Aktualności

Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy

Mieszkańcy, którzy goszczą w swoich domach obywateli Ukrainy mogą składać wnioski na refinansowanie poniesionych kosztów. Dzienna kwota za udzielenie schronienia i wyżywienia osobie, która przekroczyła polsko-ukraińską granicę po 24 lutego wynosi 40 zł.

Aby otrzymać świadczenie należy złożyć wniosek w Urzędzie Miejskim w Poniatowej w Punkcie Obsługi Interesanta (parter). Wzór wniosku znajdą Państwo pod tekstem.

Do wniosku należy załączyć KARTĘ OSOBY PRZYJĘTEJ DO ZAKWATEROWANIA wypełnioną odrębnie dla każdej z osób przyjętych do zakwaterowania.

Świadczenie jest przyznawane na podstawie wniosku za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, nie dłużej niż za okres 60 dni i jest wypłacane z dołu (tj. za okres udzielenia pomocy).

Świadczenia nie otrzyma osoba, która już otrzymała za to osobne wynagrodzenie (np. zapłata przez Ukraińców jak i inne podmioty na ich rzecz. Dotyczy to również opłacenia czynszu przez obywateli Ukrainy w ramach umowy najmu). Składając wniosek o rekompensatę 40 zł należy złożyć oświadczenie, że za okres pomocy Ukraińcom nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

Istnieje możliwość – w szczególnie uzasadnionych przypadkach wydłużenia okresu 60 dni wypłaty świadczenia.

Ważne!
Świadczenie nie przysługuje, jeżeli warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi lub gdy we wniosku podano nieprawdę.