Aktualności

Zapraszamy na II Konsultacje Społeczne

W związku z trwającymi pracami nad Lokalnym Programem Rewitalizacji Gminy Poniatowa na lata 2017-2023

w ramach realizacji projektu „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze gminy Poniatowa” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna, serdecznie zapraszamy na drugie spotkanie konsultacyjne dotyczące zaprezentowania obszaru rewitalizacji w gminie Poniatowa i modelu 3d oraz identyfikacji celów rewitalizacji wyznaczonego obszaru

Spotkanie odbędzie się 31 stycznia 2017 r. o godzinie 14.30 w Centrum Kultury Promocji i Turystyki w Poniatowej

Na spotkanie zapraszamy wszystkie osoby zainteresowane lub zaangażowane w rozwój społeczny, gospodarczy i przestrzenny Gminy Poniatowa: mieszkańców gminy, przedstawicieli organizacji pozarządowych, przedstawicieli instytucji samorządowych i państwowych oraz przedsiębiorców.

Pierwsza część spotkania będzie obejmowała prezentację wyznaczonego obszaru rewitalizacji. Druga cześć to gra („future city game”) prowadząca do identyfikacji celów rewitalizacji.

W ramach promocji projektu uczestnicy spotkania otrzymają materiały informacyjne:

notatnik, długopis, pendrive (16 GB) oraz mapę obszaru rewitalizacji.

Program Spotkania:

14:30-14:35 Powitanie uczestników spotkania przez Burmistrza Poniatowej
14:35-14:50 Podsumowanie dotychczasowych spotkań konsultacyjnych i ankiety dla mieszkańców
14:50-15:10 Prezentacja delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w gminie Poniatowa
15:10-15:20 Prezentacja I etapu prac nad modelem 3d wybranej części obszaru rewitalizacji – stan obecny
15:20-15:40 Identyfikacja projektów rewitalizacyjnych przy pomocy karty projektu i podstawowe zasady aplikowania do działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich w ramach RPO WL na lata 2014-2020
15:40-15:45 Przerwa
15:45-16:20 „Future city game” – metoda umożliwiająca wypracowanie perspektyw i wspólnej wizji rozwoju danego obszaru:

1.      Uczestnicy gry posiadają karty rozmowy zawierające elementy, z których mogą składać się cele w ramach 5 sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej,

2.      Rozpoczynamy grę, podczas której omawiamy po kolei każdą sferę – osoby posiadające kartę wypowiadają się jakie działania są dla nich najważniejsze w danej sferze, następnie pokazujemy kartę rozmowy na slajdzie i wspólnie dyskutujemy nad celem rewitalizacji,

3.      Propozycje mieszkańców przyklejamy/zapisujemy na tablicy flipchart.

16:20-16:30 Prezentacja eksperckich celów rewitalizacji i porównanie ich do propozycji mieszkańców – powstają cele rewitalizacji łączące potrzeby mieszkańców i sugestie ekspertów.