Aktualności

Przedsiębiorco, starują nowe nabory na rozwój lubelskich firm z Funduszy Europejskich!

Program Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027 oferuje wsparcie lubelskich firm niemal na każdym etapie ich rozwoju. Począwszy od prowadzenia prac badawczych i wdrażania innowacyjnych pomysłów po inwestycje w OZE i promocję przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych. Zapraszamy do przeglądu działań wdrażanych przez LAWP w 2023 r.!

Nabory dla firm w I połowie 2023

W pierwszej połowie roku największe szanse na dotacje lubelscy przedsiębiorcy mają na projekty badawcze, inwestycje w infrastrukturę laboratoryjną oraz transformację cyfrową firm. W nowej perspektywie cześć projektów będzie finansowana z preferencyjnych pożyczek unijnych. Mowa o projektach związanych z ochroną środowiska, odnawialnymi źródłami energii oraz tzw. inwestycją początkową – czyli zakupem środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych związanych z utworzeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnych, zmianą technologii czy dywersyfikacją produkcji. Czytelniku pamiętaj, że pożyczki unijne są instrumentem zwrotnym. Ich preferencja polegać będzie na atrakcyjniejszym oprocentowaniu, niż te oferowane przez banki komercyjne. Dodatkowo, w ramach niektórych możliwe będzie udzielenie dotacji np. na zakup magazynu energii przy pożyczce na OZE. Pożyczek udzielać będą pośrednicy finansowi.

Nabory w I połowie 2023

Infrastruktura laboratoryjna – dotacje

Działanie 1.2 Infrastruktura wspomagająca rozwój technologiczny przedsiębiorstw 

Dotacja skierowana jest do MŚP, dużych firm oraz konsorcjów, które stworzą lub rozwiną istniejące zaplecze badawczo-rozwojowe. Przedsiębiorstwa realizując projekty będą mogły przeszkolić swoich pracowników w zakresie obsługi zakupionych urządzeń laboratoryjnych. Składanie wniosków zaplanowano od czerwca do sierpnia 2023 r. Budżet naboru to 6 545 730 euro.

Projekty badawczo – wdrożeniowe – dotacje

Działanie 1.3 Badania i innowacje w sektorze przedsiębiorstw

Od 28 kwietnia do 12 czerwca 2023 r. zapraszamy do udziału w naborze na projekty badawczo-wdrożeniowe, których celem jest prowadzenie prac B+R oraz komercjalizacja wyników tych prac. Dotacją objęte zostaną prace badawcze i eksperymentalne prace rozwojowe polegające na opracowaniu nowych produktów, usług lub procesów. Z kolei drugi komponent w projekcie – wdrożeniowy, dedykowany będzie dla MŚP w formie dotacji warunkowej. Do naboru będą mogły przystąpić MŚP oraz konsorcja, w tym z organizacjami badawczymi. Na wsparcie przeznaczono 16 000 000 euro.

Cyfryzacja – dotacje

Działanie 2.4 Cyfryzacja lubelskich MŚP

Dofinansowanie w ramach naboru otrzymają projekty dotyczące transformacji cyfrowej MŚP. Mowa o rozwiązaniach cyfrowych „szytych na miarę” przedsiębiorstwa, a w szczególności zmianę modeli biznesowych w kierunku Przemysłu 4.0 i gospodarki opartej na danych, digitalizacje procesów eksportowych, cyberbezpieczeństwo i inne. O dotację będą mogły starać się MŚP, w terminie od  maja do czerwca 2023 r. Alokacja w konkursie wynosi 6 000 000 euro.

Udział w targach, wystawach i misjach gospodarczych – dotacje

Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Nabór skierowany jest do MŚP, które mogą aplikować o dotację na udział w targach, wystawach i misjach zagranicznych. Celem Działania jest wsparcie promocji oferty lubelskich MŚP na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków zaplanowano od 26 maja do 7 czerwca 2023 r. Na wsparcie przeznaczono 2 550 000 euro.

Pożyczki inwestycyjne

Działanie 2.6 Inwestycje rozwojowe w MŚP

Nabór dedykowany Bankowi Gospodarstwa Krajowego (BGK), który wybierze pośredników finansowych. W kolejnych etapach pośrednicy finansowi będą bezpośrednio udzielać preferencyjnych pożyczek unijnych dla MŚP z województwa lubelskiego. Będą to pożyczki na inwestycje początkowe czyli wyposażenie firmy w celu wprowadzania na rynek nowych lub udoskonalonych produktów/usług, zwiększenia zdolności produkcyjnych lub zmiany technologii produkcji. Drugi typ to pożyczki na inwestycję początkową z możliwością udzielania dotacji, skierowane do MŚP na wczesnym etapie rozwoju, w tym firm powracających na rynek po uprzedniej likwidacji. Firmy te będą mogły sfinansować  inwestycje w infrastrukturę i nowoczesne technologie IT. Budżet Działania to 57 525 000 euro.

Projekt strategiczny

Działanie 2.7 Lubelskie MŚP na rynkach zagranicznych

Projekt strategiczny ujęty w kontrakcie programowym dla Województwa Lubelskiego pt. „Marketing Gospodarczy Województwa Lubelskiego III.” Będzie to III edycja projektu, która ma na celu realizację działań z zakresu marketingu gospodarczego i kompleksowego wsparcia promocji oferty MŚP z województwa lubelskiego. Na realizację projektu przeznaczono 10 000 000 euro.

Pożyczki na efektywność energetyczną

Działanie 4.6 Efektywne energetycznie przedsiębiorstwa

To kolejny nabór dla BGK, który wybierze pośredników finansowych. Docelowo będą oni udzielać preferencyjnych pożyczek unijnych dla mikro i małych firm oraz spółek prawa handlowego z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego. Przedsiębiorcy będą mogli przeznaczyć środki m.in. na: kompleksową termomodernizację budynków firmy, technologie odzysku energii, przebudowę lub wymianę instalacji technologicznych oraz ciągów transportowych linii technologicznych, a także modernizację systemu grzewczego, wymianę źródeł ciepła i inne działania służące oszczędności energii. Alokacja środków wynosi 53 252 758 euro.

Pożyczki OZE

 Działanie 4.10 Wykorzystanie OZE w gospodarce

Preferencyjne pożyczki unijne obejmą budowę i rozbudowę instalacji OZE, budowę źródeł energii z OZE na potrzeby lokalne oraz instalacji do produkcji biopłynów i biometanu. Dodatkowym elementem mogą być magazyny energii, na które będzie można uzyskać dotację. Pożyczki kierowane będą do MŚP, spółek prawa handlowego z większościowym udziałem JST, spółdzielni energetycznych, porozumień cywilnoprawnych klastrów energii oraz obywatelskich społeczności energetycznych. Wsparcia przedsiębiorcom udzielać będą pośrednicy finansowi wybrani przez BGK. Fundusze przeznaczone na pożyczki w tym naborze to 38 016 776 euro.

Harmonogram naborów, szczegółowy opis priorytetów i inne informacje znajdziecie Państwo na stronie www.funduszeUE.lubelskie.pl. Zachęcamy również do konsultacji w pracownikami Punktu Informacyjnego LAWP osobiście ul. Wojciechowska 9a w Lublinie, telefonicznie 81 462 38 12 lub 81 462 38 31 oraz mailowo lawp@lubelskie.pl.