Aktualności

Ogłoszenie o możliwości realizacji zadania publicznego

W związku z kryzysem humanitarnym spowodowanym masowym napływem do Polski uchodźców z obszaru Ukrainy, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że na podstawie art. 11b ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa) Prezes Rady Ministrów może zlecić organizacjom pozarządowym oraz podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 (organizacji) ustawy realizację zadania publicznego, którego celem jest zmniejszanie skutków kryzysu humanitarnego spowodowanego masowym napływem do Polski uchodźców z Ukrainy i wsparcie działań organizacji zmierzających do efektywnego udzielania pomocy osobom i rodzinom potrzebującym, a także koordynację wsparcia w tym zakresie, z pominięciem otwartego konkursu ofert.

Zadanie publiczne, o którym mowa może polegać w szczególności na:

 • koordynacji działalności organizacji udzielających pomocy w punktach recepcyjnych uchodźców, w tym na dworcach kolejowych i autobusowych, miejscach rejestracji uchodźców, miejscach tymczasowego zakwaterowania, wyżywienia, koordynacji logistyki i magazynów, koordynacji placówek dla uchodźców, jeśli są prowadzone przez organizacje;
 • koordynacji zbiórek żywności, ubrań, środków higienicznych i opatrunkowych;
 • koordynacji działań wolontariuszy;
 • organizacji i udzielania wsparcia psychologicznego, prawnego, zawodowego i językowego;
 • organizacji i prowadzenia nauki podstaw języka polskiego dla dzieci i osób dorosłych w grupach zorganizowanych;
 • zapewnienie niezbędnych warunków do utrzymania wolontariuszy, którzy świadczą służbę poza miejscem zamieszkania, w tym kosztów zakwaterowania, wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia zdrowotnego oraz od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków, a także kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia służby pod warunkiem, że służba taka jest pełniona nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia i w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi;
 • zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) i ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej i następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania nieprzerwanie przynajmniej przez okres jednego tygodnia przez co najmniej 4 godziny dziennie;
 • zapewnienie wyżywienia, przejazdu (zakupu paliwa) w przypadku świadczenia służby w miejscu zakwaterowania w sposób nieregularny.

Zadanie publiczne może być przedmiotem niniejszego zlecenia o ile nie ma charakteru inwestycyjnego. Organizacja może w ramach zadania pokryć koszty zakupu niezbędnego wyposażenia (np. sprzęt do gotowania, przenośne grzejniki, ogrzewacze i inne maszyny do ogrzewania, agregaty prądotwórcze, przenośne toalety, internet mobilny, karty SIM), o ile wydatek poniesiony na jego zakup nie jest wydatkiem majątkowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Szczegółowy zakres zadania publicznego proponuje organizacja w ofercie realizacji zadania.

Oferta powinna zawierać w szczególności:

 • szczegółowy  zakres  rzeczowy  zadania  publicznego proponowanego  do realizacji;
 • termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
 • kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
 • informację  o wcześniejszej  działalności  organizacji  pozarządowej  lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust.3 ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
 • informację o posiadanych  zasobach  rzeczowych  i kadrowych  zapewniających wykonanie   zadania   publicznego   oraz   o planowanej  wysokości  środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
 • deklarację  o zamiarze  odpłatnego  lub  nieodpłatnego  wykonania  zadania publicznego.

Wolontariuszami, o których mowa w niniejszym ogłoszeniu mogą być obywatele UE oraz obywatele Ukrainy. Organizacja musi wykazać w ofercie, że ma możliwości zrealizowania zadania, w tym dysponuje niezbędnymi do tego zasobami, na obszarze wskazanym w ofercie.

Oferta powinna zostać złożona zgodnie ze wzorem (dostępny pod linkiem oraz jako załącznik do niniejszego artykułu) określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.

Minimalna wartość zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu wynosi 100 tysięcy złotych, a maksymalna wartość 500 tysięcy złotych.
Wniesienie wkładu własnego na realizację zadania, o którym mowa w ogłoszeniu nie jest wymagane.
Zadanie może być realizowane od dnia podpisania umowy, nie dłużej niż do 30 czerwca 2022 r.

Oferty na realizację zadania publicznego, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu można składać do wyczerpania środków:

 • osobiście: Dziennik Podawczy, al. Szucha 14, Warszawa (pn.-pt., 8.15-16.15).
 • przez ePUAP
 • mailowo na adres: bprm@kprm.gov.pl

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów informuje, że środki na pokrycie kosztów realizacji zadań publicznych zleconych w związku z niniejszym ogłoszeniem pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu państwa i wynoszą 10 milionów złotych. 

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów wyjaśnia, że w związku z tym, że samo złożenie oferty nie zobowiązuje do zlecenia zadania publicznego, ofertę należy rozumieć jako oświadczenie woli składającego, o którym mowa w art. 61 kodeksu cywilnego.