Aktualności

22-07-2015|Inwestycje|

Przebudowa ulic Modrzewiowej i 11-go Listopada w Poniatowej

Inwestycja realizowana z Programu Wieloletniego „ Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”

Okres realizacji inwestycji:

Rozpoczęcie realizacji: kwiecień 2010 r.

Zakończenie realizacji: październik 2010 r.

Rozliczenie końcowe: listopad 2010 r.

Beneficjent: Gmina Poniatowa

 

Budżet projektu:

 

Całkowity koszt inwestycji: 1712,7 tys. zł

Środki własne: 841,5 tys. zł

Środki budżetu państwa: 840,5 tys. zł

 

Cele projektu:

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz poprawa dostępności do instytucji pożytku publicznego, zlokalizowanych przy wnioskowanych ulicach. Projekt ma także na celu poprawę połączenia komunikacyjnego ulic Modrzewiowej i 11 –go Listopada z drogą powiatową nr. 2552L oraz pośrednio z drogą wojewódzką 832. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

Ø Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu,

Ø Wykonanie dodatkowych miejsc parkingowych,

Ø Oświetlenie ulicy przy stadionie Miejskiego Klubu Sportowego,

Ø Poprawę funkcjonalności ruchu pojazdów,

Ø Poprawę funkcjonalności ruchu pieszego,

Ø Poprawę połączenia z drogą powiatową poprzez poprawę wykonaniu rekonstrukcji jezdni w obrębie włączenia w drogę nr 2552L.

Ø Zlikwidowanie utrudnień w dojeździe młodzieży do Liceum Ogólnokształcego, Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej,Sekcji Jeździeckiej prowadzącej zajęcia w zakresie hipoterapii,

Ø Poprawę warunków dojazdu mieszkańców Poniatowej do kluczowych instytucji tj.: Przychodni Zdrowia, apteki,

Ø Poprawę warunków dojazdu mieszkańców osiedla ”Stare Miasto” i „Przylesie” do: pracy, domów, sąsiednich miejscowości,

Ø Poprawę estetyki dróg oraz otoczenia.

 

Streszczenie projektu:

Realizacja projektu „Przebudowa ulic Modrzewiowej i 11-go Listopada w Poniatowej”, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i zwiększenia płynności ruchu.

W zakres planowanych prac objętych projektem:

· roboty przygotowawcze:

– wycinka drzew

– zabezpieczenie uzbrojenia – założenie rur osłonowych,

· remont nawierzchni:

– wykonanie warstwy wyrównawczej grub. 2-4 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

-wykonaniu wylewki wyrównawczej grub.3-8 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

– wykonanie wylewki ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

– wykonanie warstwy wiążącej grubości 4 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

– wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z betonu asfaltowego (KR1-2),

· wymiana krawężników betonowych na ławach betonowych z oporem,

· podniesienie krawężnika – (odcinkowo),

· przebrukowanie nawierzchni chodnika – (odcinkowo),

· przebrukowanie lub wykonanie nakładek bitumicznych w obrębie zjazdów,

· wykonanie rekonstrukcji jezdni w obrębie włączenia w ul. Fabryczną:

– wylewka ścieralna grubości 3 cm z betonu asfaltowego,

– wylewka wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

– wylewka wzmacniająca grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

– przebudowa grub.20 cm z kruszywa łamanego,

– wzmocnione podłoże grub.15 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,

– obramowanie krawężnika typ lekki 15×30 cm na ławie betonowej z oporem.

· budowa chodników (na odcinkach plombowych):

– warstwa ścieralna z kostek betonowych o grub 6 cm,

– podsypka cementowo-piaskowa (1:4) o grub. 3cm,

– wzmocnione podłoże grub.10 cm z piasku stab. cementem o R=1,5 MPa,-

– obramowanie chodników obrzeże typ lekki 6×20 cm.

· budowa 6 zatok parkingowych, o łącznej pojemności 59 stanowisk, w tym 3 dla osób niepełnosprawnych.

Zaprojektowano następującą konstrukcję zatok postojowych:

– warstwa ścieralna z kostek brukowych o grub 8 cm

– podsypka cementowo-piaskowa grub. 3 cm,

– podbudowa grub.16 cm z kruszywa łamanego,

– wzmocnione podłoże grub. 12 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,

– zatoki oddzielone od jezdni krawężnikiem wtopionym 12×25 cm na ławie betonowej zwykłej.

· remont nawierzchni na zjazdach,

· wykonanie rekonstrukcji jezdni w obrębie włączenia w ul. Fabryczną.

– wylewka ścieralna grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

– wylewka wiążąca grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

– wylewka wzmacniająca grubości 4 cm z betonu asfaltowego,

– przebudowa grub.20 cm z kruszywa łamanego,

– wzmocnione podłoże grub.15 cm z piasku stab. cementem o R=2,5 MPa,

– obramowanie krawężnikiem typ lekki 15×30 cm na ławie betonowej z oporem.

wykonanie odwodnienia drogi poprzez montaż studzienek ściekowych i studni rewizyjnych z kręgów