Aktualności

Ogłoszenie w sprawie uznania celowości realizacji zadania publicznego złożonego na podstawie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Burmistrz Poniatowej informuje, że w dniu 12.11.2020 r. podmiot działający pod nazwą Spółdzielnia Socjalna Centrum Usługowe „TULIPAN”, ul. Fabryczna 1, 24-320 Poniatowa, złożył ofertę z zakresu działania na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym pn. „Podwyższenie kompetencji zawodowych mieszkańców gminy Poniatowa – uczestników Klubu Integracji Społecznej”, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Dokumenty do zapoznania się i pobrania: