Otwarcie drogi łączącej Kowalę z Kraczewicami Prywatnymi

Gmina Poniatowa zakończyła realizację kolejnego, unijnego projektu. Operacja typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” pn. Przebudowa drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne mająca na celu wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Budowa została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Całkowita wartość robót to 936 473,52 zł, z czego 563 551,00zł pochodziło z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Robót Drogowych TRAKT S.A. Górki Szczukowskie. Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz ułatwienie im korzystania z usług publicznych zlokalizowanych w Poniatowej. Roboty zostały zakończone 21 grudnia 2016 roku.

W dniu 10 marca 2017 roku odbyło się oficjalne otwarcie drogi. W uroczystym przecięciu wstęgi brali udział: Anna Augustyniak – Sekretarz Województwa Lubelskiego, Zenon Rodzik – Starosta Opolski, Zygmunt Wyroślak – Burmistrz Poniatowej, Krystyna Sołdek – Zastępca Burmistrza Poniatowej, Bogdan Kuta – Przewodniczący Rady Powiatu, Andrzej Chyła – Członek Zarządu Powiatu, Eugeniusz Chyła – Przewodniczący Rady Miejskiej w Poniatowej, Karol Sołdek – Radny Rady Miejskiej z Kowali, Marek Frąckiewicz – Radny Rady Miejskiej z Kraczewic, Przemysław Pypeć – Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa TRAKT S.A., Marcin Gajewski – Inspektor Nadzoru. Poświęcenia drogi dokonał Proboszcz Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Kraczewicach ks. kan. Zbigniew Borowski.

Dowodem ważności inwestycji dla komunikacji lokalnej społeczności była, liczna grupa mieszkańców, obecna na otwarciu.


Rozpoczęcie realizacji nowej inwestycji drogowej

Gmina Poniatowa rozpoczyna realizację kolejnego, unijnego projektu. Dnia 12.09.2016 został przekazany plac budowy pod przebudowę drogi gminnej nr 108062L na odcinku od km 0+003 do km 2+493,95 w miejscowości Kraczewice Prywatne. Operacja będzie dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzanie energii”.  Inwestycja ma na celu poprawę warunków życia mieszkańców oraz ułatwienie im korzystania z usług publicznych zlokalizowanych w Poniatowej.

Dofinansowanie ze środków EFRR to 63,63% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Umowa z wykonawcą robót drogowych została zawarta na kwotę 912 165,42 zł.