Aktualności

Zapraszamy mieszkańców Gminy Poniatowa do zgłaszania przedsięwzięć rewitalizacyjnych

Dnia 9 czerwca 2023 r. uprawomocniła się Uchwała nr LXX/502/23 Rady Miejskiej w Poniatowej z dnia 28 kwietnia 2023 r. w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Gminie Poniatowa.

Wyznaczony obszar rewitalizacji obejmuje osiedle Stare Miasto w Poniatowej oraz sołectwo Niezabitów.

W związku z powyższym zapraszamy Mieszkańców Gminy Poniatowa, przedsiębiorców, organizacje społeczne (stowarzyszenia, KGW, fundacje itp.) oraz gminne jednostki organizacyjne (OPS, CKPiT, szkoły itp.) do wypełnienia KARTY PRZEDSIĘWZIĘCIA REWITALIZACYJNEGO w ramach opracowania Gminnego Program Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030.

Wypełniony formularz karty przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy przedłożyć do Urzędu Miejskiego w Poniatowej w godzinach funkcjonowania urzędu, przy pomocy poczty elektronicznej na adres e-mail: fundusze@um.poniatowa.pl lub bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Poniatowej, ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa, pokój nr 204/205.

Karty można składać do 14 lipca 2023 r.

Gminny Program Rewitalizacji określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji, tj. na osiedlu Stare Miasto i w sołectwie Niezabitów.

Wpisanie projektu na listę planowanych przedsięwzięć w Gminnym Programie Rewitalizacji dla Gminy Poniatowa na lata 2022-2030 umożliwi Gminie lub innemu uprawnionemu podmiotowi ubieganie się o środki unijne w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Wskazane przez Państwa przedsięwzięcia mogą dotyczyć zarówno działań infrastrukturalnych, jak i działań miękkich (szkolenia, kursy, warsztaty, itp.). Aby przedsięwzięcie mogło zostać zaliczone do podstawowych przedsięwzięć rewitalizacyjnych konieczne jest wypełnienie wszystkich rubryk w formularzu.

Link do pobrania karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych: