Aktualności

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA

WYŁOŻENIE DO PUBLICZNEGO WGLĄDU
PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PONIATOWA NA LATA 2019-2022
Z UWZGLĘDNIENIEM LAT 2023-2026
WRAZ Z PROGNOZĄ ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY PONIATOWA

Na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2017 poz. 1405 ze zm.), informujemy, że wyłożono do publicznego wglądu

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Poniatowa na lata 2019-2022 z uwzględnieniem lat 2023-2026 wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko”

Dokumenty wyłożone są do wglądu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Poniatowa w zakładce ogłoszenia, na okres 21 dni tj. w dniach od 19 października do 9 listopada 2018 r.

Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane planowanymi działaniami w zakresie ochrony środowiska na obszarze Gminy mają prawo składać wnioski, zastrzeżenia i uwagi do wyłożonych do wglądu dokumentów.

Uwagi i wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej, na adres Urzędu Miejskiego w Poniatowej ul. ul. Młodzieżowa 2, 24-320 Poniatowa;
  • ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu;
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej na podstawie wypełnionego formularza zgłaszania uwag na adres e-mailowy: ekogeoglob@gmail.com

Uwagi i wnioski złożone po terminie pozostawia się bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Poniatowa.

Prognoza POŚ dla Gminy Poniatowa

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Poniatowa