Aktualności

Umowa na przebudowę drogi Poniatowa-Stoczki podpisana

W dniu dzisiejszym Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk w towarzystwie kierownika Wydziału Inwestycji, Gospodarki Nieruchomościami i Gospodarki Przestrzennej Pani Lidii Kuny popisał umowę z prezesem firmy WOD – BUD Sp. z o. o. na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi Poniatowa – Stoczki”. Inwestycja jest kontynuacja prac rozpoczętych w 2018 r.

Zakres robót zawartych w umowie obejmuje: przebudowę drogi Poniatowa – Stoczki na odcinku drogi od km 2+790 do km 3+523, w tym  m.in.: oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej, frezowanie nawierzchni bitumicznej wraz z wywozem materiału z rozbiórki, mechaniczne skropienie istniejącej nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową, mechaniczne skropienie nawierzchni bitumicznej emulsją asfaltową, wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego AC11S o gr. 4 cm, wykonanie poboczy i zjazdów wraz ze ścinaniem, zagospodarowaniem ścinki i profilowaniem poboczy, utwardzonych kruszywem łamanym po obu stronach jezdni, wykonanie oznakowania wg. projektu stałej organizacji ruchu drogowego wraz z opracowaniem i uzgodnieniem projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac.

Wykonawcą zadania będzie firma WOD – BUD Sp. z o. o. , ul. Piłsudskiego 12/1, 23-200 Kraśnik.

Wartość inwestycji: 202 784,04 zł.

Planowany termin zakończenia prac: 31.08.2020 r.