Aktualności

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Poniatowej informuje, że w dniu 24.05.2021 r. podmiot działający pod nazwą Stowarzyszenie Niezłomna Polska-Dobre Słowo, ul. Krokusowa 5/53, 24-320 Poniatowa, złożyło ofertę z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, pod nazwą „Piknik Weterana – Polska pamięta o Weteranach – Służą dla Niepodległej!”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.