Aktualności

Trwają przebudowy dróg gminnych

Pomimo niesprzyjających warunków atmosferycznych, wykonawcy robót zapewniają, że przebudowy dróg gminnych zakończone zostaną w terminie. Na chwilę obecną zakończona została:

  • Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wólka

Łubkowska o długości 700 m.b. Wykonano korytowanie, podbudowę z kruszywa, warstwę wyrównawczo–wiążącą z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm i warstwę ścieralną o grubości 3 cm utwardzono pobocza kruszywem.
Wartość robót – 238 371 zł. w tym;
Środki z FOGR – 70 000 zł.

  • Dobiega końca przebudowa drogi gminnej ok 400 m.b. w miejscowości Kowala I. wykonane zostały roboty przygotowawcze (korytowanie, profilowanie i zagęszczanie podłoża, podbudowa z kruszywa oraz warstwa wyrównawczo- wiążąca gr 4 cm). Do wykonania pozostała warstwa ścieralna gr 3 cm,  utwardzenie poboczy, oznakowanie pionowe i ustawienie balustrad ochronnych.

Wartość robót to 169 731 zł.

  • Rozpoczęta została przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniatowa Wieś (tzw. Zaolzie). Wykonane zostanie korytowanie, podbudowa z kruszywa, dwie warstwy asfaltowe, utwardzenie poboczy, zjazdy do posesji, oznakowanie i balustrady ochronne.

Wartość robót  to kwota 246 931 zł.

  • Duże zainteresowanie wzbudza przebudowa ul 1-go Maja w Poniatowej. Trwają prace brukarskie, wykonywane są zatoki parkingowe po lewej stronie jezdni i nowe krawężniki betonowe. Wykonane zostaną nowe zjazdy z kostki brukowej. Na całej długości ulicy położona zostanie nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego.

Wartości robót to kwota 396 877 zł.

Biorąc pod uwagę fakt, iż  przy ul. 1-go Maja znajduje się wiele instytucji i punktów usługowo- handlowych, z pewnością przebudowa tej ulicy oraz wybudowanie nowych miejsc parkingowych znacząco wpłynie na podniesienie komfortu życia naszych mieszkańców.

Mamy nadzieję, że aura będzie łaskawa i uda się zakończyć wszystkie prace w planowanym terminie.