Aktualności

Protokół z przeprowadzonych konsultacji w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Protokół z konsultacji
Protokół z konsultacji1

 

Protokół z konsultacji