Aktualności

Wrześniowe inwestycje w Gminie Poniatowa

1) Zakończono przebudowę ul. Magnoliowej i ul. Jaśminowej

Wykonawca wykonał roboty budowlane w zakresie przebudowy ul. Magnoliowej na odcinku od km 0+000 do km 0+142 (dł. 0,142 km), oraz ul. Jaśminowa na odcinku od km 0+000 do km 0+117 km (dł. 0,117 km).


Wykonawca: P.P.H.U. „STAN-LUB” Lubomir Bujała, Stanisław Maliborski, ul. Lubelska 36, 24-200 Bełżyce


Wartość inwestycji: 246 108,65 zł brutto.


2) Zakończono prace związane z realizacją projektu „Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego w Poniatowej” współfinansowanego w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.


Wykonano roboty budowlane obejmujące termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego w Poniatowej wraz z remontem instalacji centralnego ogrzewania. Wykonano docieplenie stropodachu i ścian zewnętrznych wraz wykonaniem tynku dekoracyjnego, wykonano izolację przeciwwilgociową ścian podziemnych. Wymieniono drzwi i parapety zewnętrzne, zamontowano nową instalację odgromową i orynnowanie . Roboty obejmowały również remont opaski wokół budynku, remont schodów zewnętrznych i studzienek okiennych. W ramach remontu instalacji centralnego ogrzewania wymieniono instalację i grzejniki. W nowej instalacji centralnego ogrzewania zastosowano zawory termostatyczne elektroniczne oraz systemem zarządzanie energią.

Wartość inwestycji: 395 697,40 zł brutto.


Wykonawca: Usługi remontowo – budowlane BUDEX inż. Kamil Malinowski, ul. Kołłątaja 9, 24-100 Puławy


Wartość inwestycji 376 998,75 zł.


3) Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Poniatowa (Etap 1)
Zadanie realizowane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.


Zadanie 1: Trwa przebudowa drogi gminnej 108067L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa.

– odcinek długości 966,68 m

– 239 743,74 zł netto.

Zadanie nr 4:  Zakończono Przebudowa drogi gminnej 108068L w miejscowości Niezabitów gmina Poniatowa.

– odcinek długości 533,06 m

– 130 926,74 zł netto.

Zadanie nr 5: Zakończono przebudowę drogi gminnej 108045L w miejscowości Niezabitów, gmina Poniatowa.

– odcinek długości 558,24 m

– 137 382,66 zł netto

Wykonawca: PPHU ROLBUD i Kopalnia Piasku Roman Madejek, Godów 1, 24-350 Chodel.

4) Rozpoczęto prace związane z rewitalizacją Parku Miejskiego w Poniatowej pomiędzy ul. Nałęczowską, ul. 11 Listopada a zbiornikiem wodnym.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn.: „Poniatowa  – stawy pełne energii” współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020”, oś priorytetowa 7 – Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, działanie 7.3: Turystyka przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Trwają prace związane z:

 • wykonaniem robót budowlanych w zakresie rozbiórki istniejących i budową nowych chodników oraz placów parkowych,
 • wykonaniem ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż zbiornika wodnego,
 • remontem schodów terenowych,
 • budową naturalistycznego placu aktywnego wypoczynku tj. zestawu do wspinania i mostu wiszącego  na  głównym placu parkowym,
 • budową ścieżki dydaktycznej z tabliczkami informacyjnymi,
 • wykonaniem rabat wzdłuż ścieżki dydaktycznej,
 • wykonaniem rabaty przy głównym placu parkowym oraz nasadzeniami wokół fontanny,
 • montażem małej architektury ( ławki, kosze na śmieci, pergole, stoliki, drogowskazy, tablice informacyjno-promocyjne),
 • przebudową istniejącej fontanny,
 • zmianą lokalizacji części istniejącego oświetlenia terenu,
 • wykonaniem kanalizacji teletechnicznej wraz ze studzienkami kablowymi,
 • wykonaniem zewnętrznych linii kablowych teletechnicznych i zasilających dla potrzeb telewizji dozorowej CCTV oraz zasilaniem info kiosku wraz z Wi-Fi,
 • montażem słupów oświetleniowych  z panelem fotowoltaicznym,
 • montażem info kiosku z punktem Wi-Fi oraz kamerą wideokonferencyjną,
 • montażem punktów kamerowych (stacjonarnych kamer do systemu zliczania i kamery obrotowej do obserwacji terenu).