Aktualności

22-07-2015|Inwestycje|

Przebudowa drogi gminnej w Kolonii Poniatowa III

Terminy realizacji

Rozpoczęcie: 1 kwiecień 2009

zakończenie: 30 listopad 2009

rozliczenie końcowe: 31 grudzień 2009

Budżet projektu:

 

Wartość całkowita projektu: 2.920, 1 tys. zł

Środki własne: 1. 584,6 tys. zł

Środki budżetu państwa: 1 296,5 tys. zł

Cele projektu:

Celem Projektu jest poprawa bezpieczeństwa, zwiększenie płynności ruchu oraz utworzenie sprawnego połączenia komunikacyjnego z drogami powiatowymi, poprzez przebudowę drogi nr 108057L w Kolonii Poniatowa III na odcinku 2,571 km.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez realizację celów szczegółowych:

Ø Dostosowanie istniejącej infrastruktury drogowej do obowiązujących standardów w zakresie bezpieczeństwa ruchu,

Ø Połączenie dwóch dróg powiatowych nr 2241L oraz nr 2237L,

Ø Poprawę funkcjonalności ruchu pojazdów,

Ø Poprawę funkcjonalności ruchu pieszego,

Ø Zlikwidowanie utrudnień w dojeździe młodzieży i dzieci do szkół,

Ø Poprawę warunków dojazdu mieszkańców wschodniej części Gminy do: pracy, domów, gospodarstw rolnych, pól i sąsiednich miejscowości.

Ø Podnoszenie świadomości społecznej mieszkańców wsi poprzez ułatwienie dostępności do placówek kulturalno – oświatowych, instytucji, urzędów.

Ø Poprawę estetyki dróg oraz otoczenia.

 

Streszczenie projektu:

Projekt dotyczy przebudowy drogi gminnej nr 108057L w miejscowości Kolonia Poniatowa III o długości 2,571 km. Trasa wnioskowanej drogi przebiega od drogi powiatowej nr 2241L Poniatowa – Kierz – Trzciniec o nawierzchni asfaltowej do drogi powiatowej Poniatowa – Kraczewice – Szczuczki o nawierzchni asfaltowej. Na całym projektowanym odcinku droga gruntowa przebiega po częściowo utwardzonej podbudowie z tłucznia, żużla itp. o różnej grubości.

Wzdłuż wnioskowanej drogi występuje uzbrojenie nadziemne i podziemne tj.: sieć energetyczna, wodociągowa, linia telefoniczna i gazowa a budowa nawierzchni jest ostatnim brakującym elementem zapewniającym obsługę wnioskowanego terenu na wysokim standardzie. Istniejące uzbrojenie nie koliduje z budową drogi. Istniejący teren dochodzi do 4% spadku podłużnego i poprzecznego.

Zakres budowy obejmie:

Ø wykonanie jezdni o szerokości 5,00 m z poszerzeniem do 5,50 m na wlotach do dróg powiatowych,

Ø wykonanie chodnika o szerokości 2,00 m z prawej strony jezdni,

Ø wykonanie przejścia dla pieszych,

Ø oświetlenie przejścia dla pieszych,

Ø poprawa jakości oznakowania poziomego i pionowego,

Ø budowa zajezdni przystankowej dla autobusów szkolnych,

Ø utwardzenie pobocza po lewej stronie jezdni, szerokości 0,75 m,

Ø uzyskanie wymaganego profilu podłużnego i poprzecznego nawierzchni,

Ø uporządkowanie odwodnienia powierzchniowego drogi poprzez wykonanie przepustów o średnicy 80cm, na wlotach do dróg powiatowych oraz w km 0+625 średnicy 80cm, w km 1+100 średnicy 60cm i w km 1+600 średnicy 80 cm,

Ø wykonanie rowów napływowych i odpływowych do przepustów,

Ø odtworzenie rowów przy przepustach na wlotach do dróg powiatowych,

Ø wykonanie 68 zjazdów indywidualnych oraz 2 zjazdów na drogi gruntowe. Zjazdy na drogi gruntowe w km 1+774 i w km 2+319 jak w stanie istniejącym o szerokości 3,00 m.

8 9