Aktualności

Konkurs NSP wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół średnich

 1. Organizatorem Konkursu wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021 dla uczniów szkół średnich jest Urząd Statystyczny w Lublinie z siedzibą przy ul. Leszczyńskiego 48, 20 068 Lublin. Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad organizacją i przebiegiem Konkursu sprawuje Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych.
 2. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 3. Celem konkursu jest:
  – rozwijanie wiedzy i umiejętności z zakresu statystyki, statystyki publicznej i Narodowego Spisu Powszechnego 2021 wśród uczniów szkół średnich;
  – wzbudzenie zainteresowania statystyką publiczną, wśród uczniów.
 4. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej „Uczestnikiem”), może być uczeń szkoły średniej zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego, który spełnił następujące warunki:
  – zapoznał się z treścią Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu,
  – wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagród i je w pełni akceptuje,
  – zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu;
  – ukończył 16 rok życia, lub w przypadku osób które nie ukończyły 16 roku życia dostarczył Organizatorowi na adres e mail m.rosolowska@stat.gov.pl kopię (w formie skanu/zdjęcia) zgody przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika.
 5. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/2DYKSyyRr7wiMTeJ8
 6. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz google do 30 maja 2021 r. Po tym terminie formularz google będzie nieaktywny.
 7. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi do 31 maja 2021 roku na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych Organizatora.
 8. Zwycięzcy Konkursu zostaną dodatkowo powiadomieni poprzez e-mail podany w formularzu google.

Zwycięzcy konkursu otrzymają następujące nagrody: miejsca od 1 do 10
pendrive, głośnik bluetooth.