18.09.2020 r. – umowa o dofinansowanie Projektu podpisana

19-10-2020|Nowości, Projekty europejskie|

18.09.2020 r. została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona Dziedzictwa Kulturowego i Naturalnego, działania
7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.