Aktualności

22-07-2015|Inwestycje|

Budowa wodociągu Kowala

Priorytet 6. Środowisko i czysta energia

Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska

Okres realizacji projektu:

Okres rozpoczęcia inwestycji: 03 -11- 2008 r.

Planowane zakończenie inwestycji: 31-12- 2010 r.

Budżet projektu:

Wartość całkowita projektu: 9228893,35 zł

Wartość dofinansowania projektu z EFRR: 7251 354,27

Beneficjent: Gmina Poniatowa

Cele projektu:

Celem strategicznym Projektu jest stworzenie warunków dla rozwoju społeczno-gospodarczego, polepszania warunków życia ludności wiejskiej oraz poprawy i kontroli stanu środowiska naturalnego na terenie gminy Poniatowa. Realizacja Projektu pozwoli na uzupełnienie brakujących części sieci wodociągowej na obszarze gminy Poniatowa i przyczyni się do stymulowania życia społeczno- gospodarczego na jej terenie.

Cele bezpośrednie Projektu to: zwiększenie liczby gospodarstw domowych podłączonych do sieci wodociągowej, dostosowanie stanu infrastruktury technicznej do potrzeb użytkowników; ograniczenie niekontrolowanego poboru wód na skutek wykorzystywania ujęć lokalnych; zapewnienie wody pitnej o odpowiednich parametrach jakościowych dla osób przebywających w miejscowościach Kowala Pierwsza, Kowala Druga i Spławy; poprawę stanu zdrowotnego mieszkańców Gminy Poniatowa poprzez kontrolę jakości wody, kontrolowanie i monitorowanie poboru wody o odpowiedniej jakości, rozwój gospodarczy i turystyczny gminy, poprawa warunków życia mieszkańców.

Jako oddziaływanie Projektu należy wskazać: zwiększenie ilości konsumowanej wody o odpowiednich parametrach jakościowych średniorocznie o 29 486 m3/rok, zmniejszenie ujemnego salda migracji ludności w gminie Poniatowa.

Dzięki realizacji przedmiotowego Projektu poprzez budowę nowego ujęcia wody wraz z sieci wodociągowej wystąpi: poprawa jakości spożywanej wody a tym samym poprawa warunków zdrowotnych ludności, poprawa bezpieczeństwa pożarowego poprzez zabudowę 73 sztuk hydrantów, likwidacja 296 niekontrolowanych kopanych studni, wzrost produkcji rolnej, poprawa warunków sanitarnych, wzrost atrakcyjności pod względem turystycznym, wzrost atrakcyjności pod względem inwestycyjnym, wyrównanie poziomu życia na terenie gminy Poniatowa.

Streszczenie projektu:

Przedmiotem Projektu jest budowa sieci wodociągowej z przyłączami, ujęcia wody i stacji wodociągowej w miejscowościach Kowala Pierwsza, Kowla Druga, Spławy oraz pojedyncze siedliska wsi Kraczewice Prywatne. Wśród obiektów liniowych Projekt obejmuje ogółem 15767,0 m sieci przewodów rozdzielczych, wykonanych z rur polietylenowych. Ponadto Projekt obejmuje instalację 73 hydrantów. Każde przyłącze zakończone będzie węzłem wodomierzowym, które oprócz wodomierza będzie posiadać zawór zwrotny antyskażeniowy. Ujęcie wody stanowią dwie studnie wiercone, z których jedna pozostawać będzie jako awaryjna. Schemat technologiczny ujęcia, uzdatniania, magazynowania i tłoczenia wody obejmuje: studnie, aeracje ciśnieniową, filtrację jednostopniową, dezynfekcję roztworem podchlorynem sodu zbiorniki wyrównawcze, pompownie 2 stopnia, dezynfekcję podstawową za pomocą urządzenia UV. Filtracja przebiegać będzie za pomocą dwóch zestawów filtracyjnych. Wszystkie urządzenia do filtracji, napowietrzania, dezynfekcji, odżelaziana, chlorowania oraz drugi stopień tłoczny znajdować się będą w budynku ujęcia wody. W budynku oprócz hali technologicznej znajdować się będą pomieszczenia gospodarcze, socjalne oraz chlorownia i sterownia o łącznej powierzchni 0,26 ha. Przedmiotowa inwestycja została poprzedzona analizą zastosowania dwóch innych wariantów. Pierwszy dotyczył budowy wodociągu z wykorzystaniem technologii rur żeliwnych. Kalkulacja nakładów inwestycyjnych dla tej technologii wykazała iż koszt eksploatacji rurociągów jest o 20 % wyższy, niż w przypadku zastosowania rur PCV i PE. Jest to związane z częstymi awariami, remontami, przeciekaniem na złączach, dużym ubytkiem wody oraz z faktem, iż rurociąg z rur żeliwnych jest narażony na korozję. Trwałość tych rur jest określona na 15 lat użytkowania. Drugi wariant polegał na zaniechaniu inwestycji i korzystaniu z dotychczasowego sposobu zaopatrzenia w wodę. Zastosowanie tego wariantu nie rozwiązałoby problemów mieszkańców wyżej wymienionych wsi. Ludność ta dalej skazana by była na korzystanie ze złej jakościowo wody. Planowany wariant budowy wodociągu w technologii rur z tworzyw PCV i PE w znacznym stopniu poprawia ciągłość dostaw wody do odbiorcy w wypadku awarii. Położenie ujęcia wody w pobliżu geometrycznego środka całej sieci wpływa na obniżenie średnicy wodociągu na początkowych odcinkach od pompowni oraz zmniejszenie kosztów eksploatacji.