Aktualności

Podpisanie umowy darowizny dot. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa

Dnia 2 marca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Poniatowej została podpisana umowa darowizny pomiędzy Panem Dariuszem Piotrowskim Starostą Opolskim a Panem Pawłem Karczmarczykiem Burmistrzem Poniatowej.

Przedmiotem darowizny jest nieruchomość stanowiąca własność Skarbu Państwa, położona w miejscowości Kocianów – obręb 0003, gmina Poniatowa, oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 12/2 o pow. 0,05 ha. Przedmiotowa działka zabudowana jest parterowym budynkiem murowanym o powierzchni ok. 100 m2. Na nieruchomości zrealizowana zostanie inwestycja celu publicznego, służąca realizacji zadań własnych gminy z zakresu zaspokajania zbiorowych potrzeb wspólnoty mieszkańców poprzez zorganizowanie świetlicy wiejskiej. Miejscowość Kocianów nie posiada żadnego obiektu, który byłby centrum spotkań miejscowej społeczności.

Przekazana gminie przedmiotowa nieruchomość umożliwi przeprowadzenie niezbędnego remontu budynku, wyposażenie go i utworzenie w nim świetlicy wiejskiej. Obiekt będzie w zarządzie sołectwa Kocianów i stanowić będzie narzędzie stymulujące aktywność społeczną i integrację mieszkańców Kocianowa.