Aktualności

Trzecie Konsultacje Społeczne już za nami. Czas na podsumowanie.

W środę 15 marca 2017 r. w Centrum kultury Promocji i Turystyki odbyły się  trzecie i już ostatnie konsultacje społeczne, realizowane w ramach projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji – szansą na ożywienie społeczno-gospodarcze  gminy Poniatowa”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

Podczas spotkania, w pierwszej kolejności zostały zaprezentowane zgłoszone działania rewitalizacyjne. Wśród najważniejszych zadań do realizacji zaplanowano m.in.

– Kreację reprezentacyjnego placu miejskiego na terenie obecnego placu Konstytucji 3 Maja. W ramach najistotniejszych działań zaplanowano ułożenie nowej posadzki, wyposażenie w elementy małej architektury, nowe nasadzenia zieleni.

– Kreację bulwaru Brzozowa – ul. Brzozowa na odcinku od ul. Nałęczowskiej do ul. Wesołej będzie stanowić deptak i uzupełnienie dla reprezentacyjnego placu miejskiego.

– Program rewitalizacji podwórek – zakłada się, że przestrzeń między sklepami, zlokalizowanymi wzdłuż ul. Brzozowej ulegnie estetycznej poprawie oraz wyposażeniu w elementy małej architektury i zieleni.

– remont obiektów handlowo-usługowych położonych przy placu Konstytucji 3 Maja.

– Poprawę funkcjonowania handlu targowego, poprzez prace związane z uporządkowaniem placu, wymianą nawierzchni placu położonego przy ul. Brzozowej.

– Rewitalizację Zespołu Szkoły Podstawowej, w której docelowo zlokalizowany będzie Dom Seniora czyli miejsce spotkań dla osób starszych, pełniące funkcję edukacyjną, zdrowotną i kulturalną oraz miejsce dla dzieci i młodzieży związane z profilaktyką nadwagi i wad postawy.

– Rewitalizację terenów zielonych.

– Rewitalizację Zespołu Obiektów Kultury.

-Rewitalizację obszaru Parku Miejskiego.

W kolejnej części spotkania omówiono system wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji, jego monitoring, ewaluację i aktualizację oraz zaprezentowano model 3D wybranej części obszaru rewitalizacji. W ten sposób zaprezentowano koncepcję architektoniczno-urbanistycznej i wizję tego, jak obszar mógłby wyglądać po przeprowadzeniu rewitalizacji.

Modele 3D stanu aktualnego:

Na koniec odbyły się warsztaty Charrette, czyli dyskusja na temat podstawowych i uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych, czyli tego co można w mieście jeszcze zrobić.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za obecność i zaangażowanie nad procesem prac nad LPR. Były to ostatnie konsultacje, jednak proces prac nad LPR jeszcze się nie kończy.

Najważniejszą wartością dodaną płynącą z opracowania LPR jest to, że dokument jest otwarty i służący interesom wielu środowisk. Wszystkie podmioty tj. przedsiębiorcy, organizacje społeczne, stowarzyszenia, spółdzielnie, przychodnie, szpitale, instytucje kultury, instytucje oświatowe, Urząd Pracy, OPS itp., które chcą się rozwijać za pomocą funduszy zewnętrznych mogą zgłaszać propozycje swoich projektów, które następnie zostaną wpisane do LPR. Umieszczenie takiego projektu w dokumencie daje korzyści w postaci dodatkowych punktów przy jego ocenie przez Urząd Marszałkowski. Dlatego zachęcamy wszystkie podmioty, które w okresie do 2023 roku chciałyby zrealizować inwestycję społeczną bądź infrastrukturalną do zgłaszania swoich pomysłów. Termomodernizacja, infrastruktura ochrony zdrowia, infrastruktura usług społecznych, kształcenie, rozwój przedsiębiorczości to tylko niektóre z propozycji działań, na które można otrzymać dofinansowanie i dodatkowe punkty.  Wzór Karty Projektów i lista projektów, na realizację których można otrzymać środki dostępny jest  w tym miejscu:

Karta projektu rewitalizacyjnego LPR Poniatowa

Załącznik nr 1 do Karty projektu rewitalizacyjnego