Aktualności

XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej

W czwartek, 16 lipca 2020 r. r. odbyła się XXVII sesja VIII kadencji Rady Miejskiej w Poniatowej, na której udzielono Burmistrzowi Poniatowej wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu.

Po rozpatrzeniu raportu o stanie Gminy Poniatowa w 2019 r. radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi Gminy Poniatowa wotum zaufania.

Kolejnymi punktami obrad było głosowanie w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok.

Zaplanowane dochody w wysokości 72 238 082,73 zł zostały zrealizowane w kwocie 68 421 554,55 zł tj. 94,72 %.

Zaplanowane wydatki w wysokości 78 985 544,54 zł zostały wykonane w kwocie 72 429 160,74 zł tj. 91,70 %.