Działy tematyczne – NGO

TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ PONIATOWEJ

TPP ma charakter towarzystwa regionalnego a terenem działalności jest miasto i gmina Poniatowa. Założyło go 18 członków założycieli. Pierwsze walne zebranie odbyło się 2 października 1986 roku, przyjęto na nim Statut Towarzystwa i dokonano wyboru pierwszych władz.

W okresie istnienia pracami Towarzystwa Przyjaciół Poniatowej kierowało 5 prezesów:

1986-1995 – Ryszard Pastwa,  1995-1998 – Andrzej Kołacz,  1998-2007 – Wiesław Ptak,  2007-2010 – Maria Wanda Kryk,  2010-nadal – Rafał Pastwa.

Najważniejsze sukcesy to:

Strona www: tpp.poniatowa.pl

Fabryczna 1
24-320 Poniatowa
tel. (0-81) 820 40 77

Klub abstynenta Animus

Stowarzyszenie Klub Abstynenta „Animus” działała od maja 1990 r. Celem Klubu jest uzdrowienie moralne i psychiczne osób nadużywających alkoholu oraz przeciwdziałanie alkoholizmowi. Członkowie Klubu pomagają również osobom spoza Klubu w celu podjęcia leczenia odwykowego.
Klub organizuje różne formy zajęć psychoterapeutycznych. W tym celu organizuje i prowadzi:

 • grupy zainteresowań,
 • wycieczki turystyczno-sportowe,
 • obozy terapeutyczne,
 • angażuje do pracy społecznej,
 • nawiązywanie współpracy z  organami administracji samorządowej, organizacjami społeczno-politycznymi, instytucjami które mogą pomóc w realizacji celów Klubu.

W Klubie funkcjonuje telefon zaufania: 0-81 820-43-16. Dyżury w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 19:00 do 21:00.
Osoby telefonujące mogą liczyć na pomoc psychologa.

 1. 1 Maja 15
  24-320 Poniatowa,
  tel. (0-81) 820-43-16

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną w Poniatowej zostało powołane z inicjatywy rodziców dzieci z upośledzeniem umysłowym w 1999 roku. Jest to organizacja pozarządowa, samopomocowa i niedochodowa posiadająca status organizacji pożytku publicznego, zarejestrowana w KRS pod nr 0000012774.

Stowarzyszenie prowadzi:

 • Środowiskowy Ośrodek Wsparcia “Pinokio” – jest to placówka pobytu dziennego,
 • Punkt Informacyjny Wojewódzkiej Sieci Informacyjno – Doradczej dla Osób Niepełnosprawnych.

Jest organizatorem dwóch cyklicznych imprez o zasięgu regionalnym:

 • Festyn o Godność Osoby Niepełnosprawnej, który odbywa się w pierwszych dniach czerwca, a jego celem jest integracja dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z rówieśnikami.
 • Przegląd Małych Form Teatralnych jego celem jest integracja społeczna oraz promowanie dorobku osób niepełnosprawnych. Organizowany jest w pierwszej połowie grudnia.

Naszym celem jest:

 • podejmowanie działań na rzecz zdrowia, kształcenia i szczęścia osób z niepełnosprawnością intelektualną
 •  przestrzeganie wobec nich praw człowieka i dziecka
 • stwarzanie warunków do wszechstronnego rozwoju, godnego życia w otwartym społeczeństwie poprzez działalność dobroczynności, ochrony zdrowia i opieki społecznej, rehabilitacji i reintegracji zawodowej i społecznej osób z  niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzin i opiekunów.

Swoimi działaniami chcemy:

 • wskazać, że równość szans dla tych osób polega przede wszystkim na możliwości korzystania z edukacji, szkolenia, pracy i indywidualnego wsparcia aktywnym, samodzielnym i  niezależnym życiu, korzystania z możliwości rozwijania ich potencjału osobowego.
 • przyczynić się do uznawania osób niepełnosprawnych intelektualnie za osoby nie umniejszone pod żadnym względem, zasługujące na szacunek i godne miejsce wśród innych ludzi.
 • zwrócić uwagę, że mają te same prawa co wszyscy inni obywatele.

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby pełnoletnie z niepełnosprawnością intelektualną, rodzice takich osób, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni i osoby popierające cele statutowe Stowarzyszenia.

Władze Stowarzyszenia wybierane są podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Obecnie w skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą:

Prezes Zarządu Stowarzyszenia – Tadeusz Burek

Wiceprezes Zarządu Stowarzyszenia – Honorata Kruk

Skarbnik – Marzanna Ogonek

Sekretarz – Krystyna Rudnicka

Członek – Urszula Gierczak

 1. Młodzieżowa 6
  24-320 Poniatowa

tel./fax (081) 820-42-36

E-mail: soni-5@o2.pl

Strona: lfoon.lublin.pl/ ~soni5/ index

Sposób, godziny kontaktu: pon. – pt. w godz. 8.00 – 15.00

Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej

Towarzystwo Wspierania Rodzin w Poniatowej zostało powołane z inicjatywy rodziców dzieci uczęszczających na Świetlicę Profilaktyczno – Wychowawczą w Poniatowej oraz pracujących tam pedagogów 14 listopada 2005 roku. Jest to organizacja pozarządowa, samopomocowa i niedochodowa zarejestrowana w KRS pod nr.0000249713. Od 27 października 2006 r. posiadająca status organizacji pożytku publicznego,

Towarzystwo Wspierania Rodzin od 1 stycznia 2007 r. prowadzi

 • Specjalistyczną placówkę wsparcia dziennego, służącą pomocą dzieciom i młodzieży z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej oraz u których występuje problem uzależnienia.
 • Punkt Informacyjno – konsultacyjny w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Naszym celem jest:

1.Działalność społecznie użyteczna w zakresie niesienia pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej, rodzinom uzależnionym od alkoholu i środków odurzających oraz w których występuje przemoc.

2.Zrzeszanie i integracja przyjaciół i rodzin uzależnionych od alkoholu, od środków odurzających i psychotropowych w celu ich społecznej integracji i ochrony interesów.

3.Wzajemne udzielanie sobie pomocy i porad.

4.Rozwiązywanie podstawowych problemów rodzin uzależnionych w ramach ochrony zdrowia i pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.

5.Zapobieganie i przeciwdziałanie patologiom społecznym między innymi alkoholizmowi, narkomanii, przemocy.

6.Reprezentowanie interesów rodzin uzależnionych na zewnątrz.

7.Pomaganie rodzinom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych ich dzieci.

8.Tworzenie warunków do udziału rodzin w życiu kulturalnym środowiska oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.

9.Upowszechnianie stylu życia opartego na kulturze fizycznej i sporcie.

10.Wspieranie i promowanie organizacji wolontariatu.

Swoje cele realizujemy poprzez:

 1. Przyjmowanie przyjaciół i rodzin w poczet członków Towarzystwa
 2. Prowadzenie poradnictwa i konsultacji dla rodziców i rodzin oraz poradnictwa specjalistów dla rodziców i rodzin w sprawach związanych z uzależnieniami.
 3. Współpracę z organami władzy i administracji państwowej, samorządami terytorialnymi, organizacjami społecznymi i gospodarczymi na rzecz eliminowania problemów związanych z uzależnieniami w rodzinie.
 4. Tworzenie i prowadzenie placówek opiekuńczo – wychowawczych, w tym specjalistycznych wsparcia dziennego służących pomocą dzieciom i młodzieży z rodzin uzależnionych oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Współdziałanie z organami oświaty i wychowania oraz pedagogami w zakresie prowadzenia profilaktyki i metod postępowania z dziećmi i młodzieżą uczęszczającą do szkół pochodzącą z rodzin, w których występuje trudna sytuacja życiowa, a w szczególności tym, u których występuje problem uzależnienia od alkoholu i narkotyków oraz przemoc w rodzinie.
 6. Współpracę z instytucjami i organizacjami zajmującymi się profilaktyką i przeciwdziałaniem alkoholizmowi, narkomanii i przemocą.
 7. Organizację imprez i uroczystości o zasięgu lokalnym oraz udział w imprezach i uroczystościach o zasięgu regionalnym i ogólnokrajowym.
 8. Organizację wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z rodzin, w których występuje trudna sytuacja życiowa, a w szczególności tych, u których występuje problem uzależnienia od alkoholu, narkotyków, przemocy.
 9. Organizację zajęć sportowo – rekreacyjnych między innymi: zajęcia na basenie, w sali gimnastycznej, na boisku.
 10. Angażowanie wolontariuszy w prowadzenie różnorodnej działalności na rzecz Towarzystwa zgodnie z ich kwalifikacjami.

Członkami Towarzystwa mogą być osoby pełnoletnie, rodzice dzieci uczęszczających na świetlicę, członkowie ich rodzin, opiekunowie prawni i osoby popierające cele statutowe Towarzystwa.

Władze Towarzystwa wybierane są podczas Walnego Zgromadzenia Członków.

Obecny skład Zarządu Towarzystwa Wspierania Rodzin:

Prezes Zarządu Towarzystwa – Anna Milczach

Wiceprezes Zarządu Towarzystwa – Joanna Brzozowska – Samolej

Skarbnik – Kazimiera Sawicka

Sekretarz – Maria Bielecka

Członek Zarządu – Bożena Chyła

Konto Towarzystwa Wspierania Rodzin:

Bank Spółdzielczy w Poniatowej ul. 1 Maja 7B 24 – 320 Poniatowa

Nr rachunku 85 8735 0007 0009 2962 2000 0010

Towarzystwo Wspierania Rodzin

 1. Młodzieżowa 6
  24-320 Poniatowa

tel. (081) 820-41-01,   e-mail: swietlicaponiatowa@wp.pl

Stowarzyszenie Amazonki w Poniatowej

Stowarzyszenie zostało powołane przez grupę kobiet z Poniatowej w sierpniu 2006 r. i wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego w październiku 2006 r. pod nr 0000266881 w Rejestrze Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Celem stowarzyszenia jest wszechstronne działanie na rzecz:

 • Kobiet przed i po leczeniu raka piersi,
 • edukacji prozdrowotnej w ramach profilaktyki onkologicznej,
 • rehabilitacji psychofizycznej po leczeniu raka piersi.

Organem sprawującym nadzór jest Starosta Opolski.

Pierwszym Prezesem jest Krystyna Czuryszkiewicz, Wiceprezesem Halina Kłudka, Skarbnikiem Leokadia Stachyra, Sekretarzem Renata Łoś, piątym członkiem pierwszego Zarządu jest Maria Łata.

Organem wewnętrznego nadzoru jest Komisja Rewizyjna w składzie: Janina Widyńska, Teresa Dwojak i Zuzanna Goliszek.

Stowarzyszenie Amazonki jest klubem kobiet po mastektomii opierającym się w funkcjonowaniu na zasadach grupy samopomocowej, której celem jest:

 • wzajemne psychiczne wsparcie udzielane członkom grupy, sprzyjające przezwyciężeniu lub złagodzeniu problemu zdrowotnego,
 • samoedukacja i edukacja społeczna dostosowana do potrzeb grupy, środowiska lokalnego i szerszych kręgów społecznych,
 • realna pomoc członkom grupy przez udzielanie informacji, organizowanie różnych form rehabilitacji, współpraca z rodzinami, profesjonalistami, instytucjami,
 • podejmowanie działań zmierzających do zwrócenia uwagi społeczeństwa na trudności i  potrzeby członków ruchu samopomocy.

Obecnie (styczeń 2007 r.) Amazonki Poniatowa są na etapie utrwalenia podstaw organizacyjnych i finansowych działania oraz przygotowania do specjalistycznego przeszkolenia rehabilitanta. Stowarzyszenie zamierza nawiązać trwały kontakt, a następnie stać się aktywnym członkiem Federacji Stowarzyszeń „AMAZONKI” z siedzibą w Poznaniu – organizacji pozarządowej działającej na rzecz kobiet po leczeniu raka piersi, która skupia 160 Klubów z całej Polski – http://www.amazonki.poznan.pl/federacja/.

Stowarzyszenie Amazonki Poniatowa

 1. Fabryczna 1

          24-320 Poniatowa.

Galeria

Aktualności – NGO