Aktualności

ZS w Poniatowej najlepszy wśród Techników okręgu Lublin OITiW

W dniu 9 marca 2016 w siedzibie WKTiR w Lublinie odbyły się eliminacje okręgowe Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości (Blok B – Wynalazczość). Zespół Szkół w Poniatowej reprezentowali uczniowie technikum: Kacper Bigos, Kamil Lasota, Tomasz Nagrodzki. W tegorocznych eliminacjach okręgowych udział wzięło 15 trzyosobowych drużyn.
Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z doskonaleniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacja twórczego myślenia, edukacja o charakterze badawczym. Efektem tych działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.
Eliminacje przebiegały w dwóch etapach – pisemnym i ustnym.
Etap pisemny, tzw. szeroki finał, w którym biorą udział wszyscy uczestnicy, polegał na rozwiązaniu 30 pytań testowych i trzech zadań praktycznych polegających na opisie projektu wynalazczego oraz wykazaniu się praktycznymi umiejętnościami stosowania przepisów prawa własności przemysłowej.
W finale ustnym udział wzięło 10 uczniów z najwyższa liczbą punktów uzyskanych w eliminacjach pisemnych. Każdy z uczestników odpowiadał na trzy wylosowane pytania. Kolejność miejsc drużyny ustala się na podstawie sumy zdobytych punktów w etapie pisemnym. Klasyfikację indywidualną przeprowadza się na podstawie sumy zdobytych punktów w obu etapach.

Laureaci zespołowi

I miejsce Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Puławach
II miejsce Zespół Szkół w Poniatowej
III miejsce XXI Liceum Ogólnokształcące w Lublinie

Laureaci okręgowi OITiW w Lublinie
I miejsce Steczkowska Patrycja – XXI LO Lublin
II miejsce Nagrodzki Tomasz – ZS w Poniatowej
III miejsce Urbankiewicz Patrycja – ZS nr 1 w Lublinie

Laureaci okręgowi wezmą udział w Finale Ogólnopolskim Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości – Blok B – który odbędzie się w dniach 10 – 12 czerwca 2016 r. w II Liceum Ogólnokształcącym im. W. Broniewskiego w Koszalinie.
Miejsce w klasyfikacji zespołowej jest sukcesem naszej drużyny, jest najwyższym wśród Techników w całym okręgu Lubelskim.

 

User Comments