Aktualności

Ważna sesja Rady Miejskiej w Poniatowej. Burmistrz Poniatowej jednogłośnie otrzymał wotum zaufania oraz absolutorium

16 czerwca 2023 r. w CKPiT w Poniatowej odbyła się ważna sesja Rady Miejskiej w Poniatowej, podczas, której burmistrzowi naszego miasta,  Pawłowi Karczmarczykowi zostało udzielone absolutorium i wotum zaufania. Podstawą sesji było zaprezentowanie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Poniatowa w 2022 r.

Pan burmistrz przedstawił prezentację z działań inwestycyjnych, realizowanych projektów, pozyskanych funduszy w kolejnych latach kadencji, począwszy od 2019 roku, a skończywszy na tych zrealizowanych w 2022 r. Były to działania zarówno Urzędu Miejskiego, jak i podległych mu jednostek organizacyjnych. Burmistrz podziękował radnym za konstruktywne dyskusje, znajdowanie wspólnych rozwiązań, sołtysom za wspieranie inicjatyw, kierownikom i pracownikom urzędu za współpracę.

Ważnym punktem było odczytanie przez  przewodniczącego Komisji Budżetu i Finansów Jana Wójcika  uchwały Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie pozytywnej opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 r. oraz przedstawienie przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Łukasza Pruchniaka wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi Poniatowej z tytułu wykonania budżetu w 2022 r. oraz uchwały RIO w Lublinie w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej RM w Poniatowej o udzielenie absolutorium z tytułu wykonania budżetu w 2022 r. Zgromadzeni na sesji  przewodniczący poszczególnych komisji Rady Miejskiej w Poniatowej odczytali opinie swoich Komisji w sprawie ww. sprawozdań oraz wystąpili z wnioskami o udzielenie absolutorium. Wszyscy jednogłośnie głosowali „za” udzieleniem absolutorium naszemu burmistrzowi.

Przewodnicząca Rady Miejskiej Ewa Baranowska wraz z wiceprzewodniczącymi Januszem Nowomiejskim i Sewerynem Świątkiem na ręce burmistrza Poniatowej Pawła Karczmarczyka, zastępcy burmistrza Poniatowej Anety Poniatowskiej oraz skarbnika Gminy Anny Ruty złożyli kwiaty i gratulacje za wykonaną pracę. Burmistrz jeszcze raz podziękował wszystkim zgromadzonym na sesji radnym miejskim za zaufanie i przyznanie absolutorium, radnym powiatowym, sołtysom, kierownikom jednostek organizacyjnych oraz kierownikom wydziałów i pracownikom Urzędu Miejskiego w Poniatowej, za wspieranie inicjatyw, wspólne działania na rzecz społeczności całej gminy.