Pobierz

Modele 3D stanu aktualnego:

Model 3D stanu obszaru po przeprowadzeniu rewitalizacji


 

Przedkładamy Państwu projekt dokumentu pn. „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” część diagnostyczną, delimitacyjną, uzupełnioną o wizję i cele. Na załączonym formularzu proszę zgłaszać uwagi do ww. dokumentu i przesyłać na adres mailowy: fundusze@um.poniatwa.pl, projekty@um.poniatowa.pl lub składać w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej.

LPR Gminy Poniatowa – projekt

Załącznik nr 1 do LPR Gminy Poniatowa 06.02.2017

Formularz-zgłaszania-uwag-do-LPR-Gminy-Poniatowa


Przedkładamy Państwu projekt dokumentu pn „Lokalny Plan Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” (część diagnostyczna i delimitacja). Na załączonym formularzu proszę zgłaszać uwagi do ww. dokumentu.

LPR Poniatowa 16.01.2017 – diagnoza i delimitacja obszaru rewitalizacji

Uwagi można zgłaszać na specjalnie przygotowanym formularzu zgłaszania uwag do LPR Gminy Poniatowa


Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Poniatowa w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj.: część osiedla Nowe Miasto (bez ul. Kraczewickiej i 1 Maja), część Osiedla Tysiąclecia (bez ul. Kraczewickiej), część Osiedla Stare Miasto (bez ul. Modrzewiowej) oraz Osiedle Przylesie.

Wpisanie zaproponowanego projektu do LPR umożliwi Państwu, gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich. Dodatkowo wpisanie projektu do LPR spowoduje uzyskanie preferencji podczas oceny projektów w ramach innych działań RPO WL: 3.1., 5.2., 5.3., 5.5., 7.1., 9.1., 9.3., 11.1., 11.2, 12.2., 13.1., 13.2.

Propozycje można zgłaszać na specjalnie przygotowanej Karta projektu rewitalizacyjnego

i przesyłać w formie mailowej na adres: fundusze@um.poniatowa.pl

lub składać osobiście w Punkcie Obsługi Interesanta w Urzędzie Miejskim w Poniatowej

Typy projektów, w które powinien wpisywać się proponowany projekt aby mógł uzyskać dofinansowanie lub preferencje punktowe znajdują się w Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego


Podczas I konsultacji społecznych była prezentowana analiza, diagnoza i wstępna delimitacja obszarów zdegradowanych. Materiały można pobrać: TUTAJ