Aktualności

Zaproszenie do udziału w spotkaniu nt. projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” jako Lider Projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”, zaprasza do bezpłatnego udziału w spotkaniu informacyjnym nt. możliwości udziału w projekcie. Spotkanie informacyjne odbędzie się w dniu 17 marca 2017r. , w siedzibie Fundacji OIC Poland przy  ul. Gospodarczej 26 w Lublinie w  godz.  10.00-12.00.

Do udziału w spotkaniu informacyjnym nt. projektu „Nowe wyzwania – europejskie doświadczenia”, zapraszamy przedstawicieli trzech rodzajów instytucji działających na terenie województwa lubelskiego:

a) jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych (pracownik) w szczególności:

– Pracownicy urzędów gmin oraz starostw,

– Pracownicy jednostek pomocy społecznej w szczególności Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego  Centrum Pomocy Rodzinie oraz Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

– Pracownicy publicznych służb zatrudnienia,

b) organizacji pozarządowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

c) organizacji pracodawców i związków zawodowych (pracownik, współpracownik, Członek, Wolontariusz – formalnie związanych z instytucją)

Celem spotkania jest  przedstawienie  założeń i możliwości udziału we wsparciu oferowanym w ramach projektu  obejmującego bezpłatne 5- dniowe wyjazdy zagraniczne do instytucji o podobnych kompetencjach, z kraju partnerskiego. Wizyta może mieć charakter stażu/ Job shadowingu (towarzyszenie w pracy doświadczonemu pracownikowi).  Instytucja przyjmująca, zakres i szczegółowy program wizyty będzie dla każdej osoby indywidualnie ustalany przed wyjazdem. Celem wyjazdów jest poznanie nowych metod i technik pracy, wymiana doświadczeń z innymi osobami pracującymi w podobnym obszarze w jednym z krajów UE.

Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji zawodowych i kluczowych w zakresie jakości standardu tworzenia i wdrażania polityk publicznych w obszarach zatrudnienia, rozwoju przedsiębiorczości, integracji społecznej i edukacji przedstawicieli organizacji pozarządowych, organizacji pracodawców i związków zawodowych, oraz jednostek samorządu terytorialnego lub ich jednostek organizacyjnych lub komunalnych osób prawnych z wykorzystaniem mobilności ponadnarodowej z terenu Polski Wschodniej.

Projekt realizowany jest w partnerstwie krajowym i ponadnarodowym przez następujące instytucje:

  • Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie  – Lider Projektu
  • Pracodawcy Lubelszczyzny ”Lewiatan”- Partner Krajowy
  • Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych – Partner Krajowy
  • G.EUROSUCCESS CONSULTING LTD (Cypr) – Partner Zagraniczny
  • Fife Council Economy, Planning & Employability Services (Szkocja) – Partner Zagraniczny
  • Asociación Intercultural Europea – Go Europe (Hiszpania) – Partner Zagraniczny

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w ramach Osi Priorytetowej IV Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2 Programy mobilności ponadnarodowej. Okres realizacji projektu: od: 01.02.2017r. do 30.06.2018r.

Zachęcamy Państwa do udziału w spotkaniu. Osoby zainteresowane prosimy  o potwierdzenie uczestnictwa do dnia 16 marca  2017r. do godz. 14.00, pod numerem telefonu  81 710 46 30  lub na adres e-mail  : sekretariat@oic.lublin.pl Udział w spotkaniu jest całkowicie bezpłatny.