Aktualności

„Przebudowa drogi gminnej nr 108052L na odcinku od km 0+003 do km 1+980 oraz drogi wewnętrznej w km 0+002 do 0+992 w miejscowości Kraczewice oraz Spławy, gmina Poniatowa”

„Przebudowa drogi gminnej nr 108052L na odcinku od km 0+003 do km 1+980 oraz drogi wewnętrznej w km 0+002 do 0+992 w miejscowości Kraczewice oraz Spławy, gmina Poniatowa”.

W ramach umowy podpisanej w dniu 07.05.2021 roku wykonawca wykonał roboty budowlane:
– na odcinku I – droga gminna nr 108052L Kraczewice -Spławy od km 0+003 do km 0+993, dł. 0,990 km polegające na: wykonaniu nowej nawierzchni  na istniejącej nawierzchni mineralno-bitumicznej z lokalnym poszerzeniem drogi do szer. 4,0 m, na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie z  zastosowaniem siatki przeciwspękaniowej, wykonaniem wzmocnienia pobocza gruntowego kruszywem łamanym oraz wykonaniem kompleksowego oznakowania poziomego i pionowego.

– na odcinku II  – droga gminna nr 108052L Spławy-Kraczewice-Poniatowa od km 0+990 do km 1+980, dł. 0,990 km polegające na: wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, w tym poszerzenie konstrukcji drogi do szerokości 4,0 m, wykonaniu wzmocnienia poboczy gruntowych kruszywem łamanym oraz  przebudowie przepustu drogowego.

– na odcinku III – droga wewnętrzna od km 0+002 do km 0+992, dł. 0,990 położona na działkach nr ewid. 126, 158, obręb 14 Spławy polegające na: wykonaniu nawierzchni z betonu asfaltowego na podbudowie z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie, wzmocnieniu pobocza kruszywem łamanym, odwodnieniu korony drogi za pomocą ścieków drogowych oraz wykonaniu kompleksowego  oznakowania.

Wykonawcą robót była firma: 
P.P.H.U. STAN-LUB Lubomir Bujała Stanisław Maliborski
ul. Lubelska 38, 24-200 Bełżyce.

Wartość inwestycji zgodnie z umowa wyniosła : 798 263,64 zł brutto.
Zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.