Aktualności

Ogłoszenie o naborze kandydata na członka komisji konkursowej w otwartych konkursach ofert na powierzenie/wspieranie zadań publicznych realizowanych w 2023 roku

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Burmistrz Poniatowej zaprasza organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 23 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, do wskazywania osoby – kandydata na członka komisji konkursowej, w otwartych konkursach realizowanych w trybie ww. ustawy na rok 2023.