Regulamin

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA PONIATOWEJ

ZARZĄDZENIE NR 203/17

BURMISTRZA PONIATOWEJ

z dnia 7 kwietnia 2017r.

w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania, wydawania i korzystania z „Poniatowskiej Karty Seniora”, wzoru karty, wzoru naklejki dla partnerów Programu „Poniatowska Karta Seniora” oraz wzorów deklaracji przystąpienia do programu i porozumienia z partnerem w sprawie uczestnictwa w realizacji programu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm) oraz § 5 załącznika do uchwały Rady Miejskiej Nr XXXII/210/17  z dnia 31 marca.2017r. w sprawie przyjęcia programu Poniatowska Karta Seniora zarządzam, co następuje:

§ 1.

Wprowadzam „Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z Poniatowskiej Karty Seniora”, stanowiący  załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 § 2.

Ustalam wzór Poniatowskiej Karty Seniora stanowiący załącznik nr 2 oraz naklejki dla partnerów programu „Poniatowska Karta Seniora” – stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§  3.

Ustalam wzór wniosku o wydanie Poniatowskiej Karty Seniora stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

 § 4.

Ustalam wzór deklaracji przystąpienia do programu Poniatowska Karta Seniora przez partnerów programu stanowiący załącznik nr 5 oraz wzór porozumienia w sprawie uczestnictwa w realizacji programu stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

 § 5.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wydziału Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Poniatowej.

 § 6.

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

REGULAMIN – „PONIATOWSKIEJ KARTY SENIORA”

Załącznik Nr 1

do Zarządzenia Nr 203/17

Burmistrza Poniatowej

z dnia 7 kwietnia 2017r.

Regulamin przyznawania, wydawania i korzystania z „Poniatowskiej Karty Seniora”.

§ 1. 1. Organizatorem programu „Poniatowska  Karta  Seniora”  jest  Gmina  Poniatowa . Program przeznaczony jest dla seniorów, którzy dzięki posiadaniu Poniatowskiej Karty Seniora, będą mogli korzystać z ulg i preferencji przygotowanych przez partnerów programu.

 1. Poniatowska Karta Seniora wydawana jest w celu zwiększenia aktywności mieszkańców oraz dostępu do usług publicznych, dóbr kultury, imprez sportowych, poprawy warunków bytowych dzięki wprowadzeniu, koordynacji i promocji systemu ulg dla poniatowskich seniorów stosowanych przez:
  1) jednostki organizacyjne Gminy Poniatowa,
  2) inne jednostki i instytucje publiczne,
  3) firmy i przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Gminy Poniatowa.

Postanowienia ogólne

§ 2. 1. Program Poniatowska Karta Seniora jest programem działającym na terenie Gminy Poniatowa tylko i wyłącznie w punktach wskazanych przez partnerów, którzy przystąpili do programu.

 1. Posiadacz Poniatowskiej karty Seniora uczestniczy w programie osobiście, a jego członkostwo nie podlega przeniesieniu na inną osobę.
 2. Prawo do korzystania z promocji oferowanych przez partnerów programu przysługuje wyłącznie posiadaczowi Poniatowskiej Karty Seniora.Uczestnictwo w programie

§ 3.1. Uczestnikiem programu Poniatowska Karta Seniora, może być osoba, która ukończyła 60 rok życia i jest mieszkańcem Gminy Poniatowa, a także posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

 1. Poniatowska Karta Seniora wydawana jest w celu potwierdzenia uprawnień do korzystania z systemu ulg, zniżek i ofert dla osób od 60 roku życia.
 2. Uczestnik programu może posiadać jedną Poniatowską Kartę Seniora.
 3. Poniatowska Karta Seniora jest kartą imienną, posiadającą indywidualny numer.

Przyznawanie Poniatowskiej Karty Seniora

§ 4. 1. W celu otrzymania Poniatowskiej Karty Seniora osoba uprawniona składa w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Poniatowej wypełniony i podpisany wniosek.

 1. Druki wniosków dostępne są w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Poniatowej, Młodzieżowa 2 oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego: um.poniatowa.pl.
 2. Wniosek o wydanie Poniatowskiej Karty Seniora rozpatrywany jest w terminie do 14 dni kalendarzowych, od dnia jego złożenia.
 3. Zgodę na wydanie Poniatowskiej Karty Seniora wydaje Burmistrz Poniatowej lub osoba przez niego upoważniona.
 4. Odbiór Poniatowskiej Karty Seniora odbywa się w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miejskiego w Poniatowej w terminie określonym na druku potwierdzenia złożenia wniosku o wydanie Poniatowskiej Karty Seniora.
 5. Poniatowska Karta Seniora ważna jest jedynie z dokumentem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport, prawo jazdy).
 6. Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (81) 820 48 36 w. 20 lub 23.

Katalog przysługujących ulg

§ 5. 1. Katalog podmiotów, uczestniczących w programie Poniatowska Karta Seniora znajduje się na stronie internetowej um.poniatowa.pl.

 1. Katalog podmiotów aktualizowany będzie w porozumieniu z partnerami programu.
 2. Potwierdzeniem możliwości korzystania z ulg, które zostały przewidziane dla posiadaczy Poniatowskiej Karty Seniora jest naklejka, informująca o honorowaniu Poniatowskiej Karty Seniora, umieszczona w witrynach podmiotów współpracujących z Gminą Poniatowa przy realizacji programu.
 3. Podmioty, które są zainteresowane przystąpieniem do programu mogą zgłaszać chęć swojego udziału poprzez złożenie deklaracji i przedstawienie oferty ze zniżkami i promocjami.
 4. Deklaracje złożone przez podmioty zainteresowane przystąpieniem do programu zostaną rozpatrzone w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Poniatowej lub elektronicznie pod adresem: urzad@um.poniatowa.pl.
 5. Partnerzy programu przystępują do realizacji programu na zasadach suwerenności i partnerstwa, w formie i zakresie uzgodnionym przez strony w porozumieniu w sprawie uczestnictwa w realizacji programu.

Pozostałe postanowienia

§ 6. Poniatowska Karta Seniora wydawana jest bezterminowo. Ważność karty wygasa w przypadku rezygnacji lub z chwilą śmierci jej posiadacza.

§ 7. Właścicielem Poniatowskiej karty Seniora jest Urząd Miejski w Poniatowej.

§ 8. W przypadku utraty lub uszkodzenia Poniatowskiej Karty Seniora osoba uprawniona zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia o tym fakcie w formie pisemnej Wydział Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Poniatowej wraz z wnioskiem o wydanie duplikatu Karty.

Postanowienia końcowe

§ 9. 1. Gmina Poniatowa zastrzega sobie prawo do zawieszenia lub zakończenia programu w każdym terminie.

 1. W przypadku zawieszenia lub zakończenia programu Poniatowska Karta Seniora Gmina Poniatowa zobowiązana jest do umieszczenia informacji o tym fakcie na stronie internetowej um.poniatowa.pl i na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Poniatowej oraz poinformowania partnerów programu.

§ 10. Gmina Poniatowa nie ponosi odpowiedzialności za zniżki, ulgi i inne oferty proponowane posiadaczom Poniatowskiej Karty Seniora praz partnerów programu.