklamacje na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

Karta informacyjna
Reklamacja na nieprawidłowości w rejestrze wyborców

 • Wpisanie do spisu wyborców

Karta Informacyjna
Wniosek o wpisanie do spisu wyborców

 • Reklamacje na nieprawidłowości w spisie wyborców

Karta Informacyjna
Reklamacja na nieprawidłowości w spisie wyborców

 • Głosowanie przez pełnomocnika, w wyborach Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej

Karta Informacyjna
Wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania
Zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa do głosowania

 • Wydawanie zaświadczeń o prawie do głosowania

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


Urząd Stanu Cywilnego

 • Nadanie medali Za długoletnie pożycie małżeńskie

Karta Informacyjna
Wniosek o nadanie medali ” Za długoletnie pożycie małżeńskie „

 • Oświadczenie o powrocie po rozwodzie, do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa

Karta Informacyjna
Wniosek o przyjęcie oświadczenia

 • Oświadczenie o uznaniu ojcostwa

Karta Informacyjna
Wniosek o przyjecie oświadczenia

 • Rejestracja zgonu

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie skróconego aktu zgonu

 • Sporządzenie testamentu

Karta Informacyjna
Wniosek o sporządzenie testamentu

 • Sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego w akcie stanu cywilnego

Karta Informacyjna
Wniosek o sprostowanie oczywistego błędu pisarskiego

 • Ustalenie i odtworzenie aktu stanu cywilnego

Karta Informacyjna
Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu urodzenia.
Wniosek o ustalenie i odtworzenia aktu małżeństwa.
Wniosek o ustalenie i odtworzenie aktu zgonu.

 • Uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

Karta Informacyjna
Wniosek o uzupełnienie treści aktu stanu cywilnego

 • Wpisanie do polskich ksiąg aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą

Karta Informacyjna
Wniosek o wpisanie do księgi

 • Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie odpisów

 • Wydawanie zaświadczenia na podstawie ksiąg stanu cywilnego

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia

 • Zgłoszenie urodzenia dziecka

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie skróconego aktu urodzenia

 • Zmiana imienia i nazwiska

Karta Informacyjna
Wniosek o zmianę imienia i nazwiska
Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska małoletniego dziecka

 • Nadanie dziecku nazwiska męża matki

Karta Informacyjna
Wniosek o nadanie dziecku nazwiska męża matki

 • Zmiana imienia dziecka

Karta Informacyjna
Wniosek o zmianę imienia dziecka

 • Wydanie decyzji zezwalającej na skrócenie miesięcznego terminu oczek na zawarcie związku małżeńskim

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie decyzji

 • Sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

Karta Informacyjna
Wniosek o sporządzenie aktu małżeństwa zawartego przed duchownym

 • Zawarcie związku małżeńskiego przed duchownym

Karta Informacyjna
Informacja o zamiarze zawarcia małżeństwa przed duchownym

 • Zawarcie związku małżeńskiego przed Kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie skróconego odpisu aktu małżeństwa

 • Zaświadczenie o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą


Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

 • Opłata za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Karta Informacyjna
Oświadczenie o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych

 • Zaświadcz potwierdzające dokonanie opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zaświadczenia o dokonaniu opłaty

 • Zezwolenie na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych

 • Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Karta Informacyjna
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych


Wykaz obowiązujących uchwał Rady Miejskiej w Poniatowej od 2002 roku.


Wykaz obowiązujących zarządzeń Burmistrza jako organu wykonawczego od 2002 roku.


Miejsko-Gminny Zespół do Spraw Obsługi Oświaty w Poniatowej

mgzoo.bip.gov.pl