Aktualności

Programy finansowane przez PFRON – „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej informuje, iż przystąpiło do realizacji programu finansowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „ Dostępne mieszkanie”.

Celem obu programów jest wzrost niezależności oraz ułatwienie aktywności zawodowej i społecznej osoby z niepełnosprawnością. W przypadku programu „Mieszkanie dla absolwenta” będzie on realizowany poprzez zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności, a przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia mieszkania, ponoszone w okresie 36 miesięcy. Natomiast w przypadku programu „Dostępne mieszkanie” cel będzie realizowany poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych jako podstawy samodzielnego realizowania planów zawodowych i społecznych, a dofinansowanie obejmie koszty zmiany niedostępnego mieszkania.

Adresatem programu „Mieszkanie dla absolwenta” jest beneficjent który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności;
 • posiada status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) lub szkoły wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku;
 • posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
 • złoży oświadczenie o braku możliwości zamieszkania w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
 • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.

Adresatem programu „Dostępne mieszkanie” jest beneficjent który spełnia warunki:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu o znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
 • złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
 • złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • w momencie składania wniosku nie ukończył 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

 • oświadczenie o zamieszkaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
 • orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.

Wnioski o dofinansowanie będą rejestrowane i obsługiwane wyłącznie w formie elektronicznej w systemie SOW.

W związku z powyższym PCPR zwraca się z prośbą o informację o potencjalnej liczbie uprawnionych beneficjentów z terenu Państwa gminy celem oszacowania i zapotrzebowania wysokości środków niezbędnych do realizacji w/w programów w terminie do 22.07.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące programu „Dostępne mieszkanie” oraz „Mieszkanie dla absolwenta” można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu Lubelskim z siedzibą w Poniatowej przy ul. 11 Listopada 5, tel. 81 827 52 05, 81 458 10 41 oraz na witrynie internetowej PFRON pod adresem: https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/ 

Osoby do kontaktu:

Małgorzata Samonek, e-mail: samonek@pcpropolelub.eurzad.eu

Joanna Kieraga, e-mail: kieraga@pcpropolelub.eurzad.eu