Aktualności

Zatwierdzona Lista Lokalnych Grup Działania z Województwa Lubelskiego

W dniu 21 kwietnia 2016 r. Komisja ds. Wyboru Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność zatwierdziła Listę ocenionych i wybranych lokalnych strategii rozwoju, współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW 2014-2020) oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze” (PO RYBY 2014-2020), które zostały złożone w konkursie ogłoszonym przez Zarząd Województwa w dniach od 9 listopada do 31 grudnia 2015 roku.

Strategia rozwoju lokalnego opracowana przez Lokalną Grupę Działania „Owocowy Szlak” uzyskała najwyższą liczbę punktów w województwie lubelskim i tym samym znalazła się na pierwszym miejscu listy ocenionych i wybranych LSR. Dzięki takiemu wynikowi w najbliższych latach będzie możliwe wykorzystywanie środków z funduszy unijnych w ramach PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020 przez mieszkańców obszaru, a także instytucje, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców i rybaków działających na obszarze LGD „Owocowy Szlak”.
Dziękujemy wszystkim, którzy aktywnie włączyli się w tworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Owocowy Szlak” na lata 2016-2022, podczas warsztatów, spotkań konsultacyjnych i chętnie dzielili się z nami swoimi pomysłami i uwagami dotyczącymi opracowywanej Strategii.

Więcej Informacji: KLIK