Aktualności

21-11-2015|Informator, Inwestycje|

Promocja Gospodarcza gminy Poniatowa.

Rok 2014

Beneficjent: Gmina Poniatowa
Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013
Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura ekonomiczna
Nazwa Działania 2.4 Marketing gospodarczy
Schemat B
Celem głównym projektu jest poprawa możliwości promocyjnych gminy Poniatowa poprzez stworzenie marki gminy jako miejsca przyjaznego inwestorom z wykorzystanie jej istniejących możliwości i szans inwestycyjnych. Dzięki temu potencjalni inwestorzy zobaczą korzyści związane z inwestowaniem i rozwijaniem działalności gospodarczej na terenie naszej gminy.

W celu realizacji założonego celu głównego wyznaczono szereg celów szczegółowych m.in. opracowanie i wdrożenie Strategii Promocji Gospodarczej Gminy, opracowanie Jednolitego Systemu Identyfikacji Wizualnej (SIW) oraz szczegółowych zasad jego użytkowania zawartych w Księdze Identyfikacji Wizualnej.

Celem projektu jest także zwiększenie rozpoznawalności gminy Poniatowa z szczególnym nastawieniem na osoby związany z sektorem biznesu. Ostatnim celem szczegółowym projektu jest podniesienie integracji lokalnego środowiska gospodarczego oraz zwiększenie możliwości w zakresie współpracy z administracją samorządową.

Zrealizowanie wymienionych celów przyczyni się do profesjonalizacji działań gminy w zakresie promocji gospodarczej, polepszenia jej wizerunku oraz podniesienia jakości usług związanych z obsługą inwestycji.

Projekt został dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Budżetu Państwa w wysokości 326 827,11 zł, co stanowi 85 % całkowity kosztów kwalifikowanych.