Aktualności

Zaproszenie na I Konsultacje Społeczne

Program Spotkania

16:00-16:10 Powitanie uczestników spotkania przez Burmistrza Poniatowej
16:10-16:20 Omówienie przesłanek opracowania LPR, jego cech, struktury i procesu prac nad dokumentem
16:20-16:45 Przedstawienie wyników diagnozy Gminy Poniatowa w sferze środowiskowej, przestrzennej, społecznej, infrastrukturalnej i gospodarczej
16:45-17:10 Omówienie metodyki delimitacji obszarów przeznaczonych do rewitalizacji oraz prezentacja wstępnie zidentyfikowanego obszaru rewitalizacji
17:10-17:55 „Warsztaty przyszłościowe”:1.      Przedstawienie reguł spotkania oraz tematu będącego przedmiotem dyskusji oraz zapoznanie się grupy,2.      Faza krytyki – na podstawie doświadczeń wszystkich uczestników i w oparciu o burzę mózgów gromadzone są informacje o problemach i potencjałach gminy Poniatowa, zapisywane następnie na tablicy flipchart3.      Faza utopii (fantazji) – w formie „zabawy” uczestnicy podają rozwiązania, które przyczynią się do zniwelowania problemów i wykorzystania potencjałów gminy bez zwracania uwagi na ograniczenia, które nakłada rzeczywistość4.      Faza realizacji – próba urzeczywistnienia najlepszych elementów fazy fantazji: doprecyzowanie wymyślonych elementów, uczestnicy osobiście przejmują odpowiedzialność i szukają partnerów do zawierania sojuszów, konkretyzacja propozycji i weryfikacja możliwości ich realizacji oraz ustalenie konkretnych kroków dalszych działań
17:55-18:00 Podsumowanie spotkania